Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

5. sjednica Vlade Federacije BiH

 • On 14 Aprila, 2011
5. Sjednica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo, 14.04.2011 godine

DNEVNI RED

 1. Verifikacija Zapisnika 4. sjednice VladeFederacije Bosne i Hercegovine 
 2. Zahtjev za sredstva iz "Tekuće rezerve VladeFederacije Bosne i Hercegovine Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za2011. godinu
 3. Sporazum o naknadi za eksproprisane nekretnine -državne šume i šumsko zemljište u vlasništvu Federacije BiH a u svrhuproširenja deponije šljake i pepela na lokalitetu Termoelektrana"Kakanj" Kakanj za potrebe Javnog preduzeća Elektroprivreda BiHd.d. Sarajevo sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti
 4. Program rada Fondcije za pružanje pomoći urješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2011.godinu i Plan finansija Fondacije za 2011. godinu, sa Prijedlogomzaključka
 5. Izvještaj o izvršenju budžeta – proračunaFederacije BiH za 2010. godinu 
 6. Izvještaj o doznačenim sredstvima za Tekućegrantove Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije zaperiod 01.01. do 31.12.2010. godine 
 7. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima sa Tabelarnim pregledom za periodjanuar/siječanj-decembar/prosinac 2010. godine 
 8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti nakorekciju cijene prirodnog gasa
 9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornomodboru privrednog društva "Igman" d.d. Konjic za imenovanjevršioca dužnosti direktora Društva 
 10. Prijedlozi odluka    
  1. Prijedlog odluke o uslovima i kriterijima za imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja 
  2. Prijedlog odluke o uslovima i kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja 

 
 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na OdlukuSkupštine JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo ousvajanju Plana poslovanja JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovined.o.o. Sarajevo za 2011. godinu
 2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Agencijiza privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za prodaju obveznica naosnovu civilnih poslova sa Republikom Irak
 3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti naPoslovnik o radu Komisije za administrativna pitanja Vlade FederacijeBosne i Hercegovine
 4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke ovisini naknade za rad u Komisiji za administrativna pitanja VladeFederacije Bosne i Hercegovine
 5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke ovisini naknade za rad u Komisiji za statusna pitanja članova VladeFederacije BiH i njihovih savjetnika
 6. Prijedlozi odluka  
  1. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine osnoviceza određivanje mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidskezaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2011. godinu 
  2. Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta zaobračun i isplatu novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite uFederaciji BiH za period IV – XII 2011. godine
 1. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o dodjelistana
 2. Prijedlog odluke o davanju na korištenjeputničkog motornog vozila Federalnom ministarstvu kulture i sporta 
 1. Izvještaji o radu za 2010. godinu i Programi radaza 2011. godinu    
  1. Izvještaj o radu Fonda za studentske zajmoveFederacije BiH za 2010. godinu i Finansijski izvještaj Fonda za 2010.godinu, sa Prijedlogom zaključka    
  2. Program rada sa finansijskim planom Fonda zastudentske zajmove Federacije BiH za 2011. godinu, sa Prijedlogom odluke
 1. Godišnji obračun Federalne direkcije robnihrezervi za 2010. godinu sa Prijedlogom odluke
 2. Izvještaj o radu Federalnog hidrometeorološkogzavoda za 2010. godinu i Program rada za 2011. godinu
 3. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti uFederalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za period od 1.10.2010. do31.12.2010 i za period od 1.01. do 31.12.2010. godine 
 4. Izvještaj o radu Komisije za replasman sredstavaprikupljenih iz Malezijske donacije i Japanskih grantova u periodu 1.01. -31.12.2010. godine, sa Prijedlogom zaključaka 
 5. Informacija o statusu zakona i drugih akata kojise nalaze u parlamentarnoj proceduri   
  1. čiji je obrađivač Federalno ministarstvounutrašnjih poslova 
  2. čiji je obrađivač Federalno ministarstvorazvoja, poduzetništva i obrta    
  3. čiji je obrađivač Federalno ministarstvoenergije, rudarstva i industrije  
  4. čiji je obrađivač Federalno ministarstvoprostornog uređenja
  5. čiji je predlagač Federalno ministarstvofinansija
 1. Informacija u vezi Zahtjeva g-đe Halime Skenderza uvezivanje radnog staža za period 07.04.1992. do 09.08.1993. godine, saPrijedlogom zaključka
 2. Informacija o broju službenih automobila sakarakteristikama i Spisak službenih stanova za privremeni smještaj poZaključku V. broj: 298/2011 od 31.03.2011. godine
 3. Informacija u vezi sa realizacijom Zaključka V.broj: 184/2010 od 8.03.2010. godine 
 4. Informacija o implementaciji Programa deminiranja- Faza XII, sa Prijedlogom zaključaka
 5. Prijedlog rješenja o formiranju Radne grupe zapraćenje stanja i prijedlog mjera u vezi sa vojnim stanovima
 6. Prijedlog rješenja o formiranju Radne grupe zaanalizu stanja i prijedlog mjera za primopredaju poslovnih prostora uzgradi Geodetskog zavoda
 7. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja oimenovanju ekspertne Radne grupe za izradu kartografske dokumentacije zapotrebe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova
 8. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjednekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji  
  1. Dostavljenih na Zahtjev broj:03/05-31-293/2011-SG od 22.03.2011. godine 
  1. Dostavljenih na Zahtjev broj:03/05-31-251/2011-SG od 16.03.2011. godine   
  2. Dostavljenih na Zahtjev broj:03/05-31-238/2011-SG od 14.03.2011. godine  
  3. Dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-329/2011-SGod 01.04.2011. godine 
 1. Prijedlog zaključka 
 2. Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovineza period 100 dana
 3. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o naknadamakoje nemaju karakter plaće
 4. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o naknadamakoje pripadaju članovima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovimsavjetnicima koje nemaju karakter plaće
 5. Prijedlozi rješenja    
  1. Prijedlog rješenja o nominovanju za razrješenječlanova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d.Mostar   

Prijedlog rješenja o nominovanju za privremeno imenovanječlanova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar 

 

 KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je dala saglasnost Nadzornom odboru"Igman" d.d. Konjic da se Džahid Muratbegović imenuje za vršiocadužnosti direktora privrednog društva "Igman" d.d. Konjic, na perioddo 60 dana, odnosno do imenovanja direktora Društva.

Danas je izmijenjeno ranije doneseno Rješenje o imenovanju ekspertne Radnegrupe za izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva,domaćinstava i stanova, tako da se, umjesto Buco Jasmina, u ovo tijelo imenujeAsifa Vrabac.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike,donijela odluke o uslovima i kriterijima za izbor i imenovanje direktora, kao ičlanova Upravnog i Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenjezdravstvenog stanja.

* *
Nastavak 5. sjednice Vlade FBiH zakazan je za ponedjeljak, 18.04.2011. godine.

 5. sjednica Vlade Federacije BiH

0 Komentari