Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

OBAVJEŠTENJE

 • On 7 Januara, 2019

Organizacijama
koje imaju ovlaštenje za vršenje
periodičnih
pregleda iz oblasti zaštite na radu

Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike, postupajući u skladu sa članom 21.
Zakona o zaštiti na radu (“Službe ni list SRBiH”, broj: 22/90), izdaje rješenja
o ispunjenosti uslova u pogledu kadrova i tehničke opremljenosti organizacija
koje obavljaju periodične preglede i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu, te
u skladu sa članom 24. pomenutog zakona vrši nadzor nad zakonitošću rada organizacija koje obavljaju periodične preglede i
ispitivanja iz oblasti zaštite na radu. Pored toga, ovo ministarstvo je u
skladu sa odredbama člana 28. stav 2. Zakona o zaštiti na radu nadležno i za
izdavanje ovlaštenja za izradu stručnog nalaza da se postojećim mjerama zaštite
na radu ne mogu otkloniti štetni uticaji na radnim mjestima sa posebnim
uslovima rada.

Sve
organizacije koje su dobile ovlaštenje
iz člana 21. stav 3. i člana 28. stav 2. Zakona o zaštiti na radu, obavezne su
ovom ministarstvu odmah prijaviti svaku promjenu u pogledu naziva i sjedišta
privrednog društva, te u pogledu kadrova i tehničke opreme za obavljanje poslova
za koja im je izdato ovlaštenje. Kao što su organizacije i ranije obaviještene
neophodno je do 15. januara svake godine Ministarstvu redovno dostavljati
dokaze o ispunjavanju uslova u pogledu kadrova i tehničke opreme za obavljanje poslova
u skladu sa izdatim rješenjem.

Budući
da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike redovno vrši kontrolni
nadzor svih organizacija za zaštitu na radu i pribavlja dokaze o ispunjavanju
uslova u pogledu kadrova i tehničke opreme, ističemo da su sve organizacije za
obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu
obavezne ovom ministarstvu, do 15. januara 2019. godine, dostaviti sljedeće:

  • Izjavu, potpisanu od strane ovlaštenog lica i
   ovjerenu pečatom organizacije, da nije došlo do promjena u pogledu podataka
   upisanih u sudski registar. Ukoliko je u međuvremenu došlo do promjena u
   pogledu tih podataka, bit će potrebno da ovom ministarstvu, u originalu ili u
   ovjerenoj kopiji, dostavite i aktuelni izvod iz sudskog registra.

  • Original
   ili ovjerenu kopiju aktuelne liste osiguranih lica za obveznika, izdatu od
   strane nadležne porezne ispostave, ne stariju od 30 dana,

  • Popis
   svih inžinjera koji obavljaju poslove u skladu sa rješenjem ovog ministarstva
   sa precizno navedem sljedećim podacima: ime i prezime, datum rođenja, mjesto
   prebivališta, stručno zvanje VII stepena stručne spreme i godine radnog
   iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme. Napominjemo da
   dokumentaciju za inžinjere (diplome o stručnoj spremi, ugovore o radu i
   uvjerenja/potvrde o radnom iskustvu) nije potrebno dostavljati ukoliko je
   navedena dokumentacija već dostavljena ovom ministarstvu, te ukoliko nije bilo
   promjena u pogledu kadrova,

  • Popis
   svih instrumenata za obavljanje poslova periodičnih pregleda i ispitivanja iz
   oblasti zaštite na radu, kao i aktuelnu inventurnu listu koja treba biti
   potpisana od strane ovlaštene osobe i ovjerena pečatom organizacije. Ukoliko je
   u međuvremenu došlo do nabavke novih instrumenata potrebno je za iste dostaviti
   i dokaz o vlasništvu, kao i uputstvo za upotrebu u skladu sa članom 14. Zakona
   o zaštiti na radu,

  • Ogledne
   primjerke zapisnika i upotrebnih dozvola sačinjene u skladu sa Pravilnikom o
   načinu i postupku vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite
   na radu („Službeni list SR BiH“, broj: 2/91),

  • Organizacije
   koje su dobile ovlaštenje ovog ministarstva za obavljanje poslova periodičnih
   pregleda i isptivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime,
   dužne su dostaviti dokaze da, u skladu sa članom 7. Pravilnika
   o uslovima koje u pogledu kadrova i tehničke opreme moraju ispunjavati
   organizacije koje vrše periodične preglede i ispitivanja iz oblasti zaštite na
   radu („Službeni list SR BiH“, broj: 2/91), za navedena ispitivanja koriste
   odgovarajuću laboratoriju,

 • Izvještaj o svim
  obavljenim pregledima i ispitivanjima iz oblasti zaštite na radu izvršenim u
  2018. godini. Izjveštaj treba da sadrži popis poslodavaca za koje su izvršeni
  periodični pregledi, vrstu pregleda, precizno navedeno pregledano sredstvo rada,
  datum i mjesto pregleda kao i konstataciju da li je na osnovu obavljenog
  pregleda izdata upotrebna dozvola.

OBAVJEŠTENJE

0 Komentari