Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike


Zakoni iz oblasti rada i zapošljavanja
Zakoni iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja
Zakoni iz oblasti socijalne zaštite
Zakoni u parlamentarnoj proceduri
Zakoni u pripremi
Uredbe
Propisi
Dokumenti
Zakoni iz oblasti rada i zapošljavanja

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu.pdf  - Službene novine FBiH, broj: 89/2018

Uredba o izmjenama Uredbe o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju.pdf - Službene novine FBiH, broj: 36/2018

Zakon o radu.PDF- Službene novine FBiH 26/2016

 Zakon o vijeću uposlenika, Sl novine F BiH br 38/2004.

Zakon o štrajku, Sl novine F BiH  14/2000.

Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine 

 Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba sa izmjenama i dopunama.PDF

 Zakon o zapošljavanju stranaca Sl.novine F BiH 111/2012

Uredba o privatnim agencijama za posredovanje u upošljavanju -Službene novine FBiH 28/09

Strategija zapošljavanja FBIH .pdf