Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

27jul

PITANJE: Da li su Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju u FBiH predviđene olakšavajuće okolnosti za ostvarivanje prava na invalidsku penziju?

  • 0 Comments
Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službene novine Federacije BiH”, broj: 3/18), jasno su propisani uvjeti i način ostvarivanja prava na invalidsku penziju, i isti se primjenjuju na sve osiguranike. Znači ne postoje olakšavajuće okolnosti za ostvarivanje ovog prava. Pravo na invalidsku penziju se ostvaruje […]
Pročitajte više
27jul
17jul

PITANJE: Da li prestanak radnog odnosa u slučaju kada se napuni 40 godina staža osiguranja može biti uslovljeno uplaćivanjem ili neuplaćivanjme doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje od strane ranijeg poslodavca, ako je sadašnji poslodavac uplatio doprinose za period rada kod njih?

  • 0 Comments
Ostvarivanje prava iz radnog odnosa i prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja predstavljaju dvije različite pravne situacije koje su regulisane različitim propisima. Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/18), je propisano da pravo na starosnu penziju ima osiguranik kada navrši […]
Pročitajte više
24jun

PITANJE: MIŠLJENJE VEZANO ZA OSTVARIVANJE PRAVA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA SA PROMIJENJENOM RADNOM SPOSOBNOŠĆU?

  • 0 Comments
Odgovor: Odredbom člana 55. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“,broj:13/18) propisano je da osiguranik kome se na osnovu promijenjene radne sposobnosti obezbjeđuje pravo na raspoređivanje na drugo radno mjesto, odnosno pravo na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju ima pravo na naknadu plaće od […]
Pročitajte više
24jun

PITANJE: MIŠLJENJE VEZANO ZA ISPLATU MINULOG RADA I EVIDENCIJU POSEBNOG STAŽA ZA RADNIKE KOJIMA JE ISPLAĆIVAN MINULI RAD ZA VRIJEME KOJE SU PROVELI U ARMIJI BiH U PERIODU OD 18.09.1991.GODINE do 23.12.1995.GODINE ,A ISTI SU DOSTAVILI PISMENU IZJAVU DA NEĆE DA IM SE POSEBAN STAŽ URAČUNA U PENZIJSKI STAŽ?

  • 0 Comments
Odgovor: Sa aspekta nadležnosti ovog Ministarstva, odnosno Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju upoznajemo da je članom 37. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“,br.13/18),propisano da poseban staž iz člana 36. ovog zakona ne čini staž osiguranja,bez obzira na to da li […]
Pročitajte više
18jun

Pitanje: Da li se sumnja na infekciju zdravstvenog radnika korona virusom(COVID-19) zbog koje je određena izolacija, te da li se naknadno potvrđena infekcija zdravstvenog radnika korona virusom nastala u toku obavljanja svojih poslova smatra povredom na radu?

  • 0 Comments
Odgovor: Članom 49. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju(„Službene novine Federacije BiH“,broj:13/18), propisano je da se povredom na radu smatra povreda osiguranika, prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizičkim ili hemijskim djelovanjem, naglim promjenama položaja tijela, iznenadnim opterećenjem tijela ili drugim promjenama fiziološkog  stanja organizma, ako […]
Pročitajte više
18jun

Pitanje: Da li je moguće da mi date mišljenje na rješenje o prestanku ugovora o radu , radi penzionisanja, iako nemam 65 godina života i 40 godina staža osiguraja sa uplatom doprinosa za sve godine?

  • 0 Comments
Odgovor: Sa aspekta nadležnosti ovog Ministarstva odnosno Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, upoznajemo da članom 40. Zakona o penzijskom I invalidskom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj:13/18), jasno je propisano pravo na starosnu penziju osiguranika ima kada navrši 65 godina života i najmanje 15 […]
Pročitajte više