Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Projekat podrške zapošljavanja

 • Datum: 24 Januara, 2022

Projekat podrške zapošljavanja (Employment Support Project) implemetira se u skladu sa sporazumom o zajmu, potpisanom između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke, potpisanim 3. maja 2017. godine, a koji je stupio na snagu od 29. januara 2018. godine.

Osnovni cilj Projekta definisan je kao: unaprijeđenje zapošljavanja u realnom sektoru za ciljane kategorije korisnika:

 • Mlade osobe i
 • Teže upošljive osobe (dugoročno nezaposlene osobe, starije osobe, osobe sa invalidnošću, kao i osobe nižih obrazovnih kvalifikacija)

Kako bi se unaprijedili rezultati rada javnih službi za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine, Projektom je predviđena podrška u dva pravca djelovanja javnih službi:

 1. Podrška Javnim pozivima Federalnog zavoda za zapošljavanje u smislu sufinansiranja troškova nastalih realizacijom aktivnih mjera zapošljavanja Federalnog zavoda za zapošljavanje, te
 2. Podrška upravljačkim mehanizmima javne službe, jačanju funkcije posredovanja u zapošljavanju, te unaprijeđenjima u domenu praćenja trendova na tržištu rada u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Upravljanje Projektom, u skladu sa Sporazumom, povjereno je Federalnom Ministarstvu rada i socijalne politike, dok je implementacija projektnih aktivnosti povjerena Federalnom zavodu za zapošljavanje. U svrhu praćenja i izvještavanja o realizaciji projektnih aktivnosti, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike oformilo je Upravni odbor projekta i Jedinicu za upravljanje projektom.

Projekat podrške zapošljavanja prvi je rezultatski uslovljen projekat, u smislu da je dinamika povlačenja finansijskih sredstava uslovljena stepenom ostvarenja zadatih projektnih ciljeva.

Postavljeni ciljevi ciljevi planirani za prve tri godine realizacije, kao i dio ciljeva definisanih za četvrtu (završnu) godinu projekta, uspješno su realizirani, čime je projekat ocijenjen zadovoljavajućim, kako od predstavnika Svjetske banke, tako i od domaćih i međunarodnih revizija.

Rezultati Projekta podrške zapošljavanja u domenu aktivnih mjera zapošljavanja (Javnih poziva):

 • Federalni zavod za zapošljavanje je tokom prve četiri godine realizacije Projekta podrške zapošljavanju uspješno realizirao 42 javna poziva, na kojima je učestvovalo 971 kompanija iz realnog sektora i koji su rezultirali upošljavanjem 29.575 osoba (12.655 mladih osoba i 16.920 teže upošljiva osoba). Obzirom da je za navedeni period projektni cilj bio upošljavanje 21.000 registrovanih nezaposlenih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine, trenutni stepen realizacije Projektnih ciljeva iz segmenta zapošljavanja registrovanih tražilaca posla u realnom sektoru je 140,83 %.
 • Uvedeni su modeli praćenja održivosti zapošljavanja (praćenje statusa korisnika poticajnih mjera Zavoda za zapošljavanje 6 mjeseci i 12 mjeseci nakon potpisivanja ugovora sa poslodavcem). U svrhu ostvarivanja navedenog cilja omogućena je razmjena podataka između Federalnog zavoda za zapošljavanje i Poreske uprave FBiH. Praćenje se u trenutnoj fazi realizacije odvija zasebno za svaku pojedinu poticajnu mjeru i na zahtjev, ali preliminarne analize pokazuju da većina uposlenika u prvih 6 mjeseci zadržavaju svoje radne pozicije (u analiziranim poticajnim mjerama stepen održivosti varira između 80 i 90%), a da najmanje 60% od ukupnog broja korisnika ostaje radno angažovano na godinu dana i duže.
 • Uvedena je anketa zadovoljstva korisnika poticajnih mjera (kompanija i uposlenika) koja se koristi tokom monitoringa provedbe projekta. Anketa se provodi nad nasumično probranim uzorkom korisnika poticajnih mjera Federalnog zavoda za zapošljavanje i prema posljednjim raspoloživim podacima (poticajne mjere realizovane u četvrtoj godini Projekta), zadovoljstvo korisnika Javnih poziva je na veoma visokom nivou. 91,32% uposlenika je ocijenilo poticaje zadovoljavajućim i na skali od 1-5, poticaje je ocijenilo prosječnom ocjenom od 4,48. Kada je riječ o poslodavcima, 91,01% poslodavaca je zadovoljno poticajnim mjerama i dali su također visoku prosječnu ocjenu od 4,32. Bitno je također naglasiti da su uposlenici najveće nezadovoljstvo iskazali kada je riječ o sistemu nagrađivanja za dobro obavljen posao i prilikom za dalje karijerno napredovanje. Obzirom da su oba ova pitanja u domenu poslovne politike poslodavca, projektne aktivnosti mogu jako malo ili nikako uticati na navedene okolnosti.

Rezultati Projekta podrške zapošljavanja u domenu podrške upravljačkim mehanizmima javne službe zapošljavanja:

 • Federalno ministarstvo rada i socijalne politike donijelo je novi Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 74/18, i broj 90/20). Ovim Pravilnikom se između ostalog definiše i nova obaveza profiliranja nezaposlenih osoba i sačinjavanja akcionih planova kojima se pospješuje posrednička uloga javne službe za zapošljavanje (Član 11.), kao i obaveza prikupljanja podataka o upražnjenim radnim mjestima (Član 6.).
 • U segmentu unaprijeđenja funkcije prikupljanja oglasa o upražnjenim radnim mjestima, Federalni zavod za zapošljavanje dostavio je dokaze o prikupljenih 784 oglasa o upražnjenim radnim mjestima tokom 2019. godine.
 • Federalni zavod za zapošljavanje dostavio je također dokaze da je za 635 osoba obavljen proces profiliranja i sačinjen akcioni plan (individualni plan zapošljavanja), što predstavlja ostvarenje od 102% u odnosu na planiranih 30.000 osoba.
 • Po izbijanju pandemije Covid-19, dio Projektnih sredstava usmjeren je na saniranje posljedica i očuvanje socijalnih fondova javne službe za zapošljavanje. U tu svrhu Projekat je sufinansirao troškove naknada za nezaposlenost za 24.948 osoba koje su se od decembra 2019. godine prijavile na registar nezaposlenih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 • U kontinuitetu tokom provedbe Projekta, Federalni zavod za zapošljavanje je uvodio unaprijeđenja u procesima evaluacije i praćenja trendova na tržištu rada, koje su rezultirale izradama izvještaja i modifikacijama Javnih poziva. Zahvaljujući realizaciji projektnih aktivnosti, kao i angažmanu uposlenika Zavoda, uspješno su kompletirane kompleksne analize vezane za tržište rada i efekte poticajnih mjera koje Federalni zavod uspješno provodi.

Uspješna realizacija svih dosadašnjih aktivnosti vezanih za „Projekat podrške zapošljavanju“ rezultirala je namjerom da se nastavi podrška upošljavanju ciljanih grupa korisnika putem poticajnih mjera Federalnog zavoda za zapošljavanje. Planirano je da se buduća podrška sličnim aktivnosti realizuje  putem novog „Projekta podrške zapošljavanju 2“, koji bi se većim dijelom oslanjao na rezultate i iskustva vezana za provedbu „Projekta podrške zapošljavanju“.

Za više informacija o projektu, molimo Vas da posjetite navedene linkove:

https://spark.adobe.com/page/AoN4hi1M7QXoG/

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P152347

0 Komentari