Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

GENERALNA OBAVIJEST O NABAVCI ZA PROJEKAT PODRŠKE ZAPOŠLJAVANJU

  • On 20 Septembra, 2018

BOSNA I HERCEGOVINA

PROJEKAT PODRŠKE ZAPOŠLJAVANJU

GENERALNA OBAVIJEST O NABAVCI

Kredit
br. 8687-BA

ID
Projekta br. P152347

Bosni i Hercegovini je odobreno finansiranje u iznosu
ekvivalentnom US$ 55,800,000 od strane Međunarodne banke za obnovu i razvoj
(IBRD) za troškove Projekta podrške zapošljavanju i namjerava usmjeriti dio
sredstava za plaćanja roba, radova, odnosnih usluga i konsultantskih usluga
koje će biti nabavljene u okviru ovog projekta. Projekat će biti finansiran i
od strane Bosne i Hercegovine.

Projekat će uključivati slijedeće komponente: 

Komponenta
1: Podrška promociji zapošljavanja

1.
Implementacija aktivnih programa tržišta rada – obuka uz rad, razvoj poslovnih
vještina i programi samozapošljavanja;

2.
Implementacija niza mjera posredovanja u cilju promocije zapošljavanja:

(a) usluge
tražiocima posla putem unapređenja procesa registracije, pružanja savjetodavnih
usluga, izrade individualnih akcionih planova 
i praćenja napretka na zapošljavanju tražilaca posla i

(b) usluge
poslodavcima putem promocije boljih kontakata i komunikacije i pružanja
kadrovskih i automatizovanih usluga.

 Komponenta 2: Podrška za sisteme
upravljanja, monitoring i komunikaciju

Jačanje
kapaciteta Javnih službi za zapošljavanje u Federaciji za monitoring aktivnih programa
tržišta rada i usluga zapošljavanja putem:

a)
dogradnje informacionog sistema za pružanje niza usluga, uključujući: (i)
omogućavanje razmjene podataka između biroa za zapošljavanje i drugih institucija,
(ii) pružanje online usluga, (iii) monitoring online usluga koje se pružaju
tražiocima posla i poslodavcima, (iv) monitoring učinka lokalnih ureda i (v)
monitoring i diseminacija trendova tržišta rada, i

(b)
nabavke IT opreme za javne službe za zapošljavanje.

Obezbjeđenje ugovora finansiranih od strane IBRD-a će
biti izvršeno po procedurama specificiranim u Smjernicama Svjetske banke: “Nabavka roba,
radova i nekonsultantskih usluga po IBRD zajmovima i IDA kreditima i grantovima
od strane Zajmoprimca Svjetske banke”,
objavljenim u januaru 2011. godine i revidiranim u julu
2014. godine i
otvoreno je za sve podobne ponuđače kao što je definisano u Smjernicama. Konsultantske usluge će biti odabrane u skladu sa
Smjernicama Svjetske banke: “Odabir i
angažman konsultanata po IBRD zajmovima i IDA kreditima i grantovima od strane
Zajmoprimca Svjetske banke”
objavljenim u januaru 2011. godine i revidiranim u julu
2014. godine.

Posebne obavijesti o nabavci za ugovore koji
će biti obezbijeđeni po procedurama Svjetske banke za međunarodno kompetitivno natjecanje
(ICB) i za ugovore veće vrijednosti za konsultanstke usluge će biti objavljene,
po raspoloživosti, u UN
Development Business
i dgMarket i u lokalnim novinama.

Zainteresovani
podobni ponuđači koji žele da budu uključeni na listu za prijem poziva za
ponudu po ICB procedurama i zainteresovani konsultanti koji žele da dobiju
kopiju oglasa kojim se zahtjeva izražavanje interesa za konsultantske ugovore
veće vrijednosti ili u slučaju potrebe dodatnih informacija, mogu se obratiti
na dole navedenu adresu.

Federalno ministarstvo rada i
socijalne politike

Jedinica za implementaciju
projekata

Nedžmina Vojniković, Koordinator
projekta

Vesna Gavran, Specijalista za
nabavke

Marka Marulića 2, 71000
Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 407
638, +387 33 407 639

E-mail:
Nedzmina.Vojnikovic@fmrsp.gov.ba, Vesna.Gavran@fmrsp.gov.ba 

GENERALNA OBAVIJEST O NABAVCI ZA PROJEKAT PODRŠKE ZAPOŠLJAVANJU

0 Komentari