Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

REGISTAR ZAŠTITE NA RADU

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, u skladu sa odredbom člana 21. Zakona o zaštiti na radu („Službeni list SRBiH“, broj: 22/90), nadležno je da donosi rješenja o ispunjavanju uslova u pogledu potrebnih kadrova i tehničke opreme organizacija koje vrše periodične preglede i ispitivanja sredstava rada i opreme, fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama, odnosno sredstava lične zaštite. Pored toga, a u skladu sa odredbom člana 24. pomenutog zakona ovo ministarstvo je nadležno za vršenje nadzora nad zakonitošću rada organizacija koje su dobile rješenja iz člana 21. ovog zakona, u dijelu koji se odnosi na obavljanje poslova pregleda, ispitivanje sredstava rada i opreme, radne sredine i sredstava lične zaštite.

U skladu sa propisanim ovlaštenjima ovo ministarstvo je od septembra 2017. godine provodilo aktivnosti u pogledu nadzora nad zakonitošću rada ovlaštenih organizacija iz oblasti zaštite na radu, te s tim u vezi vršilo neposredne preglede, prikupljalo potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na uslove koje u pogledu kadrova i opreme moraju ispunjavati ovlaštene organizacije iz oblasti zaštite na radu, te u svakom pojedinačnom slučaju ukazivalo na određene nedostatke koje je bilo potrebno otkloniti. Pored toga, a s obzirom da su pomenuta ovlaštenja, od stupanja na snagu Zakona o zaštiti na radu, izdavali različiti organi, odnosno ministarstva koja su u međuvremenu promijenila nazive i sjedišta, a čiji je sljednik Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, to je ovo ministarstvo u prethodnom periodu ažuriralo podatke o organizacijama koje vrše periodične preglede i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu, odnosno podakte o onim organizacijama koje su prestale da postoje ili više ne obavljaju poslove za koje su ovlaštene.

Na osnovu provedenih aktivnosti, kao i onih koje su još uvijek u toku, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je sačinilo elektronski registar u kojem su evidentirana izdata rješenja iz oblasti zaštite na radu u skladu sa članom 21. zakona o zaštiti na radu. S tim u vezi, u registru su evidentirani sljedeći podaci:

  • jedna organizacija kojoj je izdato ovlaštenje za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava rada i opreme i sredstava lične zaštite, fizičkih hemijskih ili bioloških štetnosti i mikroklime, kao i ovlaštenje za procjenu opasnosti od štetnih uticaja na zdravlje odnosno radnu sposobnost radnika na radnim mjestima sa posebnim uvjetima rada,

  • dest organizacija kojima je izdato ovlaštenje za obavljanje periodičnih pregleda sredstava rada i opreme i sredstava lične zaštite, kao i fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime

  • 24 organizacije kojima je izdato ovlaštenje za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava rada i opreme i sredstava lične zaštite,

  • dvije organizacije kojima je izdato ovlaštenje za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime, i

  • 12 organizacija kod kojih je još uvijek u toku postupak kontrolnog nadzora u skladu sa odredbom člana 24. Zakona o zaštiti na radu.

    Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima koje proizilaze iz ovlaštenja propisanih Zakonom o zaštiti na radu, te će u skladu sa preduzetim aktivnostima vršiti i redovno ažuriranje elektronskog registra.

    Uvid u elektronski registar Federalnog ministarstva rada i socijalne politike kojim se evidentiraju izdata rješenja iz oblasti zaštite na radu u skladu sa članom 21. zakona o zaštiti na radu može se izvršiti putem ovog linka:

http://fmrsp.gov.ba/s/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=59