Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

NACRT ZAKONA O MATERIJALNOJ PODRŠCI OSOBAMA SA INVALIDITETOM DANAS NA PARLAMENTU FBIH: MJESEČNE NAKNADE RASTU NA MAKSIMALNO 700,90 KM

  • On 15 Marta, 2023

Na dnevnom redu današnje sjednice Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH naći će se i Nacrt Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osobama sa invaliditetom, koji je pripremilo Ministarstvo rada i socijalne politike.

Radi se o Zakonu kojim se na sistemski način uređuje pitanje materijalne podrške osoba sa invaliditetom. U pripremi Zakona posebnu saradnju Ministarstvo je ostvarilo sa Vijećem osoba sa invaliditetom FBiH.

Važeći Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, mijenjan je sedam puta i u dobrom dijelu je prevaziđen, te se pristupilo izradi četiri potpuno nova zakona, uključujući i ovaj Zakon, kojim se uređuju pitanja zaštite osoba sa invaliditetom.

-Cilj zakona je da osobe sa invaliditetom u potpunosti ostvare svoja prava, da ravnopravno učestvuju u svim oblastima, društvenog života: socijalna zaštita, zdravstvo, obrazovanje, sloboda izbora, sport, rekreacija, zapošljavanje i drugim oblastima, kaže ministar Vesko Drljača.

Na ovaj način se, napominje ministar Drljača, djelimično ispravlja višegodišnja nepravda prema osobama sa invaliditetom, jer njihove naknade nisu povećavale dugo vremena, posebno u odnosu na skupine ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata.

Također, Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja po prvi put je donio Pravilnik o kriterijima i postupku medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja i Jedinstvenu listu invaliditeta za sve osobe sa invaliditetom, bez obzira na uslov nastanka invaliditeta (Službene novine FBiH“ broj 63/21) a u skladu sa Listom svjetske zdravstvene organizacije.

Ova dva dokumenta su osnov za ocjene zdravstvenog stanja za sve podnosioce zahtjeva po odredbama ovog Zakona.

Osnovica za obračun novčanih davanja veže se za 80 % najniže cijene rada u FBiH, koja iznosi 596 KM, tako da je osnovica 476,80 KM. Ona se usklađuje sa rastom najniže cjene rada.

Visina lične invalidnine za Prvu kategoriju (oštećenje organizma 100 %) je 40 % od osnovice i iznosi 190,72 KM, a za drugu kategoriju (oštećenje organizma 90 %) naknada je 30 % osnovice, odnosno 143,04 KM.

Dodatak za njegu i pomoć Prve kategorije lica koja ne mogu samostalno obavljati osnovne potrebe, mjesečna naknada je 100 % od osnovice, odnosno 476,80 KM. Za Drugu kategoriju lica koja mogu djelimično obavljati osnovne potrebe, naknada je 50 % od osnovice, odnosno 238,40 KM. Visina naknade za ortopedski dodatak je  7 % od osnovice i iznosti 33,38 KM mjesečno.

Ukupno predloženi maksimalni iznos mjesečne novčane naknade za osobe sa invaliditetom je 700,90 KM. Do sada je taj ukupni maksimalni novčani iznos bio 403 KM.

0 Komentari