Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Priopćenje sa 30. sjednice Vlade FBiH

  • On 23 Decembra, 2011

UTVRÐEN NACRT ZAKONA O RADU

Budući da je
važeći Zakon o radu donesen 1999. godine i više puta do sada mijenjan,
ocijenjeno je potrebnim donošenje integralnog novog federalnog zakona, koji je
u formi Nacrta danas u Sarajevu utvrdila Vlada FBiH i uputila u parlamentarnu
proceduru.

Ovaj
zakonski projekat uvažava obveze preuzete nizom domaćih i međunarodnih
dokumenata koji reguliraju oblast rada i zapošljavanja, kao što su 68.
konvencija Međunarodne organizacije rada koje je verificirala naša zemlja,
Evropska socijalna povelja i Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH, a
harmoniziran je i s evropskim principima i standardima radnog zakonodavstva.

U skladu s
tim, njime su predložena normativna rješenja koja imaju za cilj ostvarivanje
većeg stepena socijalne pravde, bolju prevenciju i zaštitu od svakog oblika
diskriminacije  zaposlenih, kao i osoba koje traže zaposlenje.

Polazeći od
principa slobode udruživanja i prava na organiziranje i kolektivno
pregovaranje, ovim zakonom utvrđuju se osnovni kriteriji na osnovu kojih
se sindikat, odnosno udruženje poslodavaca smatra reperezentativnim da bude
socijalni partner i sudjeluje u kolektivnom pregovaranju i drugim oblicima
socijalnog dijaloga.

 

Predloženim
rješenjima osigurava se pojačan inspekcijski nadzor nad primjenom propisa o
radu i daju veće ovlasti inspektorima rada koji taj nadzor provode u borbi
protiv zapošljavanja u neformalnom sektoru (rad na crno).

Pored pojma
radnika i poslodavca, ugovora o radu kao pravnog osnova radnog odnosa i 
primjene najpovoljnijeg prava za radnika, ovim zakonom definirana je
diskriminacija u odnosu na uvjete zapošljavanja, uvjete rada i prava iz radnog
odnosa, obrazovanje i usavršavanje, te otkazivanje ugovora o radu. Zabranjuje
se uznemiravanje, seksualno uznemiravanje, nasilje na osnovu spola i specifičan
oblik uznemiravanja na radnom mjestu tzv. mobing.

UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA  O UTVRÐIVANJU
I NAČINU IZMIRENJA NEIZMIRENIH OBAVEZA

Ovim zakonom
koji je po žurnom postupku upućen Parlamentu FBiH na usvajanje, utvrđuje se
ukupan iznos neizmirenih obveza Federacije BiH nastalih na osnovu Zakona o
osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa
djecom, kao i način izmirenja tih obaveza. Riječ je o obvezama stvorenim prema Zakonu o
izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih
žrtava rata i zaštite porodice sa djecom kojim je po prvi put omogućeno osobama
s invaliditetom ostvarenje prava po osnovu oštećenja organizma, pa je po tom
osnovu izdato  103.112  pravosnažnih rješenja.

Od tog broja
je ostalo neisplaćeno 7.475 korisnika, za čije je uvođenje u pravo potrebno
obezbijediti 19.669.724,31 KM (stanje sa 31.10.2011. godine). Budući da se
navedeni dug neće moći isplatiti iz proračunskih sredstava, koja su za ove
namjene u Proračunu za 2011. godinu nedovoljna, potrebno je donijeti ovaj
Zakon, kako bi se omogućilo zakonsko izmirenje duga.

Predviđeno
je da će Federacija BiH ovu obavezu izmiriti u mjesečnim ratama, a najkasnije
do 30.6.2012. godine, počevši od prvog narednog mjeseca od dana stupanja na
snagu ovog zakona, te se na te obaveze neće obračunavati kamate od dana
nastanka do dana realizacije.

Priopćenje sa 30. sjednice Vlade FBiH

0 Komentari