Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

PITANJE: Da li je poslodavac zaposlenici koja se vratila sa porodiljskog odusustva, te će nakon istog koristiti pravo na rad sa polovinom punog radnog vremena do navršene druge godine djeteta u skladu sa Zakonom o radu FBiH i Pravilnikom preduzeća, u obavezi mjenjati radno vrijeme, tj. Ugovor o radu (konkretno da li će zaposlenica ostati prijavljena na 8 sati i dalje) ili će se samo mjenjati porezna kartica s obzirom da će zaposlenica u vremenskom periodu od godinu dana ostvarivati 80 % plate? Da li zaposlenica ima pravo na korištenje punog godišnjeg odmora u konkretnom slučaju?

  • On 27 Jula, 2020

Odredbom člana 63. stav 1. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16 i 89/18), utvrđeno je da nakon isteka porođajnog odsustva, žena sa djetetom najmanje do jedne godine života ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena, a za blizance, treće i svako sljedeće dijete ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta, ako propisom kantona nije predviđeno duže trajanje ovog prava. Odredbom člana 68. stav 3. istog zakona propisano je da za vrijeme rada sa polovinom punog radnog vremena iz člana 63. ovog zakona, radnik ima za polovinu punog radnog vremena za koje ne radi, pravo na naknadu plaće, u skladu sa posebnim zakonom. U pogledu neophodnosti izmjene prijave radnika koji koristi predmetno pravo na obavezna osiguranja, potrebno je da se obratite nadležnoj poreskoj upravi radi davanja mjerodavnog mišljenja.

Nadalje, što se tiče pitanja koje se odnosi na korištenje godišnjeg odmora u skladu sa pozitivno pravnim propisima, sa aspekta primjene Zakona o radu, ističemo da je svrha odredbe člana 63. istog zakona, koji propisuje pravo na rad sa polovinom punog radnog vremena nakon isteka porođajnog odusustva, upravo zaštita materinstva i omogućavanje radnici/ku da koristi propisana prava odnosno radi porodičnih obaveza bez umanjivanja njenih prava iz radnog odnosa koja bi uobičajeno imala (kao što je npr. ostvarivanje prava na godišnji odmor, topli obrok, naknadu za prevoz na posao i s posla i sl.).

0 Komentari