Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Šef Kabineta

 

Dino Midžić,

e-mail: dino.midzic@fmrsp.gov.ba

Tel: 033 661 772; Fax: 033 255 462;

U Kabinetu se obavljaju poslovi za: potrebe ministra u pripremi materijala, prijedloga i mišljenja u vezi sa realiziranjem programa aktivnosti ministra; prijem materijala sa sjednica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i drugih organa Federacije Bosne i Hercegovine; praćenje realizacije zaključaka Parlamenta i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih tijela koji se odnose na Ministarstvo; staranje o ostvarivanju funkcije javnosti rada Ministarstva i organizovanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova za potrebe ministra; priprema održavanje savjetovanja i drugih sastanaka koje organizuje ministar; pribavljanje materijala od organizacionih jedinica za potrebe ministra; obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova za ministra; osiguravanje materijala i dokumenata koji se dostavljaju ministru; određene protokolarne poslove; poslove prevođenja i druge poslove koje odredi ministar, a koji se odnose na poslove iz nadležnosti Kabineta ministra.