Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

OČEKUJE SE DA ĆE USKLAĐIVANJE PENZIJA BITI REDOVNO, PENZIJE ĆE BITI VEĆE

  • On 20 Decembra, 2021

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH sutra će se na sjednici izjašnjavati o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju Federacije BiH, čijom primjenom bi trebalo doći do redovnog usklađivanja penzija i da penzije budu veće.

Cilj ovog Zakona je, da se otklone uočene nejasnoće, preciznije definišu i poboljšaju određene odredbe, Zakon uskladi sa drugim propisima i međunarodnim standardima i provedu dvije presude Ustavnog suda Federacije i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te dodatna briga o zaštiti standarda penzionera.

Bitna novina koju donosi usvajanje izmjena i dopuna Zakona odnosi se na redovno usklađivanje penzija. Naime penzije će se ubuduće usklađivati prema stopi rasta nominalnog umjesto realnog BDP-a, što će praktično značiti i veće povećanje penzija, a što je i dogovoreno na posljednjem sastanku sa predstavnicima penzionera.

Ublažena je odredba o vanrednom usklađivanju penzija, na način da se  vanredno usklađivanje može provesti ako je stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini veća od 3% i ako nema akumuliranog deficita u budžetu Federacije BiH, a što će dovesti do značajnijeg povećanja penzija u narednoj godini. Po važećem Zakonu trebaju biti ispunjeni uslovi u prethodne dvije godine.

Određene odredbe Prijedloga zakona su već implementirane kroz ranije zaključke Vlade Federacije BiH.

Konkretno, jasno je definisano da se na policijske službenike zaposlene na državnom nivou, koji imaju prebivalište u Federaciji BiH i koji uplaćuju doprinose FZPIO, primjenjuju odredbe o uslovima penzionisanja i načinu obračuna penzija, koje važe i za policijske službenike zaposlene u Federaciji BiH. 

Utvrđeno je pravo udovica poginulih boraca i šehida, koja nisu imala status osiguranika, da ostvare prava na porodičnu penziju, na način da se povredom na radu, u smislu  ovog zakona, smatra i povreda lica, koja je zadobijena u pripremama i odbrani BiH (u periodu 18.09.1991-23.12.1995 god.) 

Članovima porodice umrlog osiguranika uz bračnog supružnika (udovice odnosno udovca), smatra se i vanbračni partner, koji u skladu sa Porodičnim zakonom FBiH, utvrdi isti status u sudskom postupku.

Korisniku penzije, koji u skladu sa ovim zakonom stekne status osiguranika u obaveznom osiguranju, izuzev osiguranika iz člana 12. tač. c), d), e) i f) ovog zakona, isplata penzije se obustavlja za period trajanja osiguranja, a najduže do navršene 40 godina staža osiguranja, odnosno 65 godina života.

0 Komentari