Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

OBAVJEŠTENJE PRIVATNIMA AGENCIJAMA ZA POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU

  • On 20 Decembra, 2019

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, u skladu sa Uredbom o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju („Službene novine FBiH“, br. 28/09, 43/11 i 36/18), donosi rješenja o ispunjavanju kadrovskih, tehničkih, organizacijskih i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju. Naime, odredbom člana 5. stav 1. pomenute Uredbe propisano je da dozvolu za rad privatnim agencijama izdaje i ukida Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. U skladu sa članom 5. stav 4. Uredbe, privatna agencija kojoj je izdata dozvola za obavljanje djelatnosti privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju, dužna je odmah Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike prijaviti svaku promjenu u pogledu ispunjavanja uvjeta iz čl. 6, 7, 9. i 10. ove uredbe, te na kraju svake kalendarske godine, a najkasnije do 15. januara, dostaviti ministarstvu dokumentaciju o ispunjavanju kadrovskih, tehničkih, organizacijskih i drugih uvjeta iz čl. 6, 7, 9. i 10. ove uredbe, kao i izvještaj o obavljenim poslovima iz člana 3. ove uredbe.

S tim u vezi, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava agencije kojima je izdata dozvola za obavljanje djelatnosti privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju, da su dužne najkasnije do 15.01.2020. godine, ovom ministarstvu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– Aktuelni izvod iz sudskog registra ili ovjerenu izjavu lica ovlaštenog za predstavljanje i zastupanje, ukoliko nije bilo promjena u odnosu na podatke upisane u sudski registar,

– Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu direktnih poreza i obaveznih doprinosa (ne starije od 15 dana),

– Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza (ne starije od 15 dana),

– Dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu poslovnog prostora u skladu sa članom 9. Uredbe o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju, odnosno ovjerenu izjavu lica ovlaštenog za predstavljanje i zastupanje, ukoliko od izdavanja dozvole nije bilo promjena u odnosu na dokaze koji su već dostavljeni ministarstvu, a odnose se na vlasništvo ili zakup poslovnog prostora,

– Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ili ovjerenu izjavu lica ovlaštenog za predstavljanje i zastupanje ukoliko od izdavanja dozvole nije bilo promjena u pogledu akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koji je već dostavljen ministarstvu,

– Aktuelnu listu osiguranih lica za obveznika, izdatu od strane nadležne Poreske ispostave u Federaciji Bosne i Hercegovine (ne stariju od 15 dana),

– Spisak radnika koji obavljaju poslove iz djelatnosti privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju, odnosno ugovore o radu i diplome o stručnoj spremi ukoliko je od izdavanja dozvole u agenciji došlo do promjene radnika koji obavljaju navedene poslove,

– Aktuelnu inventurnu listu, odnosno Popis sredstava rada u agenciji,

– Ovjerenu izjavu lica ovlaštenog za predstavljanje i zastupanje da agencija i dalje ispunjava uslove iz člana 10. st. 1-3. Uredbe o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju, pod uslovom da od dana izdavanja dozvole nije bilo promjena u pogledu navedenih uslova. U protivnom bit će potrebno dostaviti odgovarajuće dokaze u vlasništvu nad novom opremom,

– Ovjerenu izjavu lica ovlaštenog za predstavljanje i zastupanje da se u agenciji vode odgovarajuće evidencije u skladu sa Pravilnikom o evidencijama u oblasti zapošljavanja (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 74/18),

– Ovjerenu izjavu lica ovlaštenog za predstavljanje i zastupanje ili drugi odgovarajući dokaz da privatna agencija na ulazu u prostor u kojem obavlja djelatnost ima istaknutu ploču da se u tom uredu obavljaju djelatnosti u vezi sa posredovanjem u zapošljavanju i radno vrijeme u skladu sa posebnim propisima,

– Izvještaj o obavljenim poslovima iz člana 3. Uredbe u 2019. godini, koji će sadržavati sljedeće podatke:

– Posredovanje u zapošljavanju (naziv korisnika usluge, odnosno pravnog lica za čije potrebe je posredovanje izvršeno, te broj izvršenih posredovanja za korisnika usluge),

– Savjetovanje i informiranje poslodavaca i nezaposlenih osoba o mogućnostima zapošljavanja (naziv/ime i prezime korisnika usluge, način izvršenog savjetovanja – radionica, grupno informiranje i sl),

– Organizovanje osposobljavanja i obrazovanja nezaposlenih osoba (pružalac usluge osposobljavanja i obrazovanja nezaposlenih osoba, poslovi za koje je izvršeno osposobljavanje i obrazovanje nezaposlenih osoba, broj nezaposlenih osoba za koje je izvršeno obrazovanje i osposobljavanje),

– Profesionalno usmjeravanje, informiranje i savjetovanje stručnih kadrova i razvoj metoda za profesionalno usmjeravanje (broj korisnika usluge i način pružanja usluge).

0 Komentari