Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

NASTAVLJA SE REFORMA RADNOG ZAKONODAVSTVA: DOM NARODA FBIH USVOJIO ZAKON O MIRNOM RJEŠAVANJU RADNIH SPOROVA

  • Datum: 30 Aprila, 2021

Nakon što je prethodno usvojen u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH,  Prijedlog Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova danas je usvojen i u u Domu naroda Parlamenta FBiH. Zakon će stupiti na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH.

Mirno rješavanje radnih sporova predstavlja pravni mehanizam, za ostvarivanje individualnih i kolektivnih prava iz radnog odnosa kroz jednu vrstu socijalnog dijaloga, uz podršku miritelja i arbitara.

Cilj ovog zakona je da se u postupku zasnovanom na načelima dobrovoljnosti, jednakosti, nepristrasnosti i nezavisnosti, uz stručnu pomoć miritelja i arbitara, u relativno kratkom roku, postigne dogovor u vezi sa predmetom individualnog ili kolektivnog radnog spora na način da se rješavanje radnog spora povjerava mirovnom vijeću.

Zakonom je propisana i nadležnost mirovnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, te mirovnog vijeća za teritoriju kantona. Uređen je sam postupak mirnog rješavanja radnih sporova, te propisane obaveze strana u sporu, članova mirovnog vijeća, kao i ministarstva nadležnog za rad. Ukoliko strane u sporu ne riješe spor u postupku mirenja, predviđeno je da rješavanje istog mogu sporazumno povjeriti arbitražnom vijeću, čija je odluka konačna i obavezujuća. Na taj način je i u postupku koji se zasniva na dobrovoljnosti osigurano načelo dvostepenosti.

Donošenjem Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, unaprijediće se pristup pravdi kao jednom od osnovnih ljudskih prava propisanih Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Povodom usvajanja ovog Zakona, ministar Vesko Drljača, izjavio da se radi o izuzetno značajnom zakonu, obzirom da su sudski postupci iz radnog odnosa često dugotrajni i skupi.

Poznato je da sudski postupci, često traju i više godina, dok je rok za okončanje kompletne procedure pred mirovnim vijećem 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, a ukoliko se evenualno i pokrene postupak pred arbitražnim vijećem rok je najduže dodatnih 30 dana. Na taj način će najviše benefita imati privreda i sudstvo.

Značajna je i socijalne komponenta, obzirom da se kroz socijalni dijalog omogućava stranama u radnom sporu da se, u relativno kratkom roku, uz podršku miritelja i arbitra postigne dogovor o predmetu radnog spora.

Usvajanjem ovog zakona, Vlada Federacije BiH, kao i resorno ministrstarstvo rada i socijalne politike, nastavljaju temeljnu reformu iz oblasti radnog zakonodavstva.

0 Komentari