Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

VODIČ ZA KORISNIKE

  • On 6 Maja, 2021

U sklopu Projekta pod nazivom “Jačanje sistema socijalnih usluga u Bosni i Hercegovini”, podržanom od strane Vlade Savezne Republike Njemačke, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je u partnerstvu s Organizacijom SOS Dječja sela BiH u proteklom periodu radilo na jačanju kapaciteta stručnjaka iz centara za socijalni rad iz oblasti primjene metodologije vođenja slučaja u njihovom svakodnevnom radu. S tim u vezi je navedena metodologija pilotirana u deset centara za socijalni rad s područja Federacije BiH, te je, na osnovu njihovih preporuka i zapažanja, izrađen Priručnik za vođenje slučaja za centre za socijalni rad u Federaciji BiH koji na vrlo svrshishodan način pojašnjava pojam, oblike i način primjene spomenute metodologije.

Nakon što je u periodu od jula do oktobra 2020. godine preko 80 stručnih radnika iz centara za socijalni rad i općinskih službi socijalne zaštite s područja čitave Federacije BiH educirano o primjeni metodologije vođenja slučaja, realizirana je ugradnja potrebnih instrumenata za njezino korištenje u elektronsku bazu podataka SOTAC. Nadalje, po okončanju projektiranja baze podataka, interfejsa s drugim sistemima, grafičkog izgleda, strukture aplikacije, razvoja i testiranja, provedena je dodatna edukacija uposlenika centara za socijalni rad i općinskih službi socijalne zaštite u pogledu korištenja navedenih instrumenata, te je sačinjen Vodič za korisnike baze podataka u oblasti vođenja slučaja u centrima za socijalni rad u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu navedeno, osim što je štampana verzija predmetnog Vodiča za korisnike u određenom broju primjeraka već dostavljena svim nadležnim kantonalnim ministarstvima, kao i nadležnim općinskim tijelima socijalne zaštite, on je sada u elektronskoj verziji dostupan i na zvaničnoj web stranici Ministarstva. Integralni Vodič za korisnike baze podataka u oblasti vođenja slučaja u centrima za socijalni rad u Federaciji Bosne i Hercegovine u bosanskoj i hrvatskoj jezičnoj varijanti može se preuzeti na niže navedenim linkovima.

VODIČ ZA KORISNIKE BOS

VODIČ ZA KORISNIKE HRV

0 Komentari