Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Pitanje: Da li poslodavac može radnicima, u skladu sa pravilnikom o radu, obračunati plaću za broj provedenih sati na poslu, imajući u vidu neopravdane izostanke na poslu?

  • On 7 Septembra, 2020

Članom 7. stav 1. Zakona o radu („Službene novine Fedracije BiH“, br. 26/16 i 89/18), propisano je, između ostalog, da je radnik obavezan prema uputama poslodavca datim u skladu sa prirodom i vrstom rada obavljati preuzeti posao, te poštivati organizaciju rada i poslovanja kod poslodavca, kao i zakone i opće akte poslodavca, dok je u stavu 2. pomenute odredbe, između ostalog propisano, da radnik ima pravo na pravičnu plaću u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu. Odredbom člana 75. stav 1, a u vezi sa stavom 2. istog člana Zakona o radu propisano je da se plaća radnika za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu utvrđuje kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu. Shodno odredbi člana 78. stav 4. navedenog zakona poslodavac ne može radniku obračunati i isplatiti plaću manju od plaće utvrđene kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu. Nadalje, odredbom člana 81. st. 1. i 2. Zakona o radu propisano je da radnik ima pravo na naknadu plaće za period odsustvovanja sa rada iz opravdanih razloga predviđenih zakonom, propisom kantona, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu, a da se period odsustvovanja sa rada za koji se naknada plaće isplaćuje na teret poslodavca utvrđuje zakonom, propisom kantona, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Dakle, u smislu odredbe člana 75. Zakona o radu, radnik ostvaruje pravo na plaću za obavljeni rad, dok mu za period odsustvovanja sa posla, ali samo iz opravdanih razloga, pripada naknada plaće u skladu sa drugim propisima.

Pored toga, ističemo da je odredbom člana 43. Zakona o radu propisana obaveza vođenja evidencija, na način da je, između ostalog, utvrđeno da je poslodavac dužan svakodnevno voditi evidenciju o radnicima i drugim licima angažovanim na radu, koja mora sadržavati podatke o početku i završetku radnog vremena, smjenama i druge podatke o prisustvu radnika na radu. Na osnovu ovlaštenja iz odredbe člana 43. stav 5. pomenutog zakona federalni ministar rada i socijalne politike donio je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 92/16). Odredbom člana 8. pomenutog pravilnika propisan je sadržaj evidencije o radnom vremenu i podaci koji se vode u toj evidenciji. Između ostalog, predviđeno je da se vode podaci o početku i završetku rada, kao i vremenu, odnosno razlozima neprisutsva na poslu, kao i drugi podaci od kojih zavisi ostvarivanje pojedinih prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom. U skladu sa odredbom člana 9. stav 1. pomenutog pravilnika poslodavac evidenciju o radnom vremenu vodi za obračunsko razdoblje koje je utvrđeno za isplatu plaće.

S tim u vezi, mišljenja smo da plaća radnika za obavljeni rad obračunava na način utvrđen kolektivnim ugovorom, odnosno pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a prema mjesečnoj evidenciji o radnom vremenu, koja se na osnovu pomenutog pravilnika vodi u skladu sa stvarnim stanjem. Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu propisano je da se evidencija o radnom vremenu može voditi u pisanom ili elektronskom obliku.

0 Komentari