Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

OBAVJEŠTENJE ORGANIZACIJAMA KOJIMA JE IZDATA DOZVOLA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

 • On 20 Decembra, 2022

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, postupajući u skladu sa članom 64. stav 1. Zakona o zaštiti na radu (“Službene novine Federacije BiH, broj: 79/20), privrednom društvu ili ustanovi koja ispunjava kadrovske, organizacijske, tehničke i druge uvjete, izdaje dozvolu za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, a u skladu sa članom 68. pomenutog zakona, te članom 22. Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 23/21), vrši i nadzor nad zakonitošću rada organizacija koje obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu. Pored toga, ovo ministarstvo je u skladu sa odredbama člana 72. stav 1. Zakona o zaštiti na radu nadležno i za izdavanje ovlaštenja za izradu stručnog nalaza da se postojećim mjerama zaštite na radu ne mogu otkloniti štetni uticaji na radnim mjestima sa povećanim rizikom.

Sve organizacije kojima je izdata dozvola za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, kao i organizacije koje su zadržale prethodno izdata ovlaštenja, obavezne su da u skladu sa odredbom člana 64. stav 3. Zakona o zaštiti na radu ovom ministarstvu na kraju svake kalendarske godine, a najkasnije do 15. januara dostave dokumentaciju o ispunjavanju organizacijskih, kadrovskih, tehničkih i drugih uvjeta, kao i izvještaj o obavljenim stručnim poslovima za koje se izdaje dozvola.

S tim u vezi, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava sve organizacije  kojima je izdata dozvola za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, kao i organizacije koje su zadržale prethodno izdata ovlaštenja, da su u obavezne da ovom ministarstvu, najkasnije do 15. januara 2023. godine, dostave sljedeću dokumentaciju:

 • Izjavu, potpisanu od strane ovlaštenog lica i ovjerenu pečatom organizacije, da nije došlo do promjena u pogledu podataka upisanih u sudski registar. Ukoliko je u međuvremenu došlo do promjena u pogledu navedenih podataka, bit će potrebno da ovom ministarstvu, u originalu ili u ovjerenoj kopiji, dostavite i aktuelni izvod iz sudskog registra,
 • Original ili ovjerenu kopiju aktuelne liste osiguranih lica za obveznika, izdatu od strane nadležne porezne ispostave, ne stariju od 15 dana,
 • Popis svih inžinjera koji obavljaju poslove u skladu sa rješenjem ovog ministarstva sa precizno navedenim sljedećim podacima: ime i prezime, datum rođenja, mjesto prebivališta, stručno zvanje VII stepena stručne spreme i godine radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme. Napominjemo da dokumentaciju za inžinjere (diplome o stručnoj spremi, ugovore o radu i uvjerenja/potvrde o radnom iskustvu i dr) nije potrebno dostavljati ukoliko je navedena dokumentacija već dostavljena ovom ministarstvu, te ukoliko nije bilo promjena u pogledu kadrovovskih uvjeta,
 • Popis svih instrumenata za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, aktuelnu inventurnu listu koja treba biti potpisana od strane ovlaštene osobe i ovjerena pečatom organizacije, kao i evidenciju o uređajima, instrumentima i mjernoj opremi koja se koristi za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, a koja sadrži sve podatke propisane odredbom člana 17. stav 4. Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, a posebno podatak koji se odnosi na dokaz o vlasništvu. Ukoliko je u međuvremenu došlo do nabavke novih instrumenata potrebno je za iste dostaviti i dokaz o vlasništvu, uvjerenje o kalibraciji, kao i uputstvo za upotrebu u skladu sa članom 16. Zakona o zaštiti na radu,
 • Ogledne primjerke zapisnika i upotrebnih dozvola sačinjene u skladu sa Pravilnikom o načinu, postupku i rokovima vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 23/21),
 • Organizacije koje imaju dozvolu, odnosno ovlaštenje ovog ministarstva za obavljanje poslova periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama, procjenu rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini i izradu stručnog nalaza u postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom, dužne su dostaviti dokaz da, u skladu sa odredbom člana 13. stav 2. Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, odnosno člana 10. Pravilnika o postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 24/21), za navedena ispitivanja imaju sopstveni laboratorijski prostor. Potrebno je da navedeni dokaz sadrži podatake koje se odnose na lokaciju, površinu, raspored prostorija i dr,
 • Izvještaj o svim obavljenim stručnim poslovima iz oblasti zaštite na radu izvršenim u 2022. godini. Izvještaj treba sačiniti u formi tabele koja će sadržati sljedeće podatke:
 • za izvršene periodične preglede i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu: naziv naručioca usluga za kojeg su izvršeni stručni poslovi, vrstu obavljenog pregleda, precizno navedeno pregledano sredstvo rada, odnosno radnu ili pomoćnu prostoriju, datum i mjesto pregleda kao i konstataciju da li je na osnovu obavljenog pregleda izdata upotrebna dozvola. Napominjemo da uz izvještaj nije potrebno prilagati kopije izdatih zapisnika i upotrebnih dozvola.
 • za izvršene procjene rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini: naziv poslodavaca kod kojeg je izvršena procjena rizika i sačinjen akt o procjeni rizika, broj radnih mjesta za koje je izvršena procjena rizika kod svakog poslodavca, naznaku perioda u kojem se obavljao postupak procjene rizika, broj radnih mjesta na kojima su utvrđeni poslovi sa povećanim rizikom kod svakog poslodavca, broj radnih mjesta za koje je data preporuka za skraćivanje radnog vremena, naziv poslodavaca sa kojim je zaključen ugovor o obavljanju postupka procjene rizika, a koji nije okončan. Napominjemo da je uz izvještaj, u elektronskom obliku (CD ili USB), potrebno dostaviti skenirane originalne, odnosno potpisane primjere izrađenih akata o procjeni rizika.
 • za izrađene stručne nalaze koji se pribavlja u postupku skraćivanja radnog vremena: naziv poslodavca kod kojeg je izrađen stručni nalaz koji se pribavlja u postupku skraćivanja radnog vremena, broj radnih mjesta obuhvaćenih stručnim nalazom, broj radnih mjesta za koje je dat prijedlog za skraćivanje radnog vremena na dnevnom nivou. Napominjemo da je uz izvještaj, u elektronskom obliku (CD ili USB), potrebno dostaviti skenirane originalne, odnosno potpisane primjere izrađenih stručnih nalaza koji se pribavljaju u postupku skraćivanja radnog vremena.
 • za izvršeno osposobljavanje radnika za siguran rad: naziv poslodavca kod kojeg je izvršeno osposobljavanje radnika za siguran rad ili periodična provjera osposobljenosti, broj i nazive radnih mjesta za koje je izvršeno osposobljavanje za siguran rad ili periodična provjera osposobljenosti, naznaku perioda u kojem se obavljalo osposobljavanje za siguran rad ili periodična provjera osposobljenosti;
 • za izrađene analize i mišljenja u postupku utvrđivanja radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (beneficirani radni staž): naziv poslodavca kod kojeg je izrađena analiza i mišljenje koja se pribavlja u postupku utvrđivanja radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, broj radnih mjesta obuhvaćenih analizom i mišljenjem, broj radnih mjesta na kojim je utvrđeno da se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

 Napominjemo da je odredbom člana 64. stav 4. Zakona o zaštiti na radu izričito propisano da će federalni ministar rada i socijalne politike oduzeti izdatu dozvolu za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, ukoliko ovlaštena organizacija ne postupi u skladu sa obavezama iz stava 3. ovog člana, odnosno ukoliko navedenu dokumentaciju i izvještaj o obavljenim poslovima ne dostavi ovom ministarstvu najkasnije do 15. januara.

0 Komentari