Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

PITANJE: MIŠLJENJE VEZANO ZA OSTVARIVANJE PRAVA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA SA PROMIJENJENOM RADNOM SPOSOBNOŠĆU?

  • On 24 Juna, 2020

Odgovor: Odredbom člana 55. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“,broj:13/18) propisano je da osiguranik kome se na osnovu promijenjene radne sposobnosti obezbjeđuje pravo na raspoređivanje na drugo radno mjesto, odnosno pravo na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju ima pravo na naknadu plaće od dana nastanka invalidnosti do dana rasporeda, na drugo radno mjesto, odnosno do upućivanja na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, kao i od dana završene prekvalifikacije ili dokvalifikacije do rasporeda na drugo radno mjesto (naknada zbog čekanja), te naknadu plaće za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije (naknada za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije). Naknada plaće zbog manje plaće na drugom radnom mjestu (naknada zbog manje plaće),osiguraniku pripada pod uslovom da je promijenjena radna sposobnost nastala po osnovu povrede na radu ili profesionalne bolesti. Članom 57. propisano je da naknada zbog čekanja pripada od dana nastanka invalidnosti do dana rasporeda na drugo radno mjesto ,odnosno do dana upućivanja na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, kao i od dana završene prekvalifikacije ili dokvalifikacije  do dana rasporeda na drugo radno mjesto i isplaćuje se u visini osnovice naknade. Naknada za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije priprada za vrijeme trajanja prekvalifikacije ili dokvalifikacije i isplaćuje se u visini osnovice naknade. Osiguraniku shodno navedenim odredbama pripada pravo na naknadu plaće za vrijeme dok čeka raspored na drugo radno mjesto. Ostala pitanja koja se tiču plaća policijskih službenika su uređena Zakonom o policijskim službenicima Kantona Sarajevo(„Službene novine Kantona Sarajevo“,br.38/18 i 26/19). Što se tiče beneficiranog radnog staža ističemo da je Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju propisano da se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (beneficirani staž) samo za vrijeme koje je osiguranik radio puno radno vrijeme tj.koje je efektivno proveo na radu. Nadalje, Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH“br. 26/16 i 89/18), u članu 72. između ostalog je propisano da bolest ne može štetno uticati na ostvarivanje prava radnika iz radnog odnosa. Uzimajući u obzir ove zakonske odredbe mišljenja smo da se policijskom službeniku koji ostvaruje pravo na naknadu zbog čekanja treba uplaćivati doprinosti za staž osiguranja sa uvećanim trajanjem, kao i da mu se to vrijeme treba računati u staž osiguranja sa uvećanim trajanjem. Konačno sugerišemo da se ovakva i slična pitanja za koja je pravni osnov dat u zakonu detaljno regulišu podzakonskim, odnosno internim aktima poslodavca, kako bi se izbjegle nedoumice vezano za uvjete  i način njihovog ostvarivanja.

0 Komentari