Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

ODLIČNE VIJESTI ZA PORODICE SA DJECOM- ZAKONOM IZJEDNAČENA PRAVA DJECE U FEDERACIJI BIH

  • Datum: 27 Februara, 2020

Uspostava socijalno pravednijeg i financijski održivog sistema zaštite porodica sa djecom, ukidanje diskriminacija po osnovu mjesta življenja i izjednačavanje prava djece u Federaciji BiH, ublažiti posljedice siromaštva porodica, te kroz materijalna davanja pomoći porodicama u podizanju, odgoju i zbinjavanju djece na području Federacije BiH, ključni su ciljevi Nacrta Zakona o podršci porodicama sa djecom, koji je, nakon što je krajem 2019. godine dobio podršku u Predstavničkom domu na današnjoj sjednici većinom glasova usvojen u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Uzimajući u obzir da je postojeći sistem zaštite porodice u FBiH neujednačen, te se razlikuje od kantona do kantona, Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH je kroz ovaj Zakon sistemski ukinuo trenutnu diskriminaciju i doveo do ravnopravnog statusa prava djece u Federaciji.

Predloženim Zakonom uređuju se kao osnovna prava – pravo na dječiji dohotak i pravo na novčanu pomoć porodilji koja nije u radnom odnosu. Pravo na naknadu plate porodilja u radnom odnosu, za vrijeme odsustva s posla, radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, nastavit će se isplaćivati u skladu sa propisima iz oblasti socijalne i dječije zaštite do dana početka primjene ovog Zakona, nakon čega će se regulisati propisima iz oblasti zdravstvenog osiguranja. Ostala prava iz važećeg federalnog zakona, neće biti dokinuta, nego će u cijelosti biti data u nadležnost kantonima i jedinicama lokalne samouprave.

Osnovica za utvrđivanje visine prava iz ovog zakona je prosječna neto plaća u Federaciji ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini prema podacima Federalnog zavoda za statistiku.

Takođe, definisano je da je prvostepeni organ za rješavanje u postupcima utvrđivanja prava nadležna općinska služba, a Federalno ministarstvo rada i socijalne politike drugostepeni organ za ostvarivanje prava na dječiji dodatak. Za ostvarivanje prava na novčanu pomoć porodilji, koja nije u radnom odnosu, drugostepeni organ je kantonalno ministarstvo nadležno za oblast socijalne i dječije zaštite.

Uzimajući u obzir trenutno stanje ostvarivanja prava, utvrđenih postojećim zakonima u oblasti zaštite porodice s djecom, te nejednakost u ostvarivanju prava koja su posljedica nejednakih finansijskih mogućnosti kantona, novim rješenjima predviđeno je da se dječiji dodatak finansira iz budžeta Federacije BiH. Ovim zakonskim rješenjem kantonalni budžeti će biti fiskalno rasterećeni, što će omogućiti osiguranje sredstava za finansiranje ostalih prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite.

U dijelu Zakona obrađena je i Dječija nedjelja, koja će se, kao i do sada, obilježavati prve sedmice oktobra s ciljem podsticanja i organizovanja raznovrsnih kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija posvećenih promovisanju Konvencije o pravima djeteta i poduzimanja drugih mjera i akcija za unapređenje razvoja brige o djeci i direktne podrške djeci radi njihovog efikasnijeg odgoja, obrazovanja i inkluzije, kao i podrške djeci koja izlaze iz sistema javne brige.

 

 

 

0 Komentari