Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Sektor za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje

Ernis Imamović, pomoćnik ministra

e-mail:  ernis.imamovic@fmrsp.gov.ba

Tel: 033 712 340

U Sektoru za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje obavljaju se sljedeći poslovi: izrada prednacrta i nacrta zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti rada, zaštite na radu i zapošljavanja, kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa; usklađivanje entitetskih propisa sa propisima i standardima EU; stručna obrada sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata; pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata, ili po službenoj dužnosti; provođenje politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata i s tim u vezi utvrđivanje stanja u oblasti rada, zaštite na radu i zapošljavanja i posljedica koje mogu nastati u toj oblasti; pripremanje i preduzimanje odgovarajućih mjera, radnji i postupaka radi izvršavanja poslova provođenja politike, izvršavanja zakona, drugih propisa i opštih akata i utvrđivanje stanja u oblasti rada, zapošljavanja i zaštite na radu, kao i preduzimanje mjera na sprečavanju nastanka štetnih posljedica, izradu stručnih izvještaja, analiza, mišljenja i programa iz oblasti rada, zaštite na radu i zapošljavanja kojima se vrši informisanje nadležnih organa o stanju i problemima u ovim oblastima; praćenje i proučavanje stanja i pojava u određenoj oblasti na osnovu prikupljanja podataka ili podataka koje dostavljaju drugi organi ili pravne osobe i obrađivanje tih podataka sa prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema; izradu elaborata, studija, programa, planova i procjena kao i projektnih zadataka iz tih oblasti; stručna obrada sistemskih rješenja od značaja za ove oblasti; izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije i sl.); rješavanje u upravnim stvarima u prvom i drugom stepenu u ovim oblastima; praćenje provođenja ratificiranih konvencija MOR-a i podnošenje izvještaja o njihovoj primjeni, implementacija projekata MOR-a, učešće u izradi međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju iz oblasti zapošljavanja i drugih materijala koji se odnose na vođenje razgovora i zaključivanje međunarodnih ugovora iz oblasti zapošljavanja i implementacija projekata MOR-a; izrada pojedinačnih akata koji se odnose na izdavanje odobrenja i saglasnosti u skladu zakonom; unapređenje trostrane saradnje socijalnih partnera; praćenje primjene kolektivnih ugovora i njihovo deponovanje; vođenje administrativno stručnih poslova; pripreme odgovarajućih materijala i vođenje administrativno stručnih poslova za Ekonomsko-socijalno vijeće i Mirovno vijeće; ostvarivanje saradnje i praćenje zakonitosti rada Federalnog zavoda za zapošljavanje; privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju, ovlaštenih organizacija koje vrše stručne poslove iz oblasti zaštite na radu, praćenje i istraživanje promjena u oblasti rada, zaštite na radu i zapošljavanja i izrada potrebne dokumentacije i drugih materijala o tim pojavama i promjenama, planiranje, praćenje i kontroliranje namjenskog trošenja sredstava odobrenih za provođenje predloženih aktivnosti iz nadležnosti Sektora.

Naprijed navedeni poslovi vrše se u okviru unutrašnjih organizacionih jedinica i to:

Odsjek za rad i zaštitu na radu

U Odsjeku za rad i zaštitu na radu obavljaju se sljedeći poslovi: izrada prednacrta i nacrta zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti rada i radnih odnosa, zaštite na radu kao i pripremanje izmjene i dopune tih propisa; usklađivanje entitetskih propisa sa propisima i standardima EU; stručna obrada sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata; pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti rada i zaštite na radu, povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata, ili po službenoj dužnosti; provođenje politike i izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata i s tim u vezi utvrđivanje stanja u ovim oblastima i posljedica koje mogu nastati u toj oblasti; pripremanje i preduzimanje odgovarajućih mjera, radnji i postupaka radi izvršavanja poslova provođenja politike izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata i utvrđivanja stanja i posljedica koje mogu nastati u toj oblasti, kao i preduzimanje mjera na sprečavanju nastanka štetnih posljedica, odnosno mjera, radnji i postupaka na otklanjanju štetnih posljedica; praćenje i provođenje ratificiranih konvencija MOR-a iz oblasti rada, radnih odnosa i zaštite na radu i priprema izvještaja o njihovoj primjeni; rješavanje u upravnim stvarima u drugom stepenu u oblasti rada i radnih odnosa; izradu stručnih izvještaja, analiza, mišljenja i programa iz oblasti rada, radnih odnosa i zaštite na radu kojima se vrši informisanje nadležnih organa o stanju i problemima i predlaganje mjera radi utvrđivanja politike i mjera za uređivanje određenih pitanja kojima se osigurava potpuno provođenje utvrđene politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata; ostvarivanje saradnje i praćenje zakonitosti rada ovlaštenih organizacija koje vrše stručne poslove iz oblasti zaštite na radu,, praćenje i proučavanje stanja i pojava u određenoj oblasti na osnovu prikupljanja podataka ili podataka koje dostavljaju drugi organi ili pravne osobe i obrađivanje tih podataka sa prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema; izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih podataka; praćenje i istraživanje promjena u oblasti rada i zaštite na radu i izrada potrebne dokumentacije i drugih materijala o tim pojavama i promjenama.

 Odsjek za zapošljavanje

U Odsjeku za zapošljavanje obavljaju se sljedeći poslovi: izrada prednacrta i nacrta zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti zapošljavanja,  kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa; usklađivanje entitetskih propisa sa propisima i standardima EU; stručna obrada sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata; pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti zapošljavanja, povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata, ili po službenoj dužnosti; provođenje politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata, i s tim u vezi utvrđivanje stanja u oblasti zapošljavanja i posljedica koje mogu nastati u toj oblasti; pripremanje i preduzimanje odgovarajućih mjera, radnji i postupaka radi izvršavanja poslova provođenja politike izvršavanja zakona, drugih propisa i akata i utvrđivanja stanja u oblasti zapošljavanja i posljedica koje mogu nastati u toj oblasti, kao i preduzimanje mjera na sprječavanju nastanka štetnih posljedica, odnosno mjera, radnji i postupaka na otklanjanju štetnih posljedica; praćenje i provođenje ratificiranih konvencija MOR-a iz oblasti zapošljavanja i priprema izvještaja o njihovoj primjeni, izradu stručnih izvještaja, analiza, mišljenja i programa iz oblasti zapošljavanja kojima se vrši informisanje nadležnih organa o stanju i problemima u oblasti zapošljavanja i predlaganje mjera radi utvrđivanja politike i mjera za uređivanje određenih pitanja kojima se osigurava potpuno provođenje utvrđene politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata; praćenje i proučavanje stanja i pojava u određenoj oblasti na osnovu prikupljanja podataka ili podataka koje dostavljaju drugi organi ili pravne osobe i obrađivanje tih podataka sa prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema; izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih podataka; izrada elaborata, studija, programa, planova i procjena u oblasti zapošljavanja kao i projektnih zadataka iz tih oblasti; stručna obrada sistemskih rješenja od značaja za oblast zapošljavanja; učešće u izradi međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju iz oblasti zapošljavanja i drugih materijala koji se odnose na vođenje razgovora i zaključivanje međunarodnih ugovora iz oblasti zapošljavanja; ostvarivanje saradnje sa  Federalnim zavodom za zapošljavanje i praćenje zakonitosti rada tog zavoda; ostvarivanje saradnje sa privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju i praćenje zakonitosti njihovog rada, praćenje i istraživanje promjena u oblasti zapošljavanja i izrada potrebne dokumentacije i drugih materijala o tim pojavama i promjenama.