Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Mr. Saida Kastrat, magistar politologije

e-mail: saida.kastrat@fmrsp.gov.ba

Tel: 033 661 772;  Fax: 033 255 462;

Sekretar Ministarstva obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad organa Ministarstva, koordinira radom odjela i sektora u Ministarstvu, sarađuje između organa i drugih tijela državne službe i preduzeća, realizira program rada Ministarstva i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni; obavlja i druge poslove koje mu odredi Ministar.

Izvršenje navedenih poslova sekretar Ministarstva ostvaruje u dogovoru sa pomoćnicima ministra, a pomoćnici su dužni postupiti po utvrđenom dogovoru.

Sekretar organa državne službe za svoj rad i upravljanje odgovara Ministru.