Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Ministar Dr. Jelečević sa predstavnicima Federalnog Zavoda MIO

  • On 16 Decembra, 2009

 

Danas je federalni ministar rada i socijalne politike gosp. Dr. Perica Jelečević sa svojim suradnicima, održao sastanak sa predstavnicima Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje gosp. Mr. Muhidinom Subašićem, privremenim ravnateljem, gosp. Ivananom Rogićom, zamjenikom ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje i gosp. Emirom Silajdžićem pomoćnikom ministra Federalnog ministra financija. Na sastanku je razgovarano o predviđenim sredstvima u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, za potrebe financiranja povoljnijeg umirovljenja i po općem propisu, te dugovima nastalim po ovom temelju, a u cilju da se sačuva financijska održivost sustava mirovinskog i invalidsko osiguranja i redovna isplata mirovina.

Rasprava o navedenim pitanjima se smatra najaktualnijim, ne umanjujući druga pitanja koja opterećuju sustav mirovinskog i invalidskog osiguranja i rad Federalnog zavoda.

Sudionici sastanka su zaključili da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, još danas, sačini i uputi zahtjev Federalnom ministarstvu financija za odobrenje financijskih sredstava u iznosu od minimum 7 miliona KM, iz tekuće pričuve Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, a radi isplate mirovina za prosinac 2009. godine, korisnicima koji su mirovine ostvarili po povoljnijim uvjetima. Navedeno je potrebno poduzeti, iz razloga što nisu odobrena tražena sredstva u iznosu od 21 milion KM, po zahtjevu ovog Ministarstva, za isplatu navedenih mirovina do kraja tekuće godine, pa je potrebno žurno postupanje u tom smislu, a što je i stav Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Također, učesnici sastanka su ocijenili da je potrebno sustavno riješiti pitanje duga Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, prema Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje. U tom smislu dogovoreno je, da se prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine žurno uputi rješenje o imenovanju radne grupe, koju će sačinjavati po dva predstavnika ovog Ministarstva, Ministarstva financija i Federalnog zavoda, a koja bi imala zadatak da žurno utvrdi dug Vlade Federacije Bosne i Hercegovine prema Federalnom zavodu i isti verificira, a nakon čega bi se sačinio protokol/memorandum o načinu i dinamici rješavanja istog.

Ministar Dr. Jelečević sa predstavnicima Federalnog Zavoda MIO

0 Komentari