Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Priopćenje sa 33. sjednice Vlade FBiH

  • On 19 Januara, 2012

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O AKONTATIVNOJ
ISPLATI DIJELA DOBITI

Na 33.
sjednici Vlade FBiH koja je održana u Sarajevu Vlada je donijela Odluku o
izmjeni Odluke o akontativnoj isplati dijela dobiti JP „Elektroprivreda BiH“ i
„BH Telecom“ d.d. Sarajevo za 2011. godinu.

Izmjenom je regulirano
da će ova poduzeća sredstva dobiti za 2011. godinu uplatiti u korist Proračuna
FBiH za 2012. godinu, na JRT trezora Federacije Bosne i Hercegovine.

Prema odluci
se iz proračuna FBiH za 2012. godinu odobrava izdvajanje od 1.400.000 KM
Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, koja će se uplatiti
Federalnom zavodu za mirovinsko-invalidsko osiguranje, na ime izmirenja dijela
verificiranog duga Vlade FBiH prema ovom zavodu.

SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA ZA UTROŠENU
ELEKTRIČNU ENERGIJU

Danas
donesenim izmjenama Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne
energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti, Vlada FBiH je
proširila obim mogućih korisnika subvencije, uz poštivanje ranije utvrđenih
kriterija potrošnje.

Naime, do
sada su pravo na subvenciju mogli ostvariti umirovljenici koji su primali
minimalnu mirovinu, a sada se ovaj prag diže do iznosa od 414 KM, koliko iznosi
zagarantirana mirovina koju isplaćuje Zavod MIO/PIO FBiH. Na ovaj način
subvencije će i dalje moći ostvarivati primaoci minimalne mirovine, koja iznosi
310 konvertibilnih maraka, te oni koji imaju mirovinu u rasponu od 310 KM do
414 KM. Također, subvenciju ostvaruju korisnici zagarantirane mirovine od 414
KM, te korisnici srazmjerne mirovine koja se isplaćuje iz Republike Srpske do
iznosa od 414 KM. Na ovaj način subvenciju će dobiti i korisnici srazmjerne
mirovine koja je manja od 310 KM, a koji nisu imali pravo na subvenciju prema
ranijoj odluci, jer se ona odnosila isključivo na primaoce minimalne mirovine.

Prema
podacima Federalnog Zavoda MIO/PIO na ovaj način pravo na subvenciju moći će
ostvariti dodatnih 70.000 umirovljenika, tako da će Odlukom sada biti obuhvaćeno
ukupno oko 300.000 umirovljenika. Uslov je da njihova mjesečna potrošnja bude
manja od 268 Kwh u Elektroprivredi BiH, odnosno 348 Kwh u Elektroprivredi HZHB.

Pravo na
subvenciju, pod istim uvjetima, i dalje će moći ostvarivati stalni korisnici
socijalne pomoći u FBiH.

 Priopćenje sa 33. sjednice Vlade FBiH

0 Komentari