Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

PRIMJENA ZAKONA O MATERIJALNOJ PODRŠCI PORODICAMA S DJECOM U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

  • On 6 Januara, 2023

Zakon o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije BiH“, broj:52/22) je započeo sa primjenom 09.10.2022. godine i istim su stvorene ključne pravne pretpostavke da se djeci iz porodica lošijeg imovinskog stanja na području Federacije BiH osiguraju približno jednaki materijalni uslovi za njihov zdrav i pravilan psihofizički razvoj u porodici. Cilj donošenja ovakvog Zakona je da se prvi put na jedan reformski način uredi dječiji dodatak na nivou Federacije s obzirom da su se do sada visine dječijeg dodatka razlikovale od kantona do kantona, dok pojedini kantoni isti nisu ni isplaćivali.

Prava koja, u smislu ovog zakona, ostvaruje porodica s djecom su:

  1. a) Dječji dodatak;
  2. b) Novčana pomoć nezaposlenoj porodilji.

O pravu na dječiji dodatak u prvom stepenu odlučuje nadležni centar za socijalni rad, odnosno opštinska služba socijalne zaštite prema mjestu prebivališta djeteta, a o žalbama protiv odluka donesenih u prvom stepenu odlučuje Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (u daljem tekstu: Ministarstvo) kao drugostepeni organ, dok se  sredstva za ostvarivanje ovog prava obezbjeđuju u budžetu Federacije.

O pravu na novčana pomoć nezaposlenoj porodilji u prvom stepenu odlučuje nadležni centar za socijalni rad, odnosno opštinska služba socijalne zaštite prema mjestu prebivališta nezaposlene porodilje u skladu s ovim zakonom i kantonalnim propisima, a o žalbama protiv odluka donesenih u prvom stepenu odlučuje kantonalno ministarstvo nadležno za oblast socijalne i dječje zaštite kao drugostepeni organ,  dok se sredstva za ostvarivanje ovog prava obezbjeđuju u budžetima kantona.

U članu 12. Zakona je propisano da pravo na dječji dodatak, pod uslovima propisanim ovim zakonom, ostvaruje dijete do navršene 18. godine života. Dijete iz člana 12. ovog zakona može ostvariti pravo na dječiji dodatak ukoliko:

a) ukupni mjesečni prihodi po članu zajedničkog domaćinstva iz člana 5. ovoga zakona ne prelaze 40% (četrdeset posto) najniže plate u Federaciji utvrđene u skladu s odredbama Zakona o radu;

b) nije smješteno u hraniteljsku porodicu ili ustanovu socijalne zaštite u periodu dužem od 30 dana, a troškovi smještaja se djelimično ili u potpunosti obezbjeđuju iz budžetskih sredstava. Član 14. Zakona je propisao da visina dječjeg dodatka iznosi 19% (devetnaest posto) najniže plate u Federaciji utvrđene u skladu s odredbama Zakona o radu.

S obzirom da su nadležni centri za socijalni rad/službe socijalne zaštite prvostepeni organi, isti su se suočili sa ogromnim problemima, počevši prvenstveno od nedovoljnih kapaciteta u pogledu ljudskih i materijalnih resursa. Unatoč svim naporima koje navedeni ulažu, ne mogu stići obraditi sve zahtjeve koji su podneseni iz čega proizilazi kašnjenje u donošenju rješenja o priznavanju prava na dječiji dodatak po federalnom propisu.

Što se tiče isplate dječijeg dodatka koja je u nadležnosti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Ministarstvo aktivno radi na otklanjanju svih poteškoća kako bi se isplata realizovala u što kraćem roku. Isplate još uvijek nisu počele s obzirom da su u toku aktivnosti na usaglašavanju Protokola o međusobnoj saradnji sa domaćim bankama u svrhu isplate dječijeg dodatka po federalnom propisu. Protokoli su upućeni svim bankama u kojima korisnici prava na dječiji dodatak, a čiji su zahtjevi dosad obrađeni, imaju otvorene bankovne račune, te će odmah po okončanju navedenih aktivnosti, uplate biti izvršene za sve prethodne mjesece od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na dječiji dodatak. Ministarstvo ulaže sve napore da započne sa isplatama dječijeg dodatka po federalnom propisu do kraja januara 2023. godine.

0 Komentari