Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

PITANJE: Pojašnjenje na koji način da direktor u društvu temeljem menađerskog ugovora bude socijalno osiguran kako se to navodi u članu 2. stav 1. Uredbe o uslovima koje je preduzeće odnosno drugo pravno lice dužno da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja djelatnosti („Službene novine FBiH!, broj: 15/98 i 5/99), a u vezi sa odredbama Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 26/16 i 89/18).

  • On 27 Jula, 2020

Odredbom člana 27. stav 1. Zakona o radu (”Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16 i 89/18), propisano je da predsjednik i članovi uprave, odnosno poslovodni organ drugog naziva — direktor, može poslovodnu funkciju obavljati u radnom odnosu ili bez radnog odnosa, u skladu sa pravilnikom o radu.

Nadalje, odredbom člana 2. Uredbe o uslovima koje je preduzeće odnosno drugo pravno lice dužno da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljania registrovane djelatnosti (”Službene novine Federacije BiH”, br. 15/98 i 5/99), propisano je da registrovanu privrednu i vanprivrednu djelatnost, prema propisima o standardnoj klasifikaciji djelatnosti, može početi obavljati preduzeće odnosno drugo pravno lice koje ima: 1. direktora preduzeća odnosno drugog pravnog lica, koji je socijalno osiguran u preduzeću odnosno u drugom pravnom licu, u kojem obavlja djelatnost; 2. zaposlene radnike odgovarajuće stručne kvalifikacije shodno potrebama djelatnosti preduzeća odnosno drugog pravnog lica. Odredbom člana 3. pomenute uredbe utvrđen je najmanji broj zaposlenih radnika koje mora imati preduzeće odnosno drugo pravno lice u pojedinim djelatnostima.

Shodno navedenom, a imajući u vidu da je pomenutom uredbom utvrđeno da preduzeće, odnosno drugo pravno lice može otpočeti sa radom ukoliko ima direktora i zaposlene radnike, te da je istom uredbom u odnosu na pojedine djelatnosti utvrđen minimalan broj zaposlenih radnika koje preduzeće odnosno drugo pravno iice mora imati, mišljenja smo da se propisani uslov u pogledu najmanjeg broja zaposlenih radnika utvrđuje bez obzira na radno-pravni status direktora. Kada su u pitanju uslovi koji su navedenom uredbom propisani za direktora, mišljenja smo da se isti mogu posmatrati u kontekstu trenutno važećih propisa iz radno-pravnog zakonodavstva kojim je ostavljena mogućnost angažmana direktora u radnom odnosu ili bez radnog odnose.

0 Komentari