Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

OBAVJEŠTENJE U VEZI SA UPLATOM JEDNOKRATNE FINANSIJSKE POMOĆI NEZAPOSLENIM LICIMA

  • On 21 Decembra, 2022

Federalnom ministarstu rada i socijalne politike se neposredno obraćaju građani Federacije BiH u vezi sa uplatom jednokratne finansijske naknade za nezaposlena lica u vezi sa Uredbom Vlade Federacije BiH o podršci stanovništu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena.

Obavještavamo javnost da su kantonalne službe sačinile konačne spiskove sa brojem korisnika naknada i ukupnim iznosom koji je potreban za isplatu u skladu sa Odlukom Vlade Federacije BiH kojom je utvrđeno da jednokratna pomoć od po 100 KM bude isplaćena za nezaposlene u F BiH.

Federalno ministarstvo finansija je na osnovu sačinjenih i dostavljenih konačnih spiskova korisnika jednokratne novčane naknade izvršilo uplatu kantonalnim službama za zapošljavanje koje su bile dužne, najkasnije do 20.12.2022. godine, izvršiti uplatu na transakcijske račune licima koja ostvaruju pravo na isto.

Napominjemo da se konačni, odnosno pojedinačni spiskovi svih korisnika novčanih pomoći nalaze kod kantonalnih službi za zapošljavanje, te je potrebno da se za sve eventualne nejasnoće vezane za spiskove korisnika obratite istim.

Podsjećamo da je Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, a na osnovu podataka o korisnicima naknada iz dostavljenih zahtjeva kantonalnih službi za zapošljavanje, donijela Odluku o utvrđivanju konačnog iznosa sredstava za isplatu jednokratne novčane naknade od ukupno 18.724.700 KM.

Naime, prema dostavljenim podacima svih deset kantonalnih službi za zapošljavanje, pravo na isplatu ove naknade ostvaruje 187.247 nezaposlenih osoba u Federaciji BiH. Iz Tuzlanskog kantona dostavljeni su podaci o 43.405 korisnika,  slijede Kanton Sarajevo sa 38.432, Zeničko-dobojski sa 33.314, Hercegovačko-neretvanski sa 21.734, te Srednjobosanski kanton sa 18.430 i Unsko-sanski sa 16.800 korisnika. U Zapadno-hercegovačkom kantonu je 6.696 nezaposlenih za koje je nadležna kantonalna služba utvrdila da ostvaruju pravo na ovu naknadu, dok je u Kantonu 10 taj broj 4.070, u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde 2.190, te u Posavskom 2.176 osoba.

0 Komentari