Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uredno izvršava svoje obveze prema civilnim žrtvama rata

  • On 15 Februara, 2013

Federacija
BiH, u okviru svojih ustavnih ovlaštenja, pruža zaštitu osobama koje su u
stanju socijalne potrebe, prvenstveno osobama sa invaliditetom, među kojima su
i civilne žrtve rata. Prema podacima ovog ministarstva zaključno sa 31.12.2012.
godine, broj civilnih žrtava rata u Federaciji BiH je 10627. Materijalna prava
civilnih žrtava rata u Federaciji BiH, propisana Zakonom o osnovama socijalne
zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji  sa djecom (“Službene novine Federacije BiH“
br. 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09), financiraju se iz Proračuna Federacije BiH u
iznosu od 70%, dok se 30% sredstava potrebnih za ove namjene osigurava u  županijskim 
proračunima.

U 2012. godini za
financiranje prava civilnih žrtava rata u Federaciji BiH iz Proračuna  Federacije BiH   izdvojeno je 
25.622.337,15 KM.

Korisnici
svoja prava ostvaruju u nadležnoj službi prema mjestu prebivališta na način da
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike doznačava mjesečne transfere
na račun nadležnih županijskih ministarstava, koji uz pridruživanje svojih
sredstava vrše daljnji transfer na račune korisnika. Odmah po prijemu zahtjeva
od nadležnih županijskih  organa koji su
opet dužni da objedine zahtjeve nadležnih općinskih organa. U Federalnom
ministarstvu se izvršava kontrola zahtjeva, a ukoliko su ispravni odmah se vrši
doznačavanje potraživanih sredstava. Ukoliko postoje nedostaci, traži se
ispravka, te ako je potrebno vremena za nju tada se vrši doznačavanje sredstava
za umanjenje u iznosu spornih sredstava, a  što se naknadno rješava.

Sva
županijska ministarstva  su Federalnom
ministarstvu rada i socijalne politike u 2012.godini  dostavili zahtjeve za finaciranje prava
civilnih žrtava rata za svih dvanaest mjeseci. Federalno ministarstvo rada i
socijalne politike nakon provjere zahtjeva je izvršilo uplatu svim županijama
za svih dvanaest mjeseci 2012.godine, što znači da je ovo ministarstvo u
potpunosti realiziralo transfer civilnim žrtavama rata u 2012.godini.

Imamo
saznanja kako pojedine  županije kasne u
osiguravanju  svog dijela sredstava za
ove namjene, pa stoga  samim time kasne i
isplate korisnicima. Najnepovoljnije stanje, u ovom pogledu, je  u Zapadnohercegovačkoj županiji, gdje se  prema podacima nadležnog ministarstva uplata
sredstava korisnicima civilnim žrtvama rata izvršila  tek za sedmi mjesec 2012.godine, iako su im
uredno doznačena sva potraživana sredstva iz federalnog Proračuna.

Prema
izjavama premijera Zapadnohercegovačke županije, Zdenka Ćosića, kako će ovih
dana biti isplaćena naknada civilnim žrtvama rata za mjesec kolovoz
2012.godine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike želi javnosti
predočiti izvješće o naknadama civilnih žrtava rata koje su pristigle na račun
Ministarstva financija Zapadnohercegovačke županije, u kojemu se jasno vidi
kako je Federalno ministarstvo ispunilo svoju obvezu tj. uplatilo naknade sve
do siječnja 2013. godine. Stoga se s pravom pitamo tko i zašto manipulira sa
civilnim žrtvama rata i njihovim naknadama u Zapadnohercegovačkoj županiji.

Također prema našim
saznanjima korisnici u Zeničko-dobojskoj županiji još nisu primili naknade za
12-ti mjesec 2012.godine , a i ovoj županiji 
su uredno doznačena sredstva iz federalnog proračuna.

Napominjemo
kako  Federano ministarstvo rada i
socijalne politike nema mehanizme kojima može natjerati  županije 
da redovno izvršavaju svoju zakonsku obavezu.

Tabela broj.1

Sredstva koja su od Federalnog ministarstva pristigla na depozitni račun
Ministarstva financija ŽZH

MJESEC

UPLAĆENO
DANA

IZNOS

01/12

14.02.2012.

16.223,80

02/12

14.03.2012.

16.223,80

03/12

14.05.2012.

16.399,11

04/12

14.05.2012.

16.399,11

05/12

13.06.2012.

15.463,76

06/12

05.07.2012.

15.862,54

07/12

15.08.2012.

17.716,79

08/12

12.09.2012.

17.716,79

09/12

09.10.2012.

17.716,79

10/12

20.11.2012.

17.392,83

11/12

13.12.2012.

17.294,41

12/12

16.01.2013.

17.392,80

01/13

13.02.2013.

17.392,80

 

Tabela 
broj 2

Sredstva
isplaćena korisnicima od strane Vlade Zapadnohercegovačke županije

MJESEC

PLAĆENO
DANA

IZNOS

01/12

10.04.2012.

22.928,62

02/12

10.07.2012.

22.928,62

03/12

18.07.2012.

23.177,31

04/12

29.08.2012.

23.177,31

05/12

06.11.2012.

21.857,66

06/12

17.01.2012.

22.415,96

07/12

31.01.2012.

25.039,23

08/12

Nije
plaćeno

25.039,23

09/12

Nije
plaćeno

25.039,23

10/12

Nije
plaćeno

24.585,70

11/12

Nije
plaćeno

24.585,70

12/12

Nije
plaćeno

24.585,70

01/13

Nije
plaćeno

24.585,70

 

Ured za odnose s javnošću

 Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uredno izvršava svoje obveze prema civilnim žrtvama rata

0 Komentari