Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

DRLJAČA: POVEĆANJE PENZIJA VEĆ U OVOJ GODINI

  • Datum: 25 Februara, 2022

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH danas je usvojio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PIO FBiH.

Obzirom da je Zastupnički dom Parlamenta FBiH usvojio predmetni Zakon u istom sadržaju, decembra prošle godine, isti Zakon će stupiti na snagu nakon objave u Službenim novinama Federacije BiH.

-Cilj ovog Zakona je, da se otklone uočene nejasnoće, preciznije definišu i poboljšaju određene odredbe, Zakon uskladi sa drugim propisima i međunarodnim standardima, provedu dvije presude Ustavnog suda Federacije i Ustavnog suda BiH, te dodatna briga o zaštiti standarda penzionera, kazao je nakon usvajanja ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.

Ono što je za naše penzionere posebno značajno, pojašnjava ministar Drljača, su odredbe  o redovnom i vanrednom usklađivanje penzija.

Naime penzije će se ubuduće usklađivati prema stopi rasta nominalnog umjesto realnog bruto domaćeg proizvoda, što će praktično značiti i značajnije povećanje penzija, a što je i dogovoreno na sastanku sa predstavnicima penzionera.

Ublažena je i odredba o vanrednom usklađivanju penzija, na način da se  vanredno usklađivanje može provesti ako je stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini, a ne prethodne dvije godine kako je to sada propisano, veća od 3 posto i ako nema akumuliranog deficita u budžetu Federacije BiH, a što će omogućiti vanredno povećanje penzija u ovoj godini.

Određene odredbe Prijedloga zakona su već implementirane kroz ranije zaključke Vlade FBiH.

Konkretno, jasno je definisano da se na policijske službenike zaposlene na državnom nivou, sa prebivalištem u FBiH i koji uplaćuju doprinose FZPIO, primjenjuju odredbe o uslovima penzionisanja i načinu obračuna penzija, koje važe i za policijske službenike zaposlene u FBiH

Utvrđeno je pravo udovica poginulih boraca i šehida, koja nisu imala status osiguranika, da ostvare prava na porodičnu penziju, obzirom da se povredom na radu, u smislu  ovog zakona, smatra i povreda lica koja je zadobijena u pripremama i odbrani BiH (u periodu 18.09.1991-23.12.1995 god.)

Članovima porodice umrlog osiguranika uz bračnog supružnika (udovice odnosno udovca), smatra se i vanbračni partner, u skladu sa Porodičnim zakonom FBiH. To će omogućiti ovoj kategoriji lica da po prvi put ostvare pravo na porodičnu penziju

Redefinisna su prava korisnika penzije koji imaju status osiguranika u obaveznom osiguranju.

Takođe u skladu sa Sporazumom o međusobnim pravima i obavezama zaključenog između nosilaca osiguranja u entitetima BiH, zbirni iznos srazmjernih penzija, ostvarenih u entitetima ne može se isplaćivati u iznosu manjem od najnižeg iznosa penzije.

0 Komentari