Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Sektor za pravne i kadrovske, ekonomsko-finansijske i opće poslove

Džana Kilić, pomoćnica ministra

e-mail: dzana.kilic@fmrsp.gov.ba  

Tel: 033 255 436  Fax: 033 255 436

U Sektoru za pravne i kadrovske, ekonomsko-finansijske i opće poslove obavljaju se sljedeći poslovi: pravni, personalni, ekonomsko-finansijski i opći poslovi na nivou Ministarstva; poslovi na izradi izvještaja o radu i programu rada Ministarstva; priprema internih akata Ministarstva; izrada općih akata kojima se uređuje radno-pravni status državnih službenika i namještenika u Ministarstvu; poslovi saradnje sa Agencijom za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i Odborom državne službe za žalbe; personalni, kadrovski i radno-pravni poslovi; odgovori i izjašnjenja na podneske ( tužbe, žalbe i druge akte) kod zastupanja Ministarstva u sudskim postupcima; priprema nacrta ugovora, praćenje realizacije zaključenih ugovora i vođenje registra važećih, odnosno ugovora koji su na snazi; vođenje evidencije organa upravljanja institucija koje su u nadležnosti Ministarstva;  materijalno-finansijsko poslovanje; izrada prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta; izrada i praćenje finansijskih planova Ministarstva; preduzimanje mjera kojima se osigurava realizacija finansijskih planova prema namjeni i dinamici koja je utvrđena u planu; analiza godišnjih planova i preduzima mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka; izrada periodičnih obračuna i završnog računa; izrada elaborata, studija, programa, projekata, planova i procjena u oblasti; praćenje i izvještavanje izvršenja budžeta; vođenje i praćenje budžeta i programa javnih investicija kroz aplikacije BPMIS, PIMIS; izrada Izjava o fiskalnoj odgovornosti; izrada Izjava o fiskalnoj procjeni zakona i drugih propisa na budžet i obrada iste kroz aplikaciju; izrada i usaglašavanje registra rizika Ministarstva; izrada i praćenje elektronskog registra internih procedura Ministarstva; evidencija troškova po  vremenu i nosiocu, analiza, praćenje i unos transfera u JRT u skladu sa odobrenim finansijskim planom korištenja sredstava, vođenje blagajničkog poslovanja i obavljanje pripreme plaća i naknada za zaposlene u Ministarstvu; provođenje procedure nabavke roba i usluga; pripreme plana nabavki za Ministarstvo, priprema i izrada plana nabavki Ministarstva na osnovu ispostavljanih zahtjeva rukovodilaca osnovnih organizacionih jedinica; priprema i provođenje odobrenih postupaka javnih nabavki za Ministarstvo; evidentiranje i prijava provedenih postupaka javnih nabavki i sklopljenih ugovora kroz sistem e-nabavke Agencije za javne nabavke BiH, nabavka materijalno-tehničkih sredstava i kancelarijskog materijala; poslovi saradnje sa drugim organima i organizacijama; poslovi prijema, zavođenja, raspoređivanja i arhiviranja akata; administrativno – tehnički, kurirski poslovi i poslovi upravljanja motornim vozilima.

Naprijed navedeni poslovi vrše se u okviru unutrašnjih organizacionih jedinica i to: 

Odsjek za pravne i kadrovske poslove

U Odsjeku za pravne i kadrovske poslove obavljaju se sljedeći poslovi: izrada unutrašnjih akata Ministarstva; izrada općih akata kojima se uređuje radno-pravni status državnih službenika, namještenika i savjetnika ministra u Ministarstvu; koordinacija rada normativno-pravnih poslova na nivou Ministarstva; davanje stručnih mišljenja, objašnjenja, priprema izvještaja, analiza, koordinacija rada na izradi studijsko-analitičkih materijala, poslovi koordinacije rada na izradi izvještaja o radu i programa rada sa aspekta kadrova; saradnja sa drugim ministarstvima po svim kadrovskim pitanjima; uspostavljanje i vođenje propisanih evidencija o zaposlenim u Ministarstvu; sve vrste analiza i evidencija kadrova; izrada plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika; priprema i izdavanje rješenja o zasnivanju ili prestanku radnog odnosa kao i drugih rješenja po osnovu radnog odnosa; saradnja sa Agencijom za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, kao i drugim institucijama iz djelokruga Sektora i Odborom državne službe za žalbe; personalni, kadrovski i radno-pravni poslovi; odgovori i izjašnjenja na podneske (tužbe, žalbe i druge akte) kod zastupanja Ministarstva u sudskim postupcima; priprema nacrta ugovora, praćenje realizacije zaključenih ugovora i vođenje registra važećih, odnosno ugovora koji su na snazi; priprema provođenje postupka imenovanja članova organa upravljanja institucija koje su u nadležnosti Ministarstva te vodi evidenciju istih; izrada planova godišnjih odmora; poslovi i aktivnosti vezane za ocjenu rada zaposlenih; kao i svi drugi pravni i kadrovski poslovi na nivou Ministarstva.

Odsjek za ekonomsko-finansijske i računovodstvene poslove

U Odsjeku za ekonomsko-finansijske poslove obavljaju se sljedeći poslovi: izrada i praćenje realizacije finansijskih planova Ministarstva; izrada periodičnih obračuna i završnog računa, praćenje izvršenja budžeta, izrada analiza, izvještaja, mišljenja i preporuka iz oblasti finansija, izrada,  analiza izvještaja i informacija  o stanju i kretanju finansijskih i materijalnih sredstava, vršenje distribucije opreme, kancelarijskog i drugog potrošnog materijala;vođenje materijalno-finansijskog poslovanja, obračun i isplata plaća, izrada periodičnih izvještaja i informacija, evidencija troškova po  vremenu i nosiocu, analiza, praćenje i unos transfera u JRT u skladu sa odobrenim finansijskim planom korištenja sredstava, saradnja sa Federalnim ministarstvom finansija u vezi sa radom sistema trezora; poslovi organizovanja i provođenja godišnjeg i vanrednog popisa imovine i sredstava; organizovanje održavanja i servisiranja tehničkih uređaja; priprema i izrada plana nabavki Ministarstva na osnovu ispostavljanih zahtjeva rukovodilaca osnovnih organizacionih jedinica; provođenje procedure nabavke roba i usluga; priprema i provođenje odobrenih postupaka javnih nabavki za Ministarstvo; evidentiranje i prijava provedenih postupaka javnih nabavki i zaključenih ugovora kroz sistem e-nabavke Agencije za javne nabavke BiH, nadzor i planiranje javnih nabavki za potrebe Ministarstva, predlaže upustva, smjernice i obrasce u skladu sa odredbama zakonske regulative iz oblasti  javnih nabavki, kontrola izvršenja ugovora o javnim nabavkama, praćenje i evaluacija postupaka javnih nabavki; usklađivanje plana nabavki sa operativnim budžetskim sredstvima; obavljanje poslova vezano za rashodovanje, prodaju, manjak i višak osnovnih sredstava i sitnog inventara, izrada prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta Ministarstva; procjena izvršenja budžeta; praćenja budžetskog kalendara; izrada instrukcija i davanje savjeta ostalim Sektorima u vezi planiranja budžeta, izrada prijedloga završnog računa, priprema i utvrđivanje dinamike izvršenja budžeta izrada plana budućih opterećenja budžetskih pozicija i u vezi sa tim izrada mjesečnih i kvartalnih planova potrebnih finansijskih sredstava za Ministarstvo; pripremanje materijala za izradu DOB-a i godišnjeg budžeta; utvrđivanje rokova za podnošenje zahtjeva i ograničenja u pogledu potrošnje; pripremanje odluke o prestruktuiranju rashoda; praćenje i primjenjivanje promjena u području budžetskog računovodstva i računskom planu budžeta; izrada mjesečnih i kvartalnih i godišnjih izvještaja o izvršavanju budžeta; priprema svih akata za izmjene i dopune budžeta, kontinuirano praćenje i primjena promjena u području budžetskog računovodstva, kontunuirano praćenje trošenja sredstava odobrenih budžetom, kontinuirano praćenje trošenja sredstava odobrenih budžetom, izrada elaborata, studija, programa, projekata, planova i procjena u oblasti; praćenje i izvještavanje izvršenja budžeta; vođenje i praćenje budžeta kroz aplikaciju BPMIS; izrada Izjava o fiskalnoj odgovornosti; Izjava o fiskalnoj procjeni zakona i drugih propisa na budžet i obrada; izrada i praćenje elektronskog registra internih procedura Ministarstva i izvršavanje i drugih poslova iz nadležnosti Odsjeka.

Pisarnica

U pisarnici se obavljaju sljedeći poslovi: vodi evidenciju o pečatima; kancelarijsko i arhivsko poslovanje za potrebe Ministarstva koje obuhvata: prijem, pregledanje i raspoređivanje cjelokupne pošte odnosno akata; zavođenje svih akata, združivanje akata, dostavljanje predmeta i akata u rad; prijem i zavođenje predmeta, vođenje upisnika, abecednika i rokovnika zaprimljenih predmeta; sređivanje i arhiviranje predmeta; vođenje upisnika drugostepenih predmeta te povrat obrađenih predmeta centrima za socijalni rad i službama od kojih su zaprimljeni, rad sa aktima; razvođenje pošte, vođenje rokovnika predmeta, otpremanje pošte; sređivanje i arhiviranje predmeta, čuvanje registratorskog materijala i arhivske građe, primopredaja arhivske građe između Ministarstva i nadležnog arhiva, te drugi administrativno-tehnički i kurirski poslovi i poslovi upravljanja motornim vozilima.