Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

JAČANJE SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE I INKLUZIJE U BOSNI I HERCEGOVINI FAZA IV

  • On 27 Novembra, 2013

Osnovne informacije o projektu:

Naslov:
Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije u Bosni i Hercegovini

Trajanje projekta: 20.11.2013-30.11.2014

Vrijednost projekta: 625.128 EURa od čega IPA neutrošena sredstva
500.000 EUR i ostatak UNICEF BiH

Opći cilj projekta:Opći cilj aktivnosti je unapređenje sistema
socijalne zaštite u Bosni i Hercgovini 
jačanjem okvira politika u oblasti socijalne zaštite i inkluzije djece i
pružanja socijalnih usluga za ugrožene porodice 
i djecu, naročito za djecu sa
poteškoćama u razvoju
.

Ciljne grupe i korisnici su: Ciljne grupe su odabrane na osnovu njihovih uloga
u sistemima socijalne zaštite u BiH i također su do sada bile uključene u
promoviranje i jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije u lokalnim
zajednicama. Radi se o kreatorima politika i donosiocima odluka, direktnim
pružateljima usluga ili predstavnicima sistema. Svi zajedno su odgovorni za
djelotvornu provedbu sistema socijalne zaštite na lokalnim, entitetskim i
državnom nivou: Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice BiH, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike
Srpske, Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Federalno
ministarstvo zdravstva, Ministarstvo obrazovanja i nauke FbiH, Ministarstvo
prosvjete i kulture Republike Srpske, Kantonalna ministarstva iz oblasti
socijalne zaštite, zdravstva i obrazovanja, Direkcija za ekonomsko planiranje, 32
lokalne zajednice, Pružatelji usluga, FBiH, RS i BD Udruženja osoba sa
oštećenjima sluha. Usaglašeni  projekat
se naslanja na tri prethodne faze projekta Jačanje sistema socijalne zaštite i
inkluzije za djecu u BiH, koji je proveden u periodu od 2009. do 2013.godine i
ima za dodatni cilj da upotrebi naučene lekcije za identifikaciju i promociju
najboljih riješenja za djecu sa poteškoćama u razvoju.Imajući na umu ograničen
broj općina kao i relativno kratak vremenski period za implementaciju (12
mjeseci), projekat će promovirati i testirati najbolja sistemska riješenja za
djecu i njihove porodice u bliskom partnerstvu sa partnerima projekta te imati
za sekundarni cilj jačanje identificiranih pristupa kao i širenje testiranih
modela.

Projekat
će se fokusirati na realizaciju tri ključna rezultata, koja imaju za cilj
identifikaciju i unaprijeđenje okvira politika, razvoj novih servisa i
promociju  mogućnosti koje su dostupne
djeci sa poteškoćama u razvoju.

Očekivani rezultat 1Institucije zadužene za izradu zakona i politika
pripremile su podzakonske akte, standarde i protokole kojima se jača pružanje
usluga za djecu s poteškoćama u razvoju, djecu bez roditeljskog staranja i
djecu u riziku od razdvajanja od svojih porodica, uključujući unaprijeđenu
koordinaciju socijalne zaštite i inkluzije u Bosni i Hercegovnini..

Očekivani rezultat 2Unapređeni sistemi socijalne zaštite i inkluzije
na lokalnom nivou kroz jačanje kapaciteta za pružanje usluga, te pružanje
kvalitetnih usluga inkluzije, naročito djeci s poteškoćama u razvoju, djeci bez
roditeljskog staranja i djeci u riziku od razdvajanja od svojih porodica.

Očekivani rezultat 3Djeca, mladi, pripadnici zajednice i općinske
vlasti učestvovali u kampanji “Govorimo o mogućnostima” i proširili znanje o
socijalnoj inkluziji, dječijim pravima, izgradnji mira, inkluzivnom
obrazovanju/međugeneracijskom dijalogu s fokusom na djecu s poteškoćama u
razvoju.

Projekat
je podržan od strane Europske Delagacije u BiH kao i do UNICEF ureda u BiH.

Kontakt za Federalno
ministarstvo zdravstva: dzenita.hukic@fmoh.gov.ba

SPIS 4 DoA loc final.doc 

 JAČANJE SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE I INKLUZIJE U BOSNI I HERCEGOVINI FAZA IV

0 Komentari