Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Priopćenje s Javne rasprave o Nacrtu Zakona o radu

  • On 22 Marta, 2012

 

Danas
je Sarajevu, u zgradi Parlementa Federacije BiH, s početkom u 12h, u
organizaciji  Federalnog ministarstva
rada i socijalne politike, održana Javna rasprava o Nacrtu Zakona o radu.

Uvodno
izlaganje o Nacrtu Zakona o radu iznio je Federalni ministar rada i socijalne
politike, Vjekoslav Čamber, koji je kazao da je novim Zakonom predloženo da se
na precizniji i jasniji način reguliraju pojedina pitanja, a uvedeni su i novi
instituti koji do sada nisu bili regulirani Zakonom, kao što su uvjeti za
utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i poslodavaca, kao i detaljnije
uređivanje pitanja inspekcijskog nadzora, u cilju preventivnog djelovanja i
efikasnijeg suzbijanja rada na crno.

Također je predloženo detaljnije uređivanje i ostalih, ali ne manjih
važnih, instituta koji se prije svega odnose na:

·        
zabranu svake vrste diskriminacije
i uvođenja novih osnova diskriminacije

·        
sklapanje ugovora o radu i van
prostorija poslodavca, odnosno kod kuće

·        
status ravnatelja koji važećim zakonom
nije definiran

·        
odredbe Zakona kojim se propisuje
pravo na godišnji odmor također su izmjenjene i dopunjene

·        
odredbe koje se odnose na porodiljno
odsustvo gdje se uvodi novina kada je u pitanju ovo pravo da i otac djeteta
nakon isteka razdoblja od 42 dana nakon porođaja može koristiti  pravo na porodiljni dopust

·        
odredbe kojima se uređuje pitanje
kolektivnih ugovora i kolektivnih pregovaranja

·        
nova rješenja kojima se na
potpuniji način uređuje pitanje inspekcijskog nadzora

Nakon izlaganja ministar je pozvao sve nazočne na konstruktivnu
raspravu i pozvao sve koji imaju određena pitanja i primjedbe da iste upute
Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

U diskusiju o Nacrtu Zakona o radu uključili su se mnogi zastupnici iz
oba doma Parlamenta FBIH, predstavnici udruženja FBiH, saveza samostalnih
sindikata BiH i drugi nazočni. Uz kritike, pohvale i predložene sugestije, svi
su se složili da je svima zajednički cilj doći do pravednijeg Zakona koji će
zaštititi i radnika i poslodavca, a do čega se može doći samo zajedničkim
dogovorom socijalnih partnera.

Priopćenje s Javne rasprave o Nacrtu Zakona o radu

0 Komentari