Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

NEPOTPUNE, NEUREDNE I NEBLAGOVREMENE APLIKACIJE KOJE SE ODNOSE NA TAČKE VI. i VII. JAVNOG POZIVA (SMJEŠTAJ I UTOČIŠTE ŽRTVAMA TORTURE I NASILJA (SIGURNE KUĆE I SKLONIŠTA) I RAD JAVNIH KUHINJA)

  • On 14 Juna, 2021

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je zaprimilo i pregledalo 17 aplikanata prijavljenih putem Javnog poziva za financiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, a koje se odnose na smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja (sigurne kuće i skloništa) i rad javnih kuhinja.

Nadalje, postupajući u skladu sa odredbama Smjernica o minimalnim standardima dodjele proračunskih sredstava putem transfera i subvencija u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 15/18), kao i Odluke o usvajanju Postupka dodjele sredstava putem transfera i subvencija, broj 02-02/3-1186/18 od 24. svibnja 2019. godine, s pratećim Procesom dodjele sredstava putem transfera i subvencija (šifra FU 7.1.), Ministarstvo je utvrdilo da je svih 17 aplikacija na navedeni Javni poziv blagovremeno podneseno od čega dva aplikanta nisu zadovoljila formalne uslove prijave u pogledu dostavljanja tražene dokumentacije.

 

Aplikanti koji nisu zadovoljili formalne uslove prijave su sljedeći:

 

Redni broj Naziv aplikanta Sjedište (općina i kanton) Ime i prezime odgovorne osobe Napomena o dokumentaciji
1. Udruženje humanitarna organizacija “Hasene” Stari Grad

KS

Enver Eminović Nepotpuna dokumentacija
2. HO “Merhamet” MDD – Regionalni odbor Zenica Zenica

ZDK

Zijada Kliko Nepotpuna dokumentacija

 

Kao razlog nepotpunosti ustanovljeno je sljedeće:

 

  1. Udruženje humanitarna organizacija “Hasene”: Aplikant nije dostavio potvrdu nadležnog centra za socijalni rad o broju korisnika koji su upućeni ili evidentirani kao korisnici usluga javne kuhinje tijekom 2020. godine, kao i potpisanu i ovjerenu izjavu o prosječnom broju obroka pripremljenih na dnevnoj razini tijekom 2020. godine.
  2. Humanitarna organizacija “Merhamet” MDD – Regionalni odbor Zenica: Aplikant nije dostavio izjavu o prosječnom broju obroka pripremljenih na dnevnoj razini tijekom 2020. godine, dok izjava o broju i stručnom profilu zaposlenih ili angažiranih osoba uključenih u rad javne kuhinje s jasnom naznakom prirode njihovog angažmana ne sadrži podatke o stručnom profilu zaposlenih ili angažiranih osoba.

0 Komentari