Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

DOM NARODA DANAS RAZMATRA ZAKON O ORGANIZACIJAMA OSOBA SA INVALIDIDTETOM I CIVILNIH ŽRTAVA RATA

  • On 7 Jula, 2022

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je Prijedlog Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, a danas bi o ovom Zakonu na sjednici u Sarajevu trebao glasati Dom naroda. Zakon stupa na snagu nakon što dobije podršku u oba doma Parlamenta Federacije BiH.

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom obavezuje države potpisnice da osiguraju učešće osoba sa invaliditetom u donošenju svih važnih odluka vezanih za njihov rad i status.

U važećem Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom FBiH propisano je da se u cilju ostvarivanja boljeg položaja i zaštite osoba sa invaliditetom i zadovoljavanja njihovih potreba, ovisno od vrste i stepena invaliditeta, mogu osnovati udruženja osoba sa invaliditetom, kao udruženja građana, koja mogu osnovati osobe sa invaliditetom same, ili ako to nije moguće zbog stepena invaliditeta, roditelji tih osoba, nastavno i drugo osoblje u ustanovama specijalnog obrazovanja i drugi građani.

Predloženim Zakonom o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata uređuje se postupak i uslovi sticanja statusa organizacije osobe sa invaliditetom i organizacije civilne žrtve rata, status reprezentativne organizacije osoba sa invaliditetom i civilne žrtve rata, područje djelovanja, svrha i ciljevi djelovanja, aktivnosti, vođenje registra organizacija, finansiranje, kao i druga pitanja od značaja za funkcionisanje organizacija na nivou opština, kantona i Federacije BiH

Kada je riječ o sredstvima koja se iz budžeta Federacije BiH dodjeljuju organizacijama, pitanje je riješeno na način da se sredstva dodjeljuju putem javnog  poziva u kojem su, pored osnovnih uslova, propisani i posebni uslovi: da organizacija djeluje na nivou Federacije BiH i da je registrovana uz saglasnost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, odnosno da vrši javna ovlaštenja koja su joj povjerena od strane Ministarstva.

Utvrđivanjem reprezentativnih organizacija osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata nadležne institucije će imati jasne partnere u kreiranju politika i rješenja u oblasti invaliditeta, a organizacije će imati više motivacije da se angažuju i rade na pitanjima za koja se i osnivaju, kao i zakonsku osnovu za finansiranje njihovog djelovanja.

0 Komentari