Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

PRIJEM POVODOM 3. DECEMBRA-MEÐUNARODNOG DANA OSOBA SA INVALIDITETOM

  • On 1 Decembra, 2017

Povodom 3. decembra 
– Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, danas je u organizaciji
zamjenika premijera i federalnog ministra rada i socijalne politike Veska
Drljače priređen prijem.

Osim predstavnika organizacija osoba sa invaliditetom,
prijemu su prisustvovali i brojni federalni i kantonalni ministri.

U  svom obraćanju ministar
Drljača je istakao da 3. decembar, kao Međunarodni dan osoba sa invaliditetom
predstavlja dobru osnovu za preispitivanje šta se to u protekloj godini, u
okviru ovlasti i odgovornosti utvrđenim zakonima uradilo po pitanju
izjednačavanja mogućnosti i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

 

Također, potcrtao je opredjeljenost Federalnog ministarstva
rada i socijalne politike za saradnju sa organizacijama osoba sa invaliditetom
u cilju stvaranja što boljih prilika i kreiranja što boljih rješenja za osobe
sa invaliditetom. Kada je riječ o mjerama zapošljavanja rečeno je da se aktivno
provode u okviru nadležnosti Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH.

Vezano za finansiranje organizacija osoba sa invaliditetom
ministar Drljača je rekao da se isto nastoji osigurati kroz finansijsku podršku
iz budžeta kao i iz sredstava Lutrije. Istaknuto je da se za petnaest
organizacija koje su registrovane na nivou Federacije BiH uz prethodnu
saglasnost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike već godinama
obezbjeđuju osnovna sredstva za funkcionisanje istih iz budžeta Federacije BiH,
ali da taj vid finansiranja predstavlja privremeno rješenje i da je nephodno
zakonski urediti navedenu oblast. U vezi sa tim, Federalno ministarstvo rada i
socijalne politike je pokrenulo aktivnosti, urađen je Nacrt zakona i isti se
trenutno nalazi na usaglašavanju sa kantonalnim ministarstvima jer se radi o
podjeljenoj nadležnosti.

 

Istaknuto je da je za provedbu Konvencije o pravima osoba
sa invaliditetom i okvirne Politike u oblasti invalidnosti u BiH donesen novi
operativni dokument „Strategija za unapređenje prava i položaja osoba sa
invaliditetom u Federaciji Bosne i Hrecegovine (2016-2021)“, čijom
implementacijom se teži ka cilju koji je postavljen u temi UN-a povodom
ovogodišnjeg 3. decembra, a to je težnja ka transformaciji održivog društva
koje je po mjeri svih, prihvatljivo za sve, koje uključuje sve ljude sa svim
njegovim specifičnim potrebama i mogućnostima.

Na kraju obraćanja ministar Drljača zahvalio se u
svoje ime i u ime uposlenika Federalnog ministarstva rada i socijalne politike prisutnima na dolasku sa željom da vrijeme od
trećeg do trećeg decembra protekne u aktivnostima koje će imati za cilj
stvaranje boljeg i pravednijeg društva, društva jednakih mogućnosti za sve
osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH.

PRIJEM POVODOM 3. DECEMBRA-MEÐUNARODNOG DANA OSOBA SA INVALIDITETOM

0 Komentari