Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

MJERE ZA POBOLJŠANJE STANJA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE

  • On 25 Februara, 2020

U skladu sa zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i radi njegove realizacije, 16.12.2019. godine je, s ciljem poboljšanja uslova u zavodima i ustanovama čiji je rad u nadležnosti FBiH, održan sastanak s predstavnicima Vijeća roditelja i Udruženja roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, te su definisana zaduženja i rokovi za realizaciju zaduženja od strane nadležnih ministarstava i drugih tijela.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike formiralo je Radnu grupu sa zadatkom da, do juna 2020. godine, sačini prijedlog izmjena i dopuna Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji BiH, a kojim će biti predviđeno ukidanje nadzornih odbora, te sastav i broj članova upravnih odbora, uz jasno definisane i uspostavljene socio-medicinske standarde za smještaj, tretman i boravak osoba sa intelektualnim poteškoćama u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač Federacija BiH.

Ovo ministarstvo priprema i Nacrt zakona kojim će biti uspostavljen registar djece i osoba s poteškoćama u razvoju i invaliditetom, uvezujući oblast zdravstva, socijalne zaštite i obrazovanja.

S ciljem jačanja kadrovske strukture i zapošljavanja stručnog kadra, Federalni zavod za zapošljavanje je, u saradnji s Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, pripremio programe sufinansiranja za 2020. godinu koji će obuhvatiti i ustanove socijalne zaštite na nivou Federacije. U okviru ovih aktivnosti ustanove su u obavezi da analiziraju kadrovsku strukturu i provode aktivnosti na unutrašnjoj reorganizaciji postojećeg stručnog kadra evidentiranju stvarnih potreba za stručnim kadrom.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike sa stručnim službama redovno održava radne sastanke sa predstavnicima Zavoda s ciljem unapređenja njihovog rada, te rješavanja spornih pitanja kao i utvrđivanja unificiranih rješenja.

Također, u pripremi su Zakon o socijalnim pravima i socijalnim uslugama i Zakon o socijalnoj djelatnosti u FBiH, čiji bi nacrti trebali biti upućeni u zakonodavnu proceduru do kraja juna 2020. godine.

U vezi s provođenjem Strategije deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite u Federaciji BiH (2014.-2020.) i Akcionog plana za njenu provedbu, Ministarstvo ističe da se trenutno radi na prikupljanju informacija iz kantona, s ciljem sveukupne analize i izvještaja o provođenju nakon proteka perioda za koji je Strategija rađena.

U Parlamentarnoj proceduri nalazi se Zakon o podršci porodici s djecom u FBiH, koji će na potpuno novi način i jednoobrazno urediti pitanja podrške porodici u oblasti dječijeg dodatka i naknade porodiljama koje nisu u radnom odnosu.

Također, Vlada Federacije BiH je na 210. sjednici održanoj 20.2.2020. godine utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama FBiH i uputila ga u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku. Novim zakonskim rješenjem djelokrug rada Federalne uprave za inspekcijske poslove širi se i na oblasti inspekcijskog nadzora rada humanitarnih organizacija i socijalne i dječije zaštite, tako da su predviđena radna mjesta inspektora za humanitarnu djelatnost i inspektora za socijalnu i dječiju zaštitu.

0 Komentari