Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

SSNESP projekt podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanju

  • On 16 Jula, 2013

Projekt
podrške mreži socijalne sigurnosti i zapošljavanju
(SSNESP) je dizajniran da pruži podršku vlastima u BiH u
izgradnji kapacitetea za implementaciju reforme programa naknada zasnovanih na
pravima. Konkretno, SSNESP će, putem civilnih invalidskih naknada kao ulazne
tačke za širenje podrške, pružiti tehničku pomoć, sistemske investicije i
izgradnju kapaciteta za jačanje efikasnosti i efektivnosti administracije
socijalnih naknada u BiH.

Projekt SSNESP je financiran od strane Svjetske
banke. Ukupna vrijednost projekta je ekvivalent 15 milijuna US dolara,
koji su raspoređeni u odnosu Federacija BiH 60% (9 milijuna US$), RS 40% (6
milijuna US$). Sredstva su osigurana putem IDA kredita, a projekt bi trebao
biti okončan do 31. listopada 2014. godine. Također je potrebno posebno
naglasiti značajno sudjelovanje Federalnog
zavoda za zapošljavanje
, koji u okviru komponente 3 sudjeluje sa 4,8
milijuna US$.

U Federaciji BiH za provedbu projekta zadužena je
Jedinica za implementaciju projekta PIU SESER, koja djeluje u sklopu Federalnog ministarstva rada i socijalne
politike.

 

Projekt se sastoji od 4 komponente:

Komponenta
1:
Jačanje dizajna mreže sigurnosti (procesi podobnosti).

Ima za cilj povećati transparentnost i efektivnost
dopiranja gotovinskih transfera, koji nisu zasnovani na osiguranju, do
siromašnih, osoba s invaliditetom i ugroženih putem uvođenja mehanizma za bolje
ciljanje. U smislu točnosti ciljanja, naknade su generalno
regresivne, obzirom da oni iz
najsiromašnije petine primaju samo 18% od ukupnih gotovinskih transfera za
socijalnu zaštitu koja nije zasnovana na
osiguranju u BiH – što je manji udio od njihovog udjela u ukupnom stanovništvu
BiH. Nasuprot tome,
veći udio (preko 23%) tih naknada ide najbogatijoj
petini. Trenutačno se radi na izradi
formule za bolje ciljanje, kao i prijedlogu imovinskog cenzusa koji će biti
testiran, te će na osnovu rezultata rada u ovoj komponenti biti predložena nova
zakonska rješenja koja će definirati ovu oblast.

Komponenta
2: Jačanje administracije i nadzor nad naknadama
.

Ova komponenta
ima za cilj povećanje transparentnosti i efikasnosti administracije naknada
putem razvoja i unaprjeđenja funkcionalnih registara, izgradnje kapaciteta,
nadzora i kontrola i monitoringa naknada. U sklopu ove komponente do sada je
urađena adaptacija 35 centara za socijalni rad u Federaciji BiH, te sa na taj
način osigurali bolji i kvalitetniji uvjeti rada uposlenika. Također planirano
je opremanje svih centara za socijalni rad računarskom opremom, koja će biti
umrežena i svi podaci će biti spremljeni na server koji se nalazi u FMRSP. U
okviru ove komponente priprema se i Jedinstveni registar podataka gotovinskih naknada
pojedincima u Federaciji BiH.

Komponenta
3:
Posredovanje i podrška zapošljavanju.

Pruža podršku za usluge posredovanja
zapošljavanju) za one koji aktivno traže posao, a prestaje im pravo na primanje
gotovinskih transfera ili koji su ugroženi (npr. teško zaposlve osobe – starije
od 40 godina, dugo nezaposlene, invalidi, demobilizirani branitelji/borci,
itd.) Do sada je tu uslugu primilo preko 5600 nezaposlenih osoba. Posredovano
je pri zapošljavanju 2935 osoba kod različitih poslodavaca, od čega je njih 74%
dvije godine nakon zaposljenja i dalje bilo zaposleno. 1214 osoba je pokrenulo
samostalno poduzeće od čega njih 76% i dalje radi, a za 1465 osoba je plaćen neki
vid obuke zahvaljujući čemu je njih 25% se zaposlilo.

Komponenta
4:
Komunikacijska strategija.

Ima za cilj poboljšati  transparentnost usluga i razumijevanje
javnosti o potrebi boljeg ciljanja gotovinskih naknada i neophodnosti reformi u
socijalnom sektoru u cjelini. Cilj ove komponente je pružanje podrške za
transparentnost, podizanje svijesti javnosti i izradu vladinih strategija
komunikacije u cilju boljeg razumijevanja potrebe za boljim ciljanjem naknada i
drugim reformama mreže socijalne sigurnosti.

 

SSNESP projekt podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanju

0 Komentari