Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

UPUTE O POSTUPANJU SA RADNOM KNJIŽICOM NAKON 30.06.2016. GODINE

  • On 28 Juna, 2016

U skladu sa članom 176. Zakona o radu
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16), odredbe čl. 163.-165., koje su se odnosile na radnu knjižicu, prestaju da
važe zaključno sa 30.06.2016. godine, te su poslodavci dužni radniku vratiti
radnu knjižicu, najkasnije u roku od dva mjeseca od prestanka važenja istih,
odnosno najdalje do 31.08.2016. godine.

Radne knjižice koje su prestale važiti u
skladu sa navedenom odredbom Zakona o radu i dalje zadržavaju svojstvo javne
isprave.

Prije vraćanja radne knjižice radniku,
ovlašteno lice poslodavca dužno je precrtati sve nepopunjene rubrike, uz pečat
i potpis ovlaštenog lica. Nepopunjene rubrike ne trebaju se precrtavati svaka
posebno, već se može precrtati cijela stranica jednom kosom linijom, a potpis i
pečat se stavljaju samo u rubriku „bilješke“ u kojoj se evidentira da su sve
nepopunjene rubrike precrtane.

Poslodavac
prije povrata radne knjižice istu ne zaključuje s 30.06.2016. godine, budući da
radni odnos radnika s navedenim danom ne prestaje. U tom slučaju poslodavac u
radnoj knjižici neće upisivati trajanje zaposlenja, već je navedene rubrike
potrebno precrtati. U slučaju da radniku prije vraćanja radne knjižice
prestane radni odnos, poslodavac u radnu knjižicu upisuje datum prestanka rada,
a ostalim radnicima koji nastavljaju radni odnos, samo će precrtati prazne
rubrike i upisati napomenu u rubrici “bilješke”.

U
rubrici predviđenoj za upisivanje bilješki radne knjižice, poslodavac se treba
pozvati na zakonsku odredbu, na osnovu koje će se precrtati nepopunjene rubrike
u radnoj knjižici, na način da se upiše tekst: „nepopunjene rubrike precrtane
na osnovu člana 176. Zakona o radu”, te se upisuje datum, potpis i pečat
ovlaštenog lica poslodavca. Upis u „bilješku“ se može izvršiti i naljepnicom
ili žigom s tekstom: „nepopunjene rubrike precrtane na osnovu člana 176. Zakona
o radu“.

 

Ovlašteno
lice poslodavca je lice koje je od poslodavca ovlašteno odlučivati i zastupati
ga u ostvarivanju prava i obaveza iz radnog odnosa.

Poslodavac
koji ima dislocirane organizacijske cjeline i velik broj radnih knjižica, može
ovlastiti više različitih lica da radnicima u propisanom postupku vrate radne
knjižice.

Obavezu
vraćanja radne knjižice imaju i poslodavci koji su primili lice na stručno
osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, prema odredbi člana 34. Zakona o
radu.

Radna
knjižica koju je poslodavac vratio radniku na način propisan članom 176. Zakona
o radu je javna isprava koja će se i nadalje koristiti u svrhu dokazivanja
podataka koji se u njoj nalaze.

Podatke
relevantne za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i
nekih drugih prava, od 01.07.2016. godine, radnici će moći pribaviti od
Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa članom 15.
Zakona o matičnoj evidenciji o osiguranicima, obaveznicima uplate doprinosa i
korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 52/11), kao i od Porezne uprave Federacije Bosne i
Hercegovine, u skladu sa čl. 18. i 19. Zakona o jedinstvenom sistemu
registracije, kontrole i naplate doprinosa („Službene novine Federacije BiH”,
br. 42/09, 109/12, 86/15 i 30/16).

Federalni
zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje je u skladu sa članom 15. Zakona o
matičnoj evidenciji o osiguranicima, obaveznicima uplate doprinosa i
korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, dužan u roku od pet
dana od dana podnošenja zahtjeva osiguraniku izdati uvjerenje o podacima
registriranim u matičnu evidenciju Federalnog zavoda, koje ima karakter javne
isprave.

Porezna
uprava Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa čl. 18. i 19. Zakona o
jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, izdaje
uvjerenje iz Jedinstvenog sistema sa traženim podacima svakom subjektu upisa na
njegov lični zahtjev. Uvjerenje se izdaje o podacima o kojima Porezna uprava
vodi evidenciju u Jedinstvenom sistemu od 01.01.2011. godine.

Radnik
se može koristiti vraćenom radnom knjižicom i nakon 01.07.2016. godine, u
svrhu dokazivanja u postupcima utvrđivanja prava iz penzijskog i invalidskog
osiguranja, zdravstvenog osiguranja, kao i osiguranja u slučaju nezaposlenosti.

 

UPUTE O POSTUPANJU SA RADNOM KNJIŽICOM NAKON 30.06.2016. GODINE

0 Komentari