Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

INTERVJU MINISTRA ČAMBERA ZA DNEVNI LIST

  • On 24 Februara, 2014

Stvaranje društva jednakih mogućnosti jest
osnovni cilj 

 

Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike provodi više opsežnih strateških i
kontinuiranih aktivnosti na zaštiti i poboljšanju položaja osoba sa
invaliditetom u Federaciji BiH. Kada je riječ o kontinuiranim aktivnostima tu
ubrajamo izvršavanje zakonom propisanih obaveza, odnosno vođenje i praćenje
upravnih postupaka u vezi s ostvarivanjem prava na materijalnu naknadu po
osnovu invaliditeta ( neratni invaliditet i civilne žrtve rata), te osiguranje
i transferiranje sredstava za financiranje ovih prava. Iz razgovora sa s
Vjekoslavom Čamberom, federalnim ministrom rada i socijalne politike, doznali
smo koje su to dodatne aktivnosti koje ovo ministarstvo provodi u cilju
poboljšanja položaja osoba s invaliditetom.

 

Predstavite nam
aktivnosti koje Vaše ministarstvo provodi u cilju poboljšanja života osoba s
invaliditetom?

Kada je riječ o strateškim
aktivnostima tu se prvenstveno radi na usklađivanju zakonodavstva s
međunarodnim standardima, posebice s UN Konvencijom o pravima osoba s
invaliditetom, te su u tom kontekstu pripremljeni prednacrtiz o osnovama
socijalne zaštite u Federaciji BiH, koji su dostavljeni županijama na davanje
mišljenja. Ovim zakonom je predviđeno uvođenje socijalnog minimuma kao osnovnog
kriterija u borbi protiv siromaštva stanovništva, imovinski cenzus za
ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite i posebice poglavlje koje
tretira sferu socijalnih ustanova, a čija implementacija za osobe s
invaliditetom ima  veliki značaj.

Prednacrt zakona o zaštiti
obitelji sa djecom predviđa da obitelji i djeca ostvaruju uvećane iznose.
Prednacrt je upućen na županije i njihovo očitovanje, a trenutno je sporna
raspodjela obaveza financiranja između Federacije BiH i županija. Zatim
prednacrt zakona o jedinstvenim načelima u okviru materijalne potpore osobama s
invaliditetom, koji je također upućen na razmatranje Vladi FBiH i koji je
vraćen na doradu. Pripremljen je prednacrt zakona o temeljnim novčanim
naknadama za podršku osobama s invaliditetom i obavljena je javna rasprava.

Pripremljen je nacrt zakona o
civilnim žrtvama rata, koji čeka svoje usklađivanje, a potom je pripremljen i
Vladi FBiH dat na razmatranje i davanje suglasnosti na prednacrt zakona o
jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se uplaćuju
doprinosi. Pokrenute su aktivnosti na pripremi i donošenju zakona o izmjenama i
dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju  i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Moramo naglasiti ispunjavanje
ciljeva Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u
Federaciji BiH 2011.-2015. godine, gdje je ministarstvo tijekom 2012., 2013.,
pa i u ovoj tekućoj godini,  pokrenulo i
financijski  stručno podržalo osnivanje
županijskih koalicija organizacija osoba s invaliditetom u svim županijama, koji
će u suradnji sa nadležnim županijskim organima pripremiti i donieti županijske
akcione planove za implementaciu ciljeva Strategije. U okviru toga ministarstvo
je preuzelo sudjelovanje u mnogim organiziranim edukativnim promotivnim
zborovima, okruglim stolovima, konferencijama, radionicama, čija svrha je bila
podizanje svijesti, znanja i vještina u svezi pitanja iz oblasti invalidnosti.
Održavana je redovna suradnja sa organizacijama osoba s invaliditetom, gdje su
financijski podržane njihove osnovne aktivnosti.

2.
Postoje li za ovu godinu neki planovi i program koji će im omogućiti
priliku za zapošljavanje?

Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike kroz Jedinicu za implementaciju
projekata socio-ekonomske potpore, obuke i prezapošljavanja PIU SESER-a, preko projekta
mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja SSNESP, posebice kroz Komponentu
br.3 projekta, provodi aktivnu politiku tržišta rada, koja sadrži tri temeljne
cjeline, a to su posredovanje, obuka za tržište rada i neposredno zapošljavanje.

U okviru
SSNESP-a do sada su obavljena četiri javna poziva za nezaposlene osobe i
poslodavce, a  opis usluga podrške uključuje
usluge posredovanja, zapošljavanje kod poslodavca (s ciljem smanjenja i
prevencije dugoročne nezaposlenosti), samozapošljavanje u poljoprivredi ili
malom biznisu (s ciljem potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju) i razvoju
malih poduzeća, te različiti vidovi dodatne obuke koja treba doprinjeti  konkurentnosti nezaposlenih osoba na tržištu. Zaključno
sa 15.siječnjem 2014.godine podršku u okviru SSNESP-a su dobile 6762
nezaposlene osobe, gdje je zadani cilj ispunjen i premašen.

Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike u suradnji sa Fondom za profesionalnu
rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom će pristupiti izradi strategije
razvoja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom u
FBiH za razdoblje 2015.-2020. U suradnji sa Fondom, započet će sistematizacija
informacija od županijskih službi zapošljavanja, centara za socijalni rad i
organizacija koje okupljaju osobe s invaliditetom, koje imaju i ostvaruju pravo
na profesionalnu rehabilitaciju, o nezaposlenim i zaposlenim osobama s  invaliditetom.

Preko
javnog poziva u sljedećoj godini bit će održan izbor programa projekata
profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom u Federaciji
BiH, koji će sudjelovati u raspodjeli sredstava Fonda za profesionalnu
rehabilitaciju i zapošljavanje  osoba s
invaliditetom namjenjenih za financiranje i sufinanciranje programa za
održavanje postojeće zaposlenosti osoba s invaliditetom, za razvoj postojećih gospodarskih
društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom, zaštitnih radionica,
zapošljavanje putem samostalnih djelatnosti, što također podrazumijeva i novo
upošljavanje osoba s invaliditetom. Važno je naglasiti kako je u prošloj godini
putem ovog javnog poziva svoje zaposlenje zadržalo  oko 1000 osoba s invaliditetom, a 300 ih je
novozaposlenih.

3.Ima
li ministarstvo nekakvu komunikaciju sa susjednim zemljama, prvenstveno
članicama Europske unije, te postoji li na toj relaciji postoji neka suradnja?

Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike, u ime Vlade FBiH,  ima 
potpisanu suradnju sa austrijskom organizacijom BBRZ Gruppe, najvećom
organizacijom za prekvalifikaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, koja
je pokazala interes  da bude angažirana u
FBiH sa svojim resursima, i to sve u cilju sustavnog razvoja i promicanja
profesionalnog osposobljavanja, rehabilitacije i zapošljavanja osoba s
invaliditetom. Federacija BiH kroz partnerstvo sa BBRZ-om dobit će potrebnu
pomoć za realizaciju prioritetnih projekata vezanih za pretkvalifikaciju i
zapošljavanje osoba s invaliditetom te će imati priliku koristiti sredstva iz
europskih fondova.

 Federalno ministarstvo rada i socijalne
politike ima izrazito uspješnu suradnju sa Ministarstvom rada i mirovinskog
sustava RH, zatim s  Fondom za profesionalnu
rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom RH i Službom za
rehabilitaciju URIHO, ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje
osoba s invaliditetom Zagreb. Također je važno naglasiti podršku koju je Ministarstvu
pružio i Ured austrijskog atašea za socijalna pitanja na čelu sa Oliverom
Hilerom, kada je u pitanju unaprjeđenje sustava profesionalne rehabilitacije i
zapošljavanja osoba s invaliditetom u FBiH.

Potaknuti
uspješnom suradnjom sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, Ured
visokog predstavnika Ujedinjenih naroda za ljudska prava za Europu, koji je
iskazao punu podršku reformama  koje
Vlada FBiH i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike provodi  u cilju poboljšanja položaja osoba s
invaliditetom, ima namjeru otvoriti svoj ured na području Federacije BiH. Jasno
je iskazana zajednička spremnost da osobama s invaliditetom bude omogućeno da
rade, ostvaruju osobna primanja, budu uključeni u zajednicu, te posebice da se
njihovo pitanje rješava deinstitucionalizacijom a ne smještanjem u institucije.

Federalno
ministarstvo rada  i socijalne politike u
ime Vlade FBiH potpisalo je sporazum o suradnji sa Mental Health Intiative,
kojim su se obvezali da u sklopu procesa deinstitucionalizacije  osiguranju sredstva za obuku djelatnika u
programu „Stanovanje uz podršku“, za transformaciju institucija, tehničku
potporu u opremanju stambenih jedinica. Potpisivanje ovog sporazuma o suradnji
će zasigurno doprinjeti višem stupnju poštivanja ljudskih prava zajamčenih UN
Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, posebice na članak 19. Pravo na
život u lokalnoj zajednici zajednički će se provoditi program
deinstitucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama, koje su trenutno
nastanjene u ustanovama u nadležnosti FMRSP-a.

Suradnja
Ministarstva sa međunarodnom Zakladom „Friedrich Ebert“ je vrlo važna, kada je
riječ o razvoju i primjeni radnog zakonodavstva, organizaciji i funkcioniranju
ekonomsko-socijalnih vijeća na državnoj razini i institucionalnim ostvarenjima
socijalnog dijaloga.

Ministarstvo
surađuje s austrijskom organizacijom „ Austrian Doctors for Disabled“ preko
projekta " Standardi  procjene
invaliditeta u FBiH“, očekujući uskoro punu relazaciju samog projekta.
Ostvareni su kontakti sa Ministarstvom rada IR Iran, gdje se ubuduće očekuje
potpisivanje memoranduma o suradnji na poljima gospodarskog i socijalnog
sektora.

4. U kojem segmentu osobe s
invaliditetom mogu očekivati poboljšanje kada je u pitanju ulazak susjedne
Hrvatske u Europsku uniju?

Ulaskom Republike Hrvatske u
Europsku uniju te međusobnom suradnjom našeg ministarstva sa Ministarstvom rada
i mirovinskog sustava RH, kroz brojne IPA prekogranične projekte RH-BiH 2007.-2013.,
otvorena je i proširena mogućnost za što bolju suradnju na polju socijalne
kohezije, u svrhu poboljšanja kvalitete života osoba sa invaliditetom i
razvijanja dostupnosti svih usluga u lokalnim zajednicama u pograničnom
području.

5.Poruka
za kraj?

Stvaranje
društva jednakih mogućnosti jeste osnovni cilj svih reformi koje provodi
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
. Osobama s invaliditetom nužno je
omogućiti da samostalno žive i u potpunosti sudjeluju u svim aspektima života.
Država mora poduzeti sve potrebne mjere 
da osobama s invaliditetom osigura pravo na pristupačnost, pravo na rad
i zapošljavanje, pravo na život u lokalnoj zajednici, pravo na inkluzivno
obrazovanje. Imajmo hrabrosti suprostaviti se predrasudama u našim glavama
i  materijalnim barijerama koje su
posvuda oko nas, u našim institucijama, školama i drugim ustanovama, te pružimo
priliku osobama s invaliditetom da nam pokažu kako mogu biti dobri susjedi,
dobri prijatelji i dobri radnici.

Dnevni list 22.02.2014.,
str.28.-29.

 INTERVJU MINISTRA ČAMBERA ZA DNEVNI LIST

0 Komentari