Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

KONFERENCIJA “JAČANJE SISTEMA SOCIJALNIH USLUGA U BiH”

  • Datum: 29 Marta, 2019

Organizacija SOS Dječija sela BiH je upriličila konferenciju tokom koje je prezentiran projekat „Jačanje sistema socijalnih usluga u BiH“ koji se implementira kroz partnersku saradnju sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, a uz finansijsku podršku Njemačke vlade.

Cilj projekta je jačanje sistema socijalnih usluga i pripadajućih standarda, te jačanje kapaciteta lokalnih stručnjaka putem metodologija koje garantuju bolju zaštitu i kvalitetnije usluge za ranjive grupe u našem društvu.

Konferencija je održana uz prisustvo predstavnika vlasti, Europske unije te institucija i organizacija koje rade na unapređenju sistema socijalne zaštite u BiH.

Tokom implementacije projekta, partneri će realizirati niz zajedničkih aktivnosti kako bi ostvarili cilj svih aktera u procesu: unaprijeđen, standardiziran i ojačan sistem socijalne zaštite u BiH.

Težište aktivnosti će biti na nekoliko procesa kroz koje planiramo dostići zacrtane ciljeve:

1. Podrška standardizaciji i kvalitetu pružanja socijalnih usluga

2. Jačanje kapaciteta 200 lokalnih stručnjaka za korištenje metodologija:

  • PRIDE – obuka hraniteljskih porodica i profesionalaca
  • Case Management – proces vođenja slučaja

 3. Unaprijeđenje sistema upravljanja bazama podataka centara za socijalni rad i edukacija profesionalaca o korištenju baze

 4. Javna kampanja zagovaranja za podizanje svijesti javnosti o važnosti unaprijeđenja sistema pružanja socijalnih usluga.

Motiv SOS Dječijih sela BiH za pokretanje ovakvog procesa izmjena politika i praksi leži u činjenici da je 120,000 djece u BiH u riziku od gubitka roditeljske brige, a oko 2.000 djece je već ostalo bez roditeljske brige. Polovina je smještena u institucijama, što ima ozbiljan utjecaj na razvoj, pogotovo male djece, uključujući doživotnu društvenu isključenost i segregaciju. Nadalje, ne postoji ujednačena i sveobuhvatna pravna osnova s jasnim standardima kvalitete i procedurama za pružanje usluga socijalne brige. Stručnjaci se suočavaju sa nedostatkom definiranih obaveznih metoda, standarda i alata za socijalni rad, a dodatni izazovi se ogledaju u nedostatku adekvatne opreme i digitalnih rješenja koja bi značajno doprinijela podizanju kvaliteta usluga i servisa za ranjive porodice i djecu.

www.sos-ds.ba

0 Komentari