Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

OBAVJEŠTENJE

 • On 7 Januara, 2019

Privatnim agencijama za posredovanje u
zapošljavanju

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, u skladu sa Uredbom o
privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju („Službene novine FBiH“, br. 28/09, 43/11 i 36/18),
donosi rješenja o ispunjavanju kadrovskih,
tehničkih, organizacijskih i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti privatnih
agencija za posredovanje u zapošljavanju. Naime, odredbom člana 5. stav 1. pomenute Uredbe propisano je da dozvolu za rad privatnim
agencijama izdaje i ukida Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. U
skladu sa članom 5. stav 4. Uredbe, privatna agencija kojoj je izdata dozvola za obavljanje djelatnosti privatnih agencija za
posredovanje u zapošljavanju, dužna je odmah Federalnom ministarstvu rada i
socijalne politike prijaviti svaku promjenu u pogledu ispunjavanja uvjeta iz
čl. 6, 7, 9. i 10. ove uredbe, te na kraju svake kalendarske godine, a
najkasnije do 15. januara, dostaviti ministarstvu dokumentaciju o ispunjavanju
kadrovskih, tehničkih, organizacijskih i drugih uvjeta iz čl. 6, 7, 9. i 10.
ove uredbe, kao i izvještaj o obavljenim poslovima iz člana 3. ove uredbe.

S tim u vezi, Federalno ministarstvo
rada i socijalne politike obavještava agencije kojima je izdata dozvola za obavljanje djelatnosti privatnih agencija za posredovanje
u zapošljavanju, da su dužne najkasnije do 15.01.2019. godine, ovom
ministarstvu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Aktuelni izvod iz sudskog
  registra ili ovjerenu izjavu lica ovlaštenog za predstavljanje i zastupanje,
  ukoliko nije bilo promjena u odnosu na podatke upisane u sudski registar,

 • Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu
  direktnih poreza i obaveznih doprinosa (ne starije od 30 dana),

 • Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu
  indirektnih poreza (ne starije od 30 dana),

 • Dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu
  poslovnog prostora u skladu sa članom 9. Uredbe o privatnim agencijama za
  posredovanje u zapošljavanju, odnosno ovjerenu izjavu lica ovlaštenog za predstavljanje i zastupanje, ukoliko od izdavanja
  dozvole nije bilo promjena u odnosu na dokaze koji su već dostavljeni
  ministarstvu, a odnose se na vlasništvo ili zakup poslovnog prostora,

 • Akt o unutrašnjoj organizaciji i
  sistematizaciji radnih mjesta ili ovjerenu izjavu lica ovlaštenog za
  predstavljanje i zastupanje ukoliko od izdavanja dozvole nije bilo promjena u
  pogledu akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koji je
  već dostavljen ministarstvu,

 • Aktuelnu Listu osiguranih lica za obveznika,
  izdatu od strane nadležne Poreske ispostave u Federaciji Bosne i Hercegovine
  (ne stariju od 30 dana),

 • Spisak radnika koji obavljaju poslove iz
  djelatnosti privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju, odnosno ugovore
  o radu i diplome o stručnoj spremi ukoliko je od izdavanja dozvole u agenciji
  došlo do promjene radnika koji obavljaju navedene poslove,

 • Aktuelnu inventurnu listu, odnosno Popis
  sredstava rada u agenciji,

 • Ovjerenu izjavu lica ovlaštenog za predstavljanje i zastupanje da agencija i dalje
  ispunjava uslove iz člana 10. st. 1-3. Uredbe o privatnim agencijama za
  posredovanje u zapošljavanju, pod uslovom da od dana izdavanja dozvole nije
  bilo promjena u pogledu navedenih uslova. U protivnom bit će potrebno dostaviti
  odgovarajuće dokaze u vlasništvu nad novom opremom,

 • Ovjerenu izjavu lica ovlaštenog za predstavljanje i zastupanje da se u agenciji vode
  odgovarajuće evidencije u skladu sa Pravilnikom o evidencijama u oblasti
  zapošljavanja (“Službene novine
  Federacije BiH”, broj: 74/18),

 • Ovjerenu izjavu lica ovlaštenog za predstavljanje i zastupanje ili drugi odgovarajući dokaz
  da privatna
  agencija na ulazu u prostor u kojem obavlja djelatnost ima istaknutu ploču da
  se u tom uredu obavljaju djelatnosti u vezi sa posredovanjem u zapošljavanju i
  radno vrijeme u skladu sa posebnim propisima,

 • Izvještaj o obavljenim poslovima iz člana 3.
  Uredbe u 2018. godini, koji će sadržavati sljedeće podatke:

 • Posredovanje u zapošljavanju (naziv korisnika
  usluge, odnosno pravnog lica za čije potrebe je posredovanje izvršeno, te broj
  izvršenih posredovanja za korisnika usluge),

 • Savjetovanje i informiranje poslodavaca i
  nezaposlenih osoba o mogućnostima zapošljavanja (naziv/ime i prezime korisnika
  usluge, način izvršenog savjetovanja – radionica, grupno informiranje i sl),

 • Organizovanje osposobljavanja i obrazovanja
  nezaposlenih osoba (pružalac usluge osposobljavanja i obrazovanja nezaposlenih
  osoba, poslovi za koje je izvršeno osposobljavanje i obrazovanje nezaposlenih
  osoba, broj nezaposlenih osoba za koje je izvršeno obrazovanje i
  osposobljavanje),

Profesionalno usmjeravanje, informiranje i savjetovanje stručnih kadrova
i razvoj metoda za profesionalno usmjeravanje (broj korisnika usluge i način
prižanja usluge).

OBAVJEŠTENJE

0 Komentari