Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

OBAVJEŠTENJE ORGANIZACIJAMA KOJE IMAJU OVLAŠTENJE ZA VRŠENJE PERIODIČNIH PREGLEDA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

  • On 20 Decembra, 2019

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, postupajući u skladu sa članom 21. Zakona o zaštiti na radu (“Službeni list SRBiH”, broj: 22/90), izdaje rješenja o ispunjenosti uslova u pogledu kadrova i tehničke opremljenosti organizacija koje obavljaju periodične preglede i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu, te u skladu sa članom 24. pomenutog zakona vrši nadzor nad zakonitošću rada organizacija koje obavljaju periodične preglede i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu. Pored toga, ovo ministarstvo je u skladu sa odredbama člana 28. stav 2. Zakona o zaštiti na radu nadležno i za izdavanje ovlaštenja za izradu stručnog nalaza da se postojećim mjerama zaštite na radu ne mogu otkloniti štetni uticaji na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada.

Sve organizacije koje su dobile ovlaštenje iz člana 21. stav 3. i člana 28. stav 2. Zakona o zaštiti na radu, obavezne su ovom ministarstvu odmah prijaviti svaku promjenu u pogledu naziva i sjedišta privrednog društva, te u pogledu kadrova i tehničke opreme za obavljanje poslova za koja im je izdato ovlaštenje. Kao što su organizacije i ranije obaviještene, neophodno je do 15. januara svake godine Ministarstvu redovno dostavljati dokaze o ispunjavanju uslova u pogledu kadrova i tehničke opreme za obavljanje poslova u skladu sa izdatim rješenjem.

Budući da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike redovno vrši kontrolni nadzor svih organizacija za zaštitu na radu i pribavlja dokaze o ispunjavanju uslova u pogledu kadrova i tehničke opreme, ističemo da su sve organizacije za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu obavezne ovom ministarstvu, do 15. januara 2020. godine, dostaviti sljedeće:

– Izjavu, potpisanu od strane ovlaštenog lica i ovjerenu pečatom organizacije, da nije došlo do promjena u pogledu podataka upisanih u sudski registar. Ukoliko je u međuvremenu došlo do promjena u pogledu navedenih podataka, bit će potrebno da ovom ministarstvu, u originalu ili u ovjerenoj kopiji, dostavite i aktuelni izvod iz sudskog registra.
– Original ili ovjerenu kopiju aktuelne liste osiguranih lica za obveznika, izdatu od strane nadležne porezne ispostave, ne stariju od 15 dana,
– Popis svih inžinjera koji obavljaju poslove u skladu sa rješenjem ovog ministarstva sa precizno navedem sljedećim podacima: ime i prezime, datum rođenja, mjesto prebivališta, stručno zvanje VII stepena stručne spreme i godine radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme. Napominjemo da dokumentaciju za inžinjere (diplome o stručnoj spremi, ugovore o radu i uvjerenja/potvrde o radnom iskustvu) nije potrebno dostavljati ukoliko je navedena dokumentacija već dostavljena ovom ministarstvu, te ukoliko nije bilo promjena u pogledu kadrova,
– Popis svih instrumenata za obavljanje poslova periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu, kao i aktuelnu inventurnu listu koja treba biti potpisana od strane ovlaštene osobe i ovjerena pečatom organizacije. Ukoliko je u međuvremenu došlo do nabavke novih instrumenata potrebno je za iste dostaviti i dokaz o vlasništvu, kao i uputstvo za upotrebu u skladu sa članom 14. Zakona o zaštiti na radu,
– Ogledne primjerke zapisnika i upotrebnih dozvola sačinjene u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu („Službeni list SR BiH“, broj: 2/91),
– Organizacije koje su dobile ovlaštenje ovog ministarstva za obavljanje poslova periodičnih pregleda i isptivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime, dužne su dostaviti dokaze da, u skladu sa članom 7. Pravilnika o uslovima koje u pogledu kadrova i tehničke opreme moraju ispunjavati organizacije koje vrše periodične preglede i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu („Službeni list SR BiH“, broj: 2/91), za navedena ispitivanja koriste odgovarajuću laboratoriju,
– Izvještaj o svim obavljenim pregledima i ispitivanjima iz oblasti zaštite na radu izvršenim u 2019. godini. Izjveštaj treba sačiniti u formi tabele koja će sadržati sljedeće: naziv naručioca usluga za kojeg su izvršeni periodični pregledi, vrstu obavljenog pregleda, precizno navedeno pregledano sredstvo rada, datum i mjesto pregleda kao i konstataciju da li je na osnovu obavljenog pregleda izdata upotrebna dozvola. Napominjemo da uz izvještaj nije potrebno prilagati kopije izdatih zapisnika i upotrebnih dozvola.

0 Komentari