Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

LISTA UDURŽENJA KOJIMA SU ODOBRENA SREDSTVA PO JAVNOM POZIVU - SREDSTVA LUTRIJE

Jedna od tačaka 112. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od 20.07.2017. godine bila je i Odluka o utvrđivanju liste korisnika o raspodijeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću sa listom korisnika kojima su sredstva odobrena. Navedenu Odluku Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je usvojila te istu možete pronaći u prilogu ovog teksa.

Odluka o utvrđivanju liste korisnika i raspodijeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (Službene novine FBiH) sa listom udruženja kojima su sredstva odobrena.pdf