Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Pitanje: Da li postoji zakonska mogućnost da poslodavac i radnik ugovorom o radu odrede dva mjesta rada (rad u sjedištu poslodavca i rad van sjedišta poslodavca, odnosno rad od kuće),na način da se ugovorom o radu utvrdi da će poslodavac na mjesečnom nivou donositi odluke kojima bi se odredili dani u kojima radnik radi u sjedištu poslodavca i dani u kojima radnik radi van sjedišta poslodavca?

  • On 18 Juna, 2020

Odgovor: Odredbom člana 24.stav 1.tač. e.i g. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br.26/16 i 89/18), propisano je da se ugovor o radu zaključuje u pisanoj formi i sadrži, između ostalog  i podatke o mjestu rada i dužini i rasporedu radnog vremena. Članom 26. stav 1.navedenog zakona propisano je da se ugovor o radu može zaključiti radi obavljanja poslova i izvan prostorija poslodavca (kod kuće radnika ili u drugom prostoru koji osigura radnik), u skladu sa kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu. U stavu 2. istog člana propisano je da ugovor o radu zaključen u smislu stava  1. ovog člana, pored podataka iz člana 24. ovog zakona,sadrži i podatke o trajanju radnog vremena, vrsti poslova i načinu organiziranja rada, visini plaće za obavljeni rad i rokovima isplate, upotrebi vlastitih sredstava za rad i naknadi troškova za njihovu upotrebu, naknadi drugih troškova vezanih za obavljanje poslova i način njihovog utvrđivanja, drugim pravima i obavezama. U stavu 3. istog člana propisano je da se ugovor iz stava 1. ovog člana može zaključiti samo za poslove koji nisu opasni ili štetni po zdravlje radnika ili drugih lica i ne ugrožavajuradnu okolinu, u skladu sa zakonom. Odredbom člana 3.stav 1. tačka 18) Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu ( „Službene novine Federacije BiH“, broj: 92/16) propisano je da evidencija o radnicima-matična evidencija kod poslodavca sadrži i podatke o mjestu rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima. Članom 11. stav 1. navedenog pravilnika propisano je da je poslodavac dužan za radnike koji poslove obavljaju na izdvojenom mjestu rada, voditi evidenciju o radnom vremenu, te ista mora sadržavati propisane podatke. Mišljenja smo da u skladu sa odredbama Zakona o radu radnik u radnom odnosu poslove može obavljati u sjedištu poslodavca ali i izvan prostorija poslodavca. S tim u vezi, mišljenja smo da se ugovoru o radu može ugovoriti istovremeno i mjesto rada u sjedištu poslodavca i izvan prostorija poslodavca uz obavezno usklađivanje sadržaja istog sa odredbom čl.24 i 26. Zakona o radu. Obzirom da su mjesto rada radnika kao i dužina i raspored radnog vremena obavezni elementi pisanog ugovora o radu, isti bi trebali biti precizno navedeni u ugovoru o radu. Kada je u pitanju rad izvan prostorija poslodavca mišljenja smo da prilikom ocjene radi li se o mjestu rada izvan prostorija poslodavac nije odlučno sjedište poslodavca odnosno prebivalište radnika, već upravo radni prostor koji ujedno nije prostor poslodavca. Stoga bi se sa radnikom koji radi kod kuće ili radi u prostoru koji nije ujedno i prostor poslodavca trebalo u ugovoru o radu ugovoriti i mjesto rada izvan prostorija poslodavca sa obaveznim sadržajem kako to propisuje Zakon o radu, uz ugovaranja rasporeda i dužine takvog rada, pod uslovom da poslovi koji će se obavljati nisu opasni ili štetni po zdravlje radnika ili drugih lica I da isti ne ugrožavaju radnu okolinu, a sve uz obavezno vođenje evidencije u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu. Također, mogućnost rada izvan prostorija poslodavca morala bi biti regulisana kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. Napominjemo da bi poslodavac u već postojećim ugovorima o radu mogao dodati i novo mjesto rada, u smislu navedenog, s tim da bi u tom slučaju bio u obavezi primjeniti član 107. stav 1. Zakona o radu kojem je propisano da se odredbe ovog zakona  koje se odnose na otkaz, primjenjuju i u slučaju kada poslodavac otkaže  ugovor i istovremeno ponudi radniku zaključivanje ugovora o radu pod izmjenjenim uvjetima. Shodno navedenom, s obzirom da su mjesto rada radnika , dužina i raspored radnog vremena obavezni i bitni elementi pisanog ugovora o radu, mišljenja smo da bi poslodavac, ukoliko želi ugovoriti povremeni ili stalni rad radnika od kuće ili u drugom prostoru koji osigura radnik bio u obavezi ponuditi radniku otkaz sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu, a kako bi se isti uskladio sa navedenim članom 26. Zakona o radu, te kako bi se radniku omogućilo da se izjasni o novom ugovoru koji se u pogledu bitnih elemenata razlikuje od predhodno zaključenog ugovora o radu.

0 Komentari