Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

PITANJE: Da li je Zakonom o radu utvrđena zabrana ili obaveza poslodavca da izabranom licu na profesionalnu funkciju u sindikatu isplaćuje plaću za vrijeme obavljanja te funkcije?

  • On 17 Jula, 2020

Zakonom radu („Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16 i 89/18) uređeno je pravo radnika izabranih i imenovanih na javne dužnosti ili profesionalne funkcije. Naime, odredbom člana 168. stav (1) pomenutog zakona propisano je da radniku izabranom, odnosno imenovanom na neku od javnih dužnosti, u organe Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, organe kantona, grada i općine i radniku izabranom na profesionalnu funkciju u sindikatu, prava i obaveze iz radnog odnosa, na njegov zahtjev, miruju, a najduže na period koliko traje obavljanje te funkcije, od dana izbora odnosno imenovanja. U skladu sa stavom (2) istog člana, radnik koji nakon završenog mandata iz stava (1) ovog člana, želi da se vrati kod istog poslodavca, dužan ga je o tome obavijestiti u roku od 30 dana od dana prestanka mandata, a poslodavac je dužan primiti radnika na rad u roku od 30 dana od dana obavijesti radnika.

Članom 16. stav (1) navedenog zakona predviđeno je da se poslodavcima ili udruženjima poslodavaca koji djeluju u sopstveno ime ili putem nekog drugog lica, člana ili zastupnika, zabranjuje miješanje u uspostav!janje, funkcioniranje  upravljanje sindikatom, te zagovaranje ili pružanje pomoći sindikatu sa ciljem kontroliranja takvog sindikata.

Shodno navedenom, radnik izabran na profesionalnu funkciju u sindikatu ostvaruje pravo na mirovanje prava i obaveza iz radnog odnosa na vlastiti zahtjev, o čemu poslodavac donosi odgovaruću odluku. U pravilu, institut mirovanja podrazumjeva da za određeno vrijeme prava i obaveze radnika koje se stiču na radu i po osnovu rada miruju, što znači da je radnik i dalje formalno-pravno u radnom odnosu, ali se za utvrđeni period odjavljuje sa obaveznog socijalnog osiguranja, te se po isteku istog ponovno prijavljuje na socijalno osiguranje.

Međutim,u pogledu ugovaranja kolektivnim ugovorom obaveze poslodavca da radniku koji obavlja profesionalnu funkciju u sindikatu isplaćuje plaću koju bi radnik ostvario da je radio na svom radnom mjestu, ističemo da Zakonom o radu nije utvrđena zabrana, ali ni obaveza poslodavca da radniku izabranom na profesionalnu funkciju u sindikatu, isplaćuje plaću za vrijeme obavljanja te funkcije. Name, Zakon o radu predviđa određene zabrane u pogledu miješanja poslodavca u funkcioniranje sindikata, s tim da se iste zabrane odnose na miješanje u uspostavljanje.  funkcioniranje ili upravljanje sindikatom, odnosno zagovaranje ili pružanje pomoći sindikatu sa ciljem kontroliranja takvog sindikata. Napominjemo da je u pogledu navedeno pitanja potrebno uzeti u obzir da se uvjeti za djelovanje sindikata kod poslodavc utvrđuju kolektivnim ugovorom.

Naime, imajući u vidu da se u skladu sa Zakonom o radu plaća radniku isplaćuje za obavljeni rad, neophodno je da se obratite stranama potpisnicama relevantnog kolektivno ugovora odnosno komisiji za tumačenje istog, radi mjerodavnog tumačenja člana kolektivnog ugovora koji predviđa pravo na isplatu plaće radniku izabranom na profesionalnu funkciju u sindikatu od strane poslodavca i pojašnjenja u pogledu praktične realizacije ovog prava.

0 Komentari