Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Služba za evropske integracije i IKT

Ismira Kalkan, načelnica službe

e-mail: ismira.kalkan@fmrsp.gov.ba

Tel: 033 255 437

U Službi za evropske integracije i IT funkcije obavljaju se sljedeći poslovi: koordinacija i praćenje poslova iz nadležnosti ministarstva relevantnih za europske integracije,  sudjelovanje u izradi redovnih izvještaja o realizaciji obaveza u vezi sa zahtjevima procesa europskih integracija, sudjelovanje u radu posebnih komisija, radnih grupa, vijeća, odbora, kao i bilo kojeg drugog radnog tijela formiranog radi provedbe poslova u oblasti europskih integracija, sudjelovanje u izradi analiza i studija vezanih za evropske integracije općenito, kao i uticaja određenih politika na Službu; sarađivanje sa institucijama na svim nivoima  i utvrđivanje prioritetne projekata u okviru Ministarstva uz saglasnost Federalnog ministarstva finansija i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine; usklađivanje politika evropskih integracija sa Acquis Communautaire iz nadležnosti Ministarstva, priprema odgovora na zastupnička pitanja iz nadležnosti Službe, izrada, koordinacija i praćenje izvršenja programa i projekata uključujući IPA projekte, podnošenja aplikacija potencijalnim donatorima, koordinacija sa drugim institucijama i organizacionim jedinicama Ministarstva radi izvršavanja zajedničkih aktivnosti, vodi i prati program javnih investicija kroz aplikaciju PIMIS, strategija i planova Ministarstva, prikupljanje podataka, istraživanja i analiza radi izrade informacija o politikama, strategijama i radu Ministarstva; obavljanje kontrole i zaštite informatičke infrastrukture i rad na poboljšanju i unaprjeđenju iste; obezbjeđenje adekvatnog i sigurnog pristupa Internetu za sve korisnike domene; instalacija nadogradnji za Microsoft operativne sisteme i aplikacije kao i nadogradnja antivirusnih definicija na sve domenske klijente; instalianje, konfiguracija , održavanje i nadograđivanje Windows klijentske operativne sisteme i osnovne aplikacije; pružanje tehničke pomoći manje iskusnim korisnicima u vezi sa radom na mreži; pripremanje planova i programa istraživanja u nadležnoj oblasti i predlaže konkretna metodološka rješenja.