Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

SVJETSKI DAN SIGURNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

  • Datum: 26 Aprila, 2021

Međunarodna organizacija rada (International Labour Organisation – ILO) proglasila je 28. april Svjetskim danom sigurnosti i zdravlja na radu, koji se obilježava i kao dan sjećanja na stradale i povrijeđene radnike, s ciljem odavanja počasti žrtvama povreda na radu i profesionalnih bolesti, odnosno u svrhu unaprjeđenja zaštite na radu i smanjenja broja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i  oboljenja u vezi s radom. Također, obilježavanjem ovog dana nastoji se uticati i na podizanje svijesti o važnosti osiguranja zdravog i sigurnog okruženja za rad, što je u skladu i sa odredbama Europske konvencije o ljudskim pravima prema kojoj svaki radnik ima pravo raditi u uslovima u kojima se cijeni njegovo zdravlje, sigurnost i dostojanstvo. Prateći definiciju sigurnosti i zdravlja na radu koja ukazuje da zdravlje nije samo odsustvo bolesti, obilježavanjem ovog dana promoviše se i značaj prevencije povreda na radu i profesionalnih oboljenja širom svijeta. Ostvarenju navedenih ciljeva doprinose svi sudionici, uključujući organe vlasti, poslodavce, radnike, ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, udruženja za unaprjeđenje zaštite na radu, zdravstvene, naučno-istraživačke institucije i dr.

U smislu navedenog, podsjećamo da je u Federaciji Bosne i Hercegovine u novembru 2020. godine, stupio na snagu novi Zakon o zaštiti na radu koji je zasnovan na istim načelima kao i moderni zakoni iz ove oblasti koji su primjeni i u drugim zemljama regiona, te kojim se osigurava sistem pravila čijom primjenom se, prije svega, postiže prevencija u nastajanju povreda na radu, profesionalnih oboljenja i drugih oboljenja u vezi sa radom, posebna zaštita žena u vezi sa materinstvom, mladih, invalida i profesionalno oboljelih osoba od daljeg oštećenja zdravlja i umanjenja radne sposobnosti, očuvanje radne sposobnosti starijih radnika u granicama primjerenim njihovoj životnoj dobi, kao i zaštita radne okoline.

Donošenje novog Zakona o zaštiti na radu predstavlja prvi korak u reformi ove oblasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, te je stupanjem na snagu ovog zakona stvoren pravni osnov za donošenje većeg broja podzakonskih, odnosno provedbenih akata, kojim će se izvršiti i konkretizacija odredaba ovog zakona u odnosu na posebne djelatnosti, te se i na taj način nastaviti sa usklađivanjem propisa iz ove oblasti sa pravnom tečevinom Evropske unije. S tim u vezi, ovo ministarstvo je u prethodnom periodu preduzimalo aktivnosti koje se odnose na izradu novih podzakonskih akata, te je donesen set pravilnika na osnovu kojih su stvoreni uvjeti za vršenje procjene rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini. Također, u narednom periodu se očekuje stupanje na snagu i drugih pravilnika koji će se odnositi na stručno osoblje za obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca, kao i radnike koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu u ovlaštenim organizacijama.

Obilježavanje Svjetskog dana sigurnosti i zdravlja na radu je svake godine vezano za određenu temu iz oblasti zaštite na radu. S obzirom da je Svjetska zdravstvena organizacija 2020. godine proglasila globalnu pandemiju usljed pojave i širenja koronavirusa (COVID-19), te imajući u vidu izazove s kojim se vlade, poslodavci, radnici i čitava društva širom svijeta još uvijek suočavaju povodom borbe protiv pandemije, Međunarodna organizacija rada je objavila da će se i Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu 2021. godine, fokusirati na strategije za jačanje nacionalnih sistema zaštite na radu za izgradnju otpornosti, kako bi se suočili sa trenutnim i budućim krizama, oslanjajući se na naučene lekcije i iskustva iz svijeta rada. Naime, pandemija utiče na sve aspekte rada, od rizika prenošenja virusa na radnim mjestima, do oslanjanja na drugačije oblike radnog aranžmana, u smislu rada od kuće, koje je radnicima i poslodavcima pružilo određene mogućnosti, ali i potencijalne psihosocijalne rizike. U smislu navedenog, cilj Međunarodne organizacije rada je da se podigne svijest i podstakne dijalog o važnosti investiranja u sisteme zaštite na radu, oslanjajući se na regionalne i na državne primjere u ublažavanju i sprečavanju širenja koronavirusa (COVID-19) na radnom mjestu.  Imajući u vidu navedeno, obavještavamo javnost da je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u okviru aktivnosti povodom obilježavanja Svjetskog dana sigurnosti i zdravlja na radu planiralo organizovati skup svih ključnih sudionika iz ove oblasti, na kojem bi se kroz tripartitni dijalog razmijenila stajališta u vezi sa stanjem i potrebnim mjerama za unaprjeđenje zaštite na radu. Međutim, imajući u vidu naredbe nadležnih organa koje se odnose na zabranu okupljanja usljed proglašenog stanja nesreće uzrokovanog pojavom koronavirusa, organizovanje pomenutog skupa neće biti moguće u ovom periodu. S tim u vezi, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike poziva poslodavce, radnike, ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, udruženja za unaprjeđenje zaštite na radu i druge uključene aktere, da zajedno sa organima vlasti, zajedničkim djelovanjem nastave sa aktivnostima koje se odnose na generalno provođenje i unaprjeđenje mjera zaštite na radu, a posebno onih koje u skladu sa temom Međunarodne organizacija rada, ove godine imaju fokus na jačanje sistema zaštite na radu u kontekstu suočavanja sa širenjem koronavirusa COVID-19, oslanjajući se na naučene lekcije i iskustva iz svijeta rada.

0 Komentari