Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: NACRT ZAKONA O PODRŠCI PORODICI S DJECOM

  • On 25 Februara, 2019

Na svojoj 149. redovnoj sjednici od 05. jula 2018. godine Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, utvrdila Nacrt zakona o podršci porodici s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji uređuje osnove materijalne podrške porodicama s djecom, utvrđuje osnovna materijalna prava za podršku porodicama s djecom (dječji dodatak i novčana pomoć neuposlenim porodiljama), postupak, uslove i način za ostvarivanje prava, financiranje materijalne podrške porodicama s djecom, nadzor i druga značajna pitanja iz ove oblasti.

Podrška porodicama s djecom, u smislu ovog zakona, podrazumijeva podršku kroz materijalna davanja, s ciljem pomaganja u podizanju, odgoju i zbrinjavanju djece, kao i u njihovom osposobljavanju za samostalan život i rad. Ova podrška ima za cilj da se svoj djeci osiguraju približno jednaki materijalni uvjeti za zdrav i pravilan psihofizički razvoj u porodici.

Dječji dodatak i novčana pomoć neuposlenim porodiljama su osnovna prava koja, prema ovom Zakonu, može ostvariti porodica s djecom pri čemu su definisani nosioci prava, kao i jedinstvena osnovica za njihov obračun (prosječna plata u Federaciji BiH za prethodnu godinu). S ciljem otklanjanja mogućnosti diskriminacije po teritorijalnom principu, Federalno i resorna kantonalna ministarstva usaglasila su se da uslovi za ostvarivanje ovog minimuma osnovnih prava budu regulisani federalnim propisom. Ovakvo bi rješenje trebalo doprinijeti socijalno pravičnijem i fiskalno održivijem funkcioniranju sistema, ukidanju diskriminacije na osnovu mjesta življenja, te izjednačavanju prava djece u Federaciji BiH.

Ostala prava iz važećeg federalnog zakona ne bi bila dokinuta, nego bi u cijelosti bila dana u nadležnost kantonima i jedinicama lokalne samouprave.

Osim navedenog, predmetnim je Zakonom definisano da je prvostepeno tijelo za rješavanje u postupcima utvrđivanja prava nadležna opštinska služba, dok je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike drugostepeno tijelo u pogledu ostvarivanja prava na dječji dodatak, odnosno kantonalno ministarstvo nadležno za oblast socijalne i dječije zaštite u pogledu ostvarivanja prava na novčanu pomoć neuposlenoj porodilji.

Zakonom su propisane i obveze korisnika prava i nadležnog prvostepenog tijela, a sadrži i odredbe koje se odnose na izvore financiranja prava i nadležnog tijela za isplatu novčanih sredstava.

Uzimajući u obzir trenutno stanje u pogledu ostvarivanja prava, utvrđenih postojećim zakonima u oblasti zaštite porodice s djecom, te nejednakost u ostvarivanju prava, koje su posljedica nejednakih finansijskih mogućnosti kantona, novim je rješenjima predviđeno da se dječji dodatak financira iz Budžeta Federacije BiH, dok se pravo na novčanu pomoć neuposlenoj porodilji finansira iz kantonalnih budžeta. Ovakvim bi zakonodavnim rješenjem fiskalno bili rasterećeni kantonalni budžeti, što bi omogućilo osiguranje sredstava za finansiranje ostalih prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite.

Predmetnim je Zakonom predviđeno i obilježavanje manifestacije Dječje nedjelje u prvoj sedmici mjeseca oktobra s ciljem podsticanja i organiziranja raznovrsnih kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija posvećenih promoviranju Konvencije o pravima djeteta i poduzimanja drugih mjera i akcija za unapređenje razvoja brige o djeci i direktne podrške djeci radi njihovog efikasnijeg odgoja, obrazovanja i inkluzije, kao i podrške djeci koja izlaze iz sistema javne brige.

Zakonom je utvrđen i nadzor i praćenje njegove primjene, kao i krivične odredbe.

0 Komentari