Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Sektor za pravne i kadrovske, ekonomsko-finansijske i opće poslove

  • On 18 Aprila, 2008

Džana Kilić, pomoćnica ministra

e-mail: dzana.kilic@fmrsp.gov.ba  

Tel: 033 255 436  Fax: 033 255 436

 

U Sektoru za pravne i kadrovske,
ekonomsko-finansijske i opće poslove obavljaju se sljedeći poslovi: pravni,
personalni, ekonomsko-finansijski i opći poslovi na nivou Ministarstva; poslovi
koordinacije rada na izradi izvještaja o radu i programu rada Ministarstva;
priprema internih akata Ministarstva; izrada općih akata kojima se uređuje
radno-pravni status državnih službenika i namještenika u Ministarstvu; poslovi
saradnje sa Agencijom za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i
Odborom državne službe za žalbe; personalni, kadrovski i radno-pravni poslovi;
materijalno-finansijsko poslovanje; izrada i praćenje finansijskih planova u
Ministarstvu; praćenje izvršenja Budžeta; izrada završnog računa i periodičnih
obračuna; vođenje blagajničkih poslova i obavljanje pripreme plaća i naknada za
zaposlene u Ministarstvu; provođenje procedure nabavke roba i usluga; nabavka
materijalno-tehničkih sredstava i kancelarijskog materijala; poslovi saradnje
sa drugim organima i organizacijama; poslovi prijema, zavođenja, raspoređivanja
i arhiviranja akata; administrativno – tehnički, daktilografski, kurirski
poslovi i poslovi upravljanja motornim vozilima; poslovi vođenje telefonske
centrale.

Naprijed
navedeni poslovi vrše se u okviru unutrašnjih organizacionih jedinica i to:

Odsjek za pravne i kadrovske poslove

U Odsjeku za pravne i kadrovske poslove obavljaju se sljedeći poslovi:
izrada unutrašnjih akata Ministarstva; izrada općih akata kojima se uređuje
radno-pravni status državnih službenika i namještenika u Ministarstvu;
koordinacija rada normativno-pravnih poslova na nivou Ministarstva; davanje
stručnih mišljenja, objašnjenja, priprema izvještaja, analiza, poslovi
programiranja i planiranja na nivou Ministarstva; poslovi koordinacije rada na
izradi izvještaja o radu Ministarstva; koordinacija rada na izradi
studijsko-analitičkih materijala, poslovi koordinacije rada na izradi
izvještaja o radu i programa rada sa aspekta kadrova; saradnja sa drugim
ministarstvima po svim kadrovskim pitanjima; uspostavljanje i vođenje
propisanih evidencija o zaposlenim u Ministarstvu; sve vrste analiza i
evidencija kadrova; izrada plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja
državnih službenika i namještenika; priprema i izdavanje rješenja o zasnivanju
ili prestanku radnog odnos kao i drugih rješenja po osnovu radnog odnosa;
saradnja sa Agencijom za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i
Odborom državne službe za žalbe; izrada planova godišnjih odmora; poslovi i
aktivnosti vezane za ocjenu rada uposlenih; kao i svi drugi pravni i kadrovski
poslovi na nivou Ministarstva.

Odsjek za ekonomsko-finansijske i računovodstvene poslove

U Odsjeku za ekonomsko-finansijske poslove obavljaju se sljedeći
poslovi: izrada i praćenje realizacije finansijskih planova Ministarstva;
izrada periodičnih obračuna i završnog računa, praćenje izvršenja budžeta,
izrada analiza, izvještaja, mišljenja i preporuka iz oblasti finansija, vođenje
materijalno-finansijskog poslovanja, obračun i isplata plaća, izrada
periodičnih izvještaja i informacija, evidencija troškova po  vremenu i nosiocu, analiza, praćenje i unos
transfera u JTR u skladu sa odobrenim finansijskim planom korištenja sredstava.

Pisarnica

U pisarnici se
obavljaju sljedeći poslovi: kancelarijsko i arhivsko poslovanje za potrebe
Ministarstva koje obuhvata: prijem, pregledanje i raspoređivanje pošte odnosno
akata; zavođenje akata, združivanje akata, dostavljanje predmeta i akata u rad;
rad sa aktima; razvođenje pošte, vođenje rokovnika predmeta, otpremanje pošte;
sređivanje i arhiviranje predmeta, čuvanje registraturskog materijala i
arhivske građe, primopredaja arhivske građe između Ministarstva i nadležnog
arhiva; drugi administrativno-tehnički i kurirski poslovi, poslovi vođenja
telefonske centrale i poslovi upravljanja motormim vozilima.

Sektor za pravne i kadrovske, ekonomsko-finansijske i opće poslove

0 Komentari