Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Priopćenje sa 4. sjednice Vlade F BiH

 • On 11 Aprila, 2011

4.
sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar,
07.04.2011.

Dnevni
red

 1. Verifikacija Zapisnika 3. sjednice Vlade Federacije
  Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog uredbe o načinu pripreme, procjeni utjecaja
  i odabiru politike u postupku izrade akata koje donosi i usvaja Vlada
  Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlog uredbe o procesu strateškog planiranja i
  izvještavanja u federalnim ministarstvima
 4. Prijedlog protokola o međusobnoj saradnji Vlade
  Federacije Bosne i Hercegovine i Saveza samostalnih sindikata Bosne i
  Hercegovine u oblastima kolektivnog pregovaranja, radno-pravnih odnosa,
  socijalne politike, ekonomije i zakonodavstva
 5. Prijedlog odluke o davanju na korištenje bicikala
  kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i policiji Brčko
  Distrikta Bosne i Hercegovine
 6. Prijedlog odluke o obustavljanju izvršavanja
  pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za
  2011. godinu
 7. Prijedlozi odluka

a)        
Prijedlog odluke o visini naknada za rad članova Koordinacionog tijela za
izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva, domaćinstva
i stanova

b)        
Prijedlog odluke o visini naknada za rad članova Ekspertne grupe za izradu
kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva, domaćinstava i
stanova

 1. Prijedlog odluke o visini plaće i naknadama članova
  Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog odluke o odobravanju prijenosa prava
  vlasništva na putničkom motornom vozilu
 3. Informacija s Prijedlogom zaključka o rješavanju
  predmeta br. UP I/09-23-745/08 – Krčenje šume na lokalitetu
  Kruševo-Čule/Općina Mostar
 4. Informacija o HTUP "Salus Hotel Stela"
  d.o.o. Neum, s Prijedlogom zaključka
 5. Prijedlog zaključka na Nacrt izvještaja o nalazima
  činjeničnog stanja vezano za „Energopetrol“ d.d. Sarajevo revizorske
  kuće „Deloitte“ d.o.o. Sarajevo
 6. Zahtjev za davanje saglasnosti za novo upošljavanje
  namještenika u Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine
 7. Zahtjev za davanje saglasnosti na popunu upražnjenih
  radnih mjesta državnih službenika u Uredu Vlade Federacije BiH za
  zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije, s Prijedlogom
  zaključka
 8. Prijedlog za razrješenje nosilaca izvršne funkcije s
  Prijedlogom rješenja o razrješenju direktora Kazneno-popravnog zavoda
  poluotvorenog tipa u Tuzli i Prijedlogom zaključka
 9. Prijedlog odluke o načinu i rokovima primjene Zakona
  o fiskalnim sistemima
 10. Informacija o raspodjeli od indirektnih poreza sa
  Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje u periodu
  2006.-2010. godine, s Prijedlogom zaključka
 11. Prijedlog rješenja o imenovanju interresorne Radne
  grupe za sagledavanje štetnih posljedica po privredna društva koje su
  nastale i koje će nastati zbog sukoba u Libiji
 12. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Nadzornog
  odbora Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja
  (SSNEP) u Federaciji BiH
 13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom
  odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar na Odluku o izmjenama i
  dopunama Statuta JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

a)        
Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste
Federacije BiH d.o.o. Mostar na Odluku o privremenom imenovanju vršioca
dužnosti direktora uprave JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za imenovanje
  člana uprave-direktora J.P. Nacionalni park „Una“ d.o.o., Bihać, s
  Prijedlogom liste kandidata
 2.  Prijedlozi akata u vezi sa imenovanjem na
  poziciju direktora Službe za zajedničke poslove organa i tijela
  Federacije Bosne i Hercegovine 

a)        
 Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za postavljenje
direktora Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i
Hercegovine 

b)        
Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i
Hercegovine 

c)        
Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Službe za
zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine

d)        
Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje direktora Službe za
zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine

 

 

SAOPĆENJE O RADU 

UREDBA O STRATEŠKOM PLANIRANJU I RAZVOJU JAVNIH POLITIKA

Na
današnjoj sjednici u Mostaru, kojoj je prisustvovao predsjednik Federacije
BiH Živko Budimir, Vlada FBiH je donijela Uredbu o procesu strateškog
planiranja i izvještavanja u federalnim ministarstvima. Također, razmatran je
i Prijedlog uredbe o načinu pripreme, procjeni utjecaja i odabiru politika u
postupku izrade akata koje donosi i usvaja Vlada Federacije BiH. Ove akte,
kojima se zaokružuje prva faza implementacije Programa UNDP-a „Strateško
planiranje i razvoj javnih politika u BiH“ (SPPD), pripremili su Federalni
zavod za programiranje razvoja i programski tim SPPD-a. Namjera je ovog
programa, na čije je sprovođenje Federalna vlada dala saglasnost 2008.
godine, da ojača kapacitete državnih službenika u oblastima strateškog
planiranja, razvoja javnih politika i upravljanja javnim finansijama na svim
niovima vlasti.

Uredbom
o strateškom planiranju i izvještavanju u federalnim ministarstvima reguliše
se obaveza donošenja strateških planova, godišnjih planova rada i godišnjih
izvješataja o radu, uključujući osnovne korake i metodologiju, kojih će se
pridržavati službenici federalnih ministarstava. Radi se kako o planiranju
aktivnosti, tako i o izvještavanju o izvršenim aktivnostima svih federalnih
ministarstava, što treba značajno pomoći unapređivanju strateškog planiranja
u Federaciji BiH. Svaki ministar na kraju godine daje ocjenu o stepenu
izvršenja plana rada, što je novina u odnosu na dosadašnju praksu.

Kada
je riječ o drugoj uredbi, koja definiše metode za pripremu, procjenu utjecaja
i odabir politika kojih će se pridržavati službenici federalnih ministarstava
u postupku pripreme akata koje donosi i usvaja Vlada FBiH, zaključeno je da
se u ponuđeni tekst ugrade primjedbe i prijedlozi iz današnje rasprave, kako
bi Uredba bila donesena na sljedećoj sjednici.

PODRŠKA
PROTOKOLU O SURADNJI SA SINDIKATOM

Vlada FBiH prihvatila je danas
tekst Protokola o međusobnoj suradnji, kojim ona i Savez samostalnih
sindikata BiH (SSSBiH), izjavljuju i potpisima potvrđuju spremnost na aktivnu
suradnju u oblastima kolektivnog pregovaranja, radno-pravnih odnosa,
socijalne politike, gospodarstva i zakonodavstva.

Potpisnici preuzimaju obvezu rada
na partnerskim osnovama i u duhu socijalnog dijaloga, sa željom za
poboljšanjem ukupnog stanja u Federaciji BiH i u Bosni i Hercegovini.
Nadležna federalna ministarstva i granski sindikati unutar SSSBiH-a će
međusobni dijalog ostvarivati putem ureda ministara i predsjednika SSSBiH-a.
Ujedno, potpisnici se obvezuju na punu transparentnost u radu i na pravodobnu
razmjenu i distribuciju informacija. Uz to, preuzimaju obvezu da u najkraćem
mogućem roku imenuju svoje članove u Ekonomsko-socijalno vijeće za teritorij
FBiH. Izaslanstva Vlade FBiH i SSSBiH-a u ovom tijelu će, nakon njegova
konstituiranja, biti nositelji realizacije zadataka iz Protokola o međusobnoj
suradnji.

Sastavni dio Protokola, koji će na
snagu stupiti nakon što ga 13.4.2011. godine potpišu premijer FBiH i
predsjednik SSSBiH-a, jeste Platforma stranaka koalicije koje su formirale
vlast u FBiH.

OBUSTAVA
IZVRŠENJA POJEDINIH PRORAČUNSKIH RASHODA I IZDATAKA

Zbog neizvjesnosti dobivanja
sredstava po osnovu planiranih proračunskih primitaka, Vlada FBiH je danas
donijela Odluku o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u
Proračunu FBiH za 2011. godinu.

Odluka se odnosi na obustavljanje
izvršavanja rashoda i izdataka za sve transfere koji se realiziraju po osnovu
odobrenih programa utroška, na nabavku stalnih sredstava, na kupovinu dionica
privatnih poduzeća i sudjelovanje u zajedničkim ulaganjima.

Proračunski korisnici ne mogu, na
teret ovih pozicija, u toku 45 dana preuzimati nikakve nove obveze. Vlada će
o ovoj odluci upoznati i Parlament FBiH.

ODLUKE O
NAKNADAMA

Danas je Vlada Federacije BiH
donijela dvije odluke kojima se određuje visina naknada za rad u tijelima
zaduženim za izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa
stanovništva, domaćinstava i stanova koja su oformljena u maju 2010. godine.
Prva odluka odnosi se na naknade članova Koordinacionog tijela, a druga na
naknade članova Ekspertne radne grupe za izradu kartografske dokumentacije.

U skladu sa Zakonom o plaćama i
naknadama u organima vlasti FBiH određena je naknada za članove ovih tijela
od 350 konvertibilnih maraka pod uslovom da je u toku mjeseca održana
najmanje jedna sjednica. Sekretaru Koordinacionog tijela, pripada naknada u
iznosu od 50 posto iznosa ostvarene mjesečne naknade člana Koordinacionog
tijela. Pojedinačna rješenja o naknadi za rad sekretara i članova
Koordinacionog tijela, kao i članova Ekspertne grupe donosi direktor
Federalnog zavoda za statistiku, a njihova isplata vršit će se od dana
stupanja na snagu Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH do
kraja 2011. godine.

Danas je donesena i nova Odluka o
visini plaća i drugih naknada po osnovu uposlenosti članova Komisije za
koncesije Federacije BiH, budući da je prestao da važi Zakon o koncesijama, a
istovremeno ova primanja nisu obuhvaćena Zakonom o plaćama i naknadama u
organima vlasti FBiH. Pravo na naknade članovi Komisije ostvaruju u skladu sa
važećim propisima za izabrane dužnosnike, nosioce izvršnih funkcija i
savjetnike u organima vlasti Federacije BiH kao imenovani nosioci izvršnih
funkcija, pa je jedinstvena osnovica utvrđena na osnovu Zakona o plaćama i
naknadama u organima vlasti Federacije BiH.

Po osnovu tekućeg rada za obračun
plaća utvrđeni su koeficijenti za predsjednika Komisije 7,6, za zamjenika
predsjednika 7,0 i za člana komisije koeficijent 6,5.

ZADUŽENJE
ZA TRI FEDERALNA MINISTARSTVA

Vlada FBiH prihvatila je danas
Informaciju Federalne uprave za inspekcijske poslove koja se odnosi na
problematiku krčenja šume na lokalitetu Kruševo – Čule – općina Mostar.

Zadužena su nadležna federalna
ministarstva (poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, okoliša i turizma, te
prostornog uređenja) da interresorno sagledaju ovaj predmet i riješe ga u
obnovljenom postupku, uvažavajući sva ključna pitanja istaknuta u Informaciji
Federalne uprave za inspekcijske poslove.

ZATRAŽENE
DOPUNE I POJAŠNJENJA REVIZORSKOG IZVJEŠĆA

Vlada FBiH danas se upoznala s
komentarom na Nacrt izvješća o nalazima činjeničnog stanja u svezi
„Energopetrola“ d.d. Sarajevo revizorske kuće „Deloitte“ d.o.o. Sarajevo od
9.7.2010. godine. Nakon rasprave, zadužila je Federalno ministarstvo
financija da od revizorske kuće „Deloitte“ zatraži očitovanje na komentar, te
da Izviješće o nalazima činjeničnog stanja od 24.5.2010. godine dopuni i
obrazloži, te utvrdi činjenice o ispunjenju obveza o dokapitalizaciji
„Energopetrola“.

Rok u kojem „Deloitte“ ovo treba
učiniti je 30 dana. U suprotnom, Vlada će tražiti novi postupak za odabir
nove revizorske kuće.

O HUTP „SALUS HOTEL STELA“ d.o.o. NEUM

Federalna
vlada je donijela Zaključak kojim se Agencija za privatizaciju u Federaciji
BiH zadužuje da u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama provede izbor
revizorske kuće za superreviziju u preduzeću HUTP „Salus Hotel Stela“d.o.o.
Neum u periodu od osnivanja preduzeća do 31.12.2009. godine. Revizija će
obuhvatiti pravni, finansijski i računovodstveni aspekt uključujući statusne
promjene i dodatna ulaganja, te promjene kapitala u preduzeću „Polihem“ d.d.
Tuzla isknjižavanjem Hotela „Stela“ u Neumu iz poslovnih knjiga u postupku
pripreme i usvajanja početnog bilansa stanja u Polihem d.d. Tuzla. 

Agencija
za privatizaciju u Federaciji BiH je zadužena da od Vlade Tuzlanskog kantona
i Kantonalne agencije za privatizaciju pribavi svu dokumentaciju o
privatizaciji „Polihema“ kao podlogu za što kvalitetnije konečno rješenje
ovog pitanja.

O PRIMJENI
ZAKONA O FISKALNIM SUSTAVIMA

Obzirom na složen proces
implementacije Zakona o fiskalnim sustavima i potrebu rješavanja tehničkih,
stručnih i ostalih pitanja za njegovu potpunu primjenu, Vlada FBiH je danas
naložila Federalnom ministarstvu financija da pripremi izmjene i dopune
Pravilnika o dinamici fiskalizacije, kojima će biti produljen rok za
okončanje ovog procesa.

Također, ovom ministarstvu je dato
zaduženje da pripremi izmjene i dupune Zakona o fiskalnim sustavima s ciljem
dodatnog reguliranja ove oblasti.

IZVRŠITI
PORAVNJANJE RASPODJELE PRIHODA OD NEIZRAVNIH POREZA

Usvojivši danas Informaciju o
raspodjeli prihoda od neizravnih poreza s Jedinstvenog računa Uprave za
neizravno oporezivanje u razdoblju 2006.-2010. godina, Vlada FBiH je zadužila
članove Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje iz Federacije BiH da
se izvrše konačna poravnanja raspodjele prihoda od neizravnih poreza za
2006., 2007. i 2008. godinu koja se temelje na zakonima o sustavu indirektnog
oporezivanja i o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, te
Pravilniku o izračunu koeficijenata doznačavanja entitetima.

Članovi UO iz FBiH dužni su
izvršiti drugo privremeno poravnanje za 2009. i prvo privremeno poravnanje za
2010. godinu koje se temelji na obračunu Organizacje za makroekonomske
analize. Federalno ministarstvo financija je dužno da odmah predloži člana
koji će, zajedno s predstavnikom Jedinice za krajnju potrošnju UO i
predstavnikom iz Republike Srpske, izvršiti uvid i provjeru iskazanih
podataka o krajnjoj potrošnji, posebno u drugom polugođu 2010. godine, kako
bi se izvršilo drugo privremeno poravnanje za 2010. godinu.

Članovi UO iz Federacije BiH dužni
su osigurati uspostavu Jedinice za krajnju potrošnju UO s ciljem veće
transparentnosti i stjecanja povjerenja u pokazatelje o krajnjoj potrošnji na
kojima se temelji raspodjela prihoda sa JR UIO, a time i održivost sustava
neizravnog oporezivanja.

KADROVSKA
PITANJA

Hasana Hodžića je Vlada FBiH danas
razriješila dužnosti direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u
Tuzli, zbog navršenih 65 godina života.

Vlada FBiH je danas donijela
dokumente neophodne za pokretanje konkursne procedure za izbor i imenovanje
direktora Zajedničkih službi organa i tijela Federacije BiH: odluke o
raspisivanju javnog konkursa i o kriterijima za izbor i imenovanje, kao i
Rješenje o imenovanju Komisije koja će obaviti ovaj posao.

Danas
je donijeta Odluka kojom je data saglasnost za imenovanje Amarilda
Mulića za člana Uprave – direktora J.P. Nacionalni park „Una" d.o.o.
Bihać.

Saglasnost je data i
Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar na Odluku o
privremenom imenovanju Ensada Karića za vršioca dužnosti direktora ovog
javnog preduzeća. Ovome je prethodilo davanje saglasnosti na Odluku Nadzornog
odbora na izmjene i dopune Statuta JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.

Federalna
vlada donijela je Rješenje kojom je Vjekoslava Čambera imenovala za
predsjednika, a Omera Korjenića i Mirsadu Poturković za članove Nadzornog
odbora Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja
(SSNEP) u Federaciji BiH.

Federalna vlada imenovala je Amelu
Mikulić, Snježanu Kapić, Izeta Mehinagića, Dženanu Avdić, Šabana Kadirića,
Bakira Arslanagića i Mihada Hajru za članove Interresorne radne grupe za
sagledavanje štetnih posljedica po privredna društva koje su nastale i koje
će nastati zbog sukoba u Libiji. Zadatak joj je da u najkraćem roku od
privrednih društava koja su poslovala u Libiji hitno pribavi podatke o broju
povučenih radnika iz ove zemlje i o neizmirenim obavezama prema njima,
nastalim štetama, likvidnosti ovih privrednih društava, kao i sve druge
potrebne podatke i da Vladi FBiH predloži konkretne mjere za prevazilaženje
trenutnog stanja.

* * *

Sjednica Vlade FBiH završena je u
13.25 sati.

 Priopćenje sa 4. sjednice Vlade F BiH

0 Komentari