Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

  • On 11 Novembra, 2019

U cilju objektivnog informisanja javnosti, a povodom današnje izjave ravnatelja JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine – Pazarić, gospodina Redžepa Salića želimo ukazati da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ne raspolaže zvaničnim informacijama o iznesenim navodima. Također, Ministarstvo u potpunosti podržava transparentan i zakonit rad svih nadležnih organa.
Povodom situacije u Zavodu, Ministarstvo je poduzelo sljedeće radnje i aktivnosti:

1. Sukladno sa zaključkom donesenom na zajedničkim konsultacijama premijera i dopremijerâ Federacije Bosne i Hercegovine u vezi navedene problematike, održanim 17. rujan 2019. godine, Ministarstvo je od upravljačkih i rukovodnih struktura svih pet ustanova socijalne zaštite u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, među kojima je i Zavod Pazarić, zatražilo očitovanje o načinu pripreme i usvajanju izvještaja o radu za 2018. godinu.
2. Nakon dostavljanja predmetnih izjašnjenja od strane svih upravljačkih i rukovodećih struktura, izuzev aktualnog ravnatelja Zavoda Pazarić, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na prijedlog Ministarstva, na svojoj 191. sjednici od 19. rujan 2019. godine donijela Zaključak kojim je zadužila Federalnu upravu za inspekcijske poslove, Financijsku policiju Federacije BiH i Poreznu upravu Federacije BiH da, svaka u okviru svojih nadležnosti, istraže navodne nezakonitosti u Zavodu Pazarić, te da o nalazima izvijeste nadležno Ministarstvo. Osim navedenog, Vlada Federacije BiH je zadužila Federalno ministarstvo zdravstva, Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, kao i ovo Ministarstvo da sačine pojedinačne izvještaje o stanju u Zavodu Pazarić, te da se isti u objedinjenoj formi dostavi Vladi Federacije BiH na razmatranje.
Ovo Ministarstvo je sačinilo objedinjeni Izvještaj o Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine – Pazarić i na temelju predmetnog Izvještaja, odbačeni su navodi prema kojima su korisnici Zavoda Pazarić ugroženi u segmentu zadovoljavanja njihovih temeljnih životnih potreba čemu u prilog ide i činjenica da nije zabilježen nijedan slučaj raskidanja ugovora iz tih razloga od strane njihovih zakonskih skrbnika, kao i izvješća nadležnih institucija. Na istoj su sjednici Upravno vijeće kao tijelo upravljanja, Nadzorno vijeće kao tijelo kontrole poslovanja i ravnatelj kao rukovoditelja Zavoda Pazarić pozvani da u vršenju svojih poslova i zadataka djeluju isključivo u okviru vlastitih nadležnosti utvrđenih Zakonom u ustanovama (“Službeni list RBiH”, br. 6/92, 8/93 i 13/94).
3. Ministarstvo je od Federalnog ministarstva zdravstva zatražilo da, preko Povjerenstva za praćenje zaštite prava osoba s duševnim smetnjama Federacije Bosne i Hercegovine na razini Federacije BiH, provede izvanredni nadzor u Zavodu Pazarić, te da o nalazima i preporukama pismenim putem izvijeste Ministarstvo s ciljem poduzimanja daljnjih koraka.
4. Postupajući po Zaključku Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Ministarstvo je od Federalne uprave policije, Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine i Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine zatražilo da, sukladno svojim nadležnostima, istraže poslovanje svih pet ustanova socijalne zaštite u vlasništvu Federacije BiH s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja i eventualnog poduzimanja daljnjih koraka, te da o nalazima izvijeste Ministarstvo.
5. Ministarstvo je od Upravnog inspektorata pri Federalnom ministarstvu pravde zatražilo provođenje upravnog nadzora nad Zavodom Pazarić, posebice u segmentu izrade, čuvanja i upotrebe pečata, kako bi se utvrdilo činjenično stanje i predložile konkretne mjere za prevazilaženje uočenih nepravilnosti.
6. Komisija za nadzor nad stručnim radom ustanova socijalne zaštite u Federaciji BiH, koju čine predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva, Federalnog ministarstva pravde, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, kao i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike provela je 23. listopada 2019. godine stručni nadzor u Zavodu Pazarić.
7. Tijekom provođenja svojih redovitih aktivnosti na kontroli namjenskog trošenja odobrenih sredstava Ministarstvo je zaprimilo informaciju od strane bivše v.d. direktorice da je vještak građevinske struke utvrdio da je Zavod Pazarić iz sredstava Kapitalnog transfera ustanovama za zbrinjavanje na razini Federacije BiH plaćao fiktivne radove na određenim objektima. Riječ je o sredstvima koja je Ministarstvo dodijelilo Zavodu Pazarić za završetak radova rekonstrukcije krova i termo fasade na Centru za osposobljavanje. S obzirom na iznesene navode, Ministarstvo je od uprave i rukovodstva Zavoda Pazarić zatražilo hitno poduzimanje aktivnosti na zaštiti imovine kako bi se spriječila daljnja materijalna i financijska šteta, te pokretanje zakonski propisanih radnji kako bi se utvrdilo činjenično stanje i namirila nanesena šteta. Ovisno o utvrđenim činjenicama, Ministarstvo će poduzeti daljnje korake što, između ostaloga, uključuje i zahtjev za povrat sredstava, ali i zahtjev da se korisnici koji trenutno borave u navedenom objektu zaštite u pogledu njihove sigurnosti ukoliko se za tim ukaže potreba. Prema raspoloživim informacijama, uprava Zavoda Pazarić je također poduzela adekvatne korake u pogledu rješenja ovoga problema, te je naložila da se nadležnoj građevinskoj inspekciji uputi zahtjev za inspekcijski nadzor i pred nadležnim sudom pokrene tužba protiv izvođača radova na ovom objektu.
8. Imajući u vidu da je Institucija ombudsmana za ljudska prava u svom Specijalnom izvješću o stanju prava osoba s intelektualnim i mentalnim teškoćama u Bosni i Hercegovini iz 2018. godine konstatirala da je tijekom posjeta ustanovama, među kojima se nalazio i Zavod Pazarić, primijećeno da su, u odnosu na Izvješće Ombudsmana BiH iz 2009. godine, izvršena značajna kapitalna ulaganja u cilju renoviranja, poboljšanja i izgradnje novih objekata, a isti su u velikoj mjeri urađeni u skladu sa standardima za pružanje usluga u ustanovama socijalne zaštite, te da je Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH preporučio preispitivanje opravdanosti daljnjih ulaganja u zavode, Ministarstvo je koncem 2018. godine formiralo posebnu Komisiju čiji je zadatak bio analizirati postignute efekte navedenih ulaganja i dati određene preporuke u smislu njihove opravdanosti. Ovisno o nalazima i preporukama navedene Komisije, Ministarstvo će kreirati svoje buduće aktivnosti u ovom segmentu.
9. Imajući u vidu iznesene tvrdnje o navodno teškoj financijskoj situaciji Zavoda Pazarić, Ministarstvo je zadužilo upravu i rukovodstvo ove ustanove da sačine i ovom Ministarstvu dostave dubinsku analizu financijskog poslovanja Zavoda Pazarić s planom za njegov oporavak koji bi trebao uključivati i mjere štednje, bolju naplatu potraživanja, razvitak dodatnih usluga, traženje donatora, korištenje raspoloživih resursa i slično. Osim navedenog, zatraženo je i sačinjavanje dugoročnih planova kapitalnih investicija na temelju stvarnih potreba korisnika i zaposlenika ove ustanove, rukovodeći se preporukama stručnjaka i nalazima nadležnih institucija, ali i financijskim mogućnostima Zavoda Pazarić.
10. S obzirom da je utvrđeno da Zavod Pazarić ne raspolaže dovoljnim brojem stručnih uposlenika koji bi na adekvatan način odgovorili na potrebe smještenih korisnika za stručnim tretmanom, Ministarstvo je zadužilo upravu i rukovodstvo Zavoda Pazarić da, sukladno realnim financijskim mogućnostima, pokrenu aktivnosti na prijemu potrebnog broja defektologa, logopeda i psihologa, a da do daljnjeg obustave prijem svih drugih profila koji nisu nužno potrebni za poboljšanje stručnog rada o čemu će jednom mjesečno izvještavati ovo Ministarstvo.
11. S obzirom na lošu kadrovsku politiku Zavoda Pazarić, Ministarstvo je zadužilo upravu i rukovodstvo Zavoda Pazarić da sačine i nadležnom Ministarstvu dostave detaljan plan reorganizacije načina rada, kao i plan dodatnog educiranja postojećeg kadra i njegovog raspoređivanja na način koji odgovara potrebama smještenih korisnika, vodeći pritom računa da isti bude usklađen s odredbama Pravilnika o standardima za rad i pružanje usluga u ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/13 i 44/16).
12. S obzirom na zakonske i profesionalne standarde rada, ali i preuzete ugovorne obveze, Ministarstvo je zadužilo upravu i rukovodstvo Zavoda Pazarić da provedu anketu o zadovoljstvu zakonskih skrbnika uvjetima i uslugama koji se u okviru Zavoda Pazarić pružaju njihovim smještenim štićenicima, te da o rezultatima iste nadležnom Ministarstvu dostave detaljnu informaciju.
13. S obzirom na, u više navrata, iskazano nezadovoljstvo zaposlenika uvjetima rada, ali i na činjenicu postojanja izrazito loših međuljudskih odnosa, koji se negativno odražavaju na kvalitetu profesionalnog rada, život i tretman smještenih korisnika te ugled Zavoda Pazarić, Ministarstvo je zadužilo upravu i rukovodstvo Zavoda Pazarić da provedu istraživanje među zaposlenicima s ciljem utvrđivanja osnovanosti iznesenih navoda, te da o rezultatima istoga informiraju nadležno Ministarstvo.
14. S obzirom na konstantno pristizanje velikog broja različitih i međusobno kontradiktornih informacija, Ministarstvo je zadužilo upravu i rukovodstvo Zavoda Pazarić, kao i tijelo nadzora da ovom Ministarstvu dostave pregled svih donesenih zaključaka, zaduženja i preporuka s informacijom o stupnju njihovog realiziranja, odnosno razlozima nerealiziranja.
15. U cilju racionalizacije i uštede finansijskih sredstava Ministarstvo je iniciralo donošenje Odluke o visini plata direktora i novčanih naknada za rad u upravnim i nadzornim odborima ustanova socijalne zaštite na sjednici Vlade Federacije BiH od 31.10.2019. godine.

0 Komentari